Savunma Sanayii Başkanlığı yapısını düzenleyen kararname

Savunma Sanayii Başkanlığı yapısını düzenleyen kararname

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2018 09:39, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2018 20:26
Savunma Sanayii Başkanlığı yapısını düzenleyen kararname

Resim Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

7 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Bşkanlığı'nın yapısı ile ilgili

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 7

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarım düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Başkanlık: Savunma Sanayii Başkanlığını,

b) Fon: Savunma Sanayii Destekleme Fonunu,

c) Komite: Savunma Sanayii tcra Komitesini, ifade eder.

Kuruluş

MADDE 3 - (1) Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlık başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Yurtdışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Başkan

MADDE 4 - (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir. Başkan, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Komite

MADDE 5 - (1) Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanının başkanlığında; Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlan, Genelkurmay Başkam ve Savunma Sanayii Başkanından oluşur. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda Cumhurbaşkanı yardımcısı vekaleten Komiteye başkanlık eder.

(2) Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Komitenin sekretarya hizmetlerini Başkanlık yürütür. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Komitenin görevleri

MADDE 6 - (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak.

c) Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarım araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak.

ç) Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Başkanlığa talimat vermek,

d) Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,

e) Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

f) Fonun, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü hariç, kullanım esaslarını tespit etmek.

g) Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar almak.

Başkanlığın görevleri

MADDE 7 - (1) Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İcra Komitesinin aldığı kararlan uygulamak.

b) Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımlann programlarım sipariş kontratına bağlamak.

c) Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek ve bu konudaki Devlet katılımım planlamak.

ç) Fon kaynaklannı dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek.

d) İhtiyaç duyulan modem silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak.

e) Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek.

f) Modem silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek.

g) İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak.

ğ) Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularım koordine etmek.

h) Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak veya bu tür şirketlere iştirak etmek.

ı) Üretilen malm kontrat muhteviyatına uyup uymadığım, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.

i) Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.

j) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel rejimi

MADDE 8 - (1) Başkanlık personeli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Başkanlıkta özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacaklardan ücretleri Fondan karşılananlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Diğerleri ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir. Sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri kıyasen uygulanır.

(3) Başkanlıkta özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici olarak personel görevlendirilebilir.

(4) Başkanlık görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz Savunma Sanayii Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam eder.

(5) Atama usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenenler dışındaki Başkanlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Başkana devredebilir.

Kadrolar

MADDE 9 - (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.

Yetki devri

MADDE 10 - (1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri sınırlarım açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmım alt kademelere devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 11 - (1) Başkanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda İdari düzenlemeler yapabilir.

Atıflar

MADDE 12 - (1) Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanlığına, Savunma Sanayii Müsteşarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkamna, Savunma Sanayii müsteşar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii başkan yardımcılarına yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Bu Habere Tepkiniz