DPB'den Geçici İşçilere İlişkin Açıklama

Devlet Personel Başkanlığı geçici işçilere kadro veren 5620 sayılı Kanuna ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak üzere 3 maddelik bir belirleme yaparak bunu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. Başkanlıktan gönderilen açıklamada, "Sözleşmeli statüye geçiş ilgilinin isteğine bağlı olduğundan mevzuatı gereği sürekli işçi kadrosuna atanması mümkün olmayanların ?sözleşmeli statüye? geçmeleri konusunda yönlendirme yapılmaması" istenildi. Açıklama ve formlar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2007 14:54, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

BAŞBAKANLIK

Devlet Personel Başkanlığı

Sayı : B.02.1.DPB.0.10.00.00 / 9733 25 /05 /2007

Konu : Geçici işçiler

İlgi: 09/05/2007 tarihli ve B.02.1.DPB.0.10.00.00/8616 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, 04/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı ?Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun? 21/04/2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Kanunun 1 inci maddesinde, ?"(1) Bu Kanun; a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında,? 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendirilir." hükmü yer almakta olup, söz konusu Kanunun ikinci maddesinin (a) bendi "Bu Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen idarelerde fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına, bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri hâlinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına, ?" atanmalarını hükme bağlamıştır.

Yine aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde "(1) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına girmeyen geçici işçiler, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir.
(2) Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar."
hükmü yer almaktadır.

Ancak, sürekli işçi kadrolarına ya da sözleşmeli statüye geçişlerle ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bahsi geçen Kanunun uygulanmasında tereddütler olduğu düşünüldüğünden aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1) Mezkur Kanunun, geçici iş pozisyonlarında istihdam edilenlerden gerekli şartları taşıyanların durumlarına göre sürekli işçi kadrolarına, bunların dışında kalanların ise istekleri halinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarının sağlanması amacını taşıdığı hususu göz önünde bulundurularak, söz konusu Kanunun ikinci maddesinde yer alan ?? fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına? atanırlar? hükmündeki ?fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi? çalışma mahalleri Kanunun amacına uygun bir şekilde değerlendirilecektir.

2) Sözleşmeli statüye geçiş ilgilinin isteğine bağlı olduğundan mevzuatı gereği sürekli işçi kadrosuna atanması mümkün olmayanların ?sözleşmeli statüye? geçmeleri konusunda yönlendirme yapılmaması, kamu kurum ve kuruluşlarınca, mezkur Kanunda yer alan ?istekleri halinde? ibaresinin göz önünde bulundurulması, personelin mağduriyetine yol açılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan "(2) Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar." hükmü çerçevesinde, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenlerin geçici iş pozisyonlarında istihdamlarına devam edilmesi hususuna uyulacaktır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, kamu kurum ve kuruluşlarının, 21/04/2007 tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde, sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirileceklerin yaptıkları iş ve bulundukları pozisyon, bu kurumdaki toplam çalışma süreleri, sosyal güvenlik kurumlarına tâbi toplam çalışma süreleri, doğum tarihleri, öğrenim durumları ile çalıştıkları son yıldaki fiilî çalışma süreleri ve geçirilmeleri önerilen kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin tekliflerini, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına göndermeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bahsi geçen hüküm mucibince, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilecek bilgilerde yeknesaklığın sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve bilgi karmaşıklığına yer verilmemesi bakımından Devlet Personel Başkanlığının resmi web sayfasında (www.dpb.gov.tr) yer alan formların eksiksiz doldurulmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığına intikalinin sağlanması gerektiği ilgi yazı ile bildirilmişti.

İlgi yazı ekinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen formlara ilişkin olarak;

1) Ek (1), (2), (3) ve (4) sayılı formların sol üst köşelerine ?Teşkilat? ibaresi eklenmiştir. Söz konusu formlar, geçici iş pozisyonu vizesi yapılan merkez, taşra, döner sermaye, öz gelir olmak üzere her bir teşkilat için ayrı ayrı düzenlenecek ve hangi teşkilata ait olduğu, "TEŞKİLAT" kısmında belirtilecektir. Eksiksiz bir şekilde doldurulan bu formlar resmi yazıyla ve Microsoft Excel ortamında gönderilecektir. İlgi yazıyla 01/06/2007 olarak tespit edilmiş olan bildirim tarihi 29/06/2007 olarak değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığının yürüteceği işlemler açısından ihtiyaç duyulan ve bahsi geçen Bakanlık tarafından hazırlanan formlarla ilgili olarak;

1) İlgi yazıda yer verilen ve ?TEŞKİLAT? ibaresi eklenmiş formlara ilave olarak, Ek (5), (6), (7) ve (8) sayılı formlar eksiksiz bir şekilde doldurulmak suretiyle, 20/07/2007 tarihine kadar sadece Maliye Bakanlığına resmi yazıyla ve Microsoft Excel ortamında ([email protected] adresine) gönderilecektir.

2) Geçici işçilerden istekleri halinde sözleşmeli personel statüsüne geçirileceklere, il­gi­li ida­relerce mezkur Kanun çerçevesinde yapılacak tebligatlarda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan, sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin unvan, nitelik ve ücret cetveline (EK 9) sayılı formda yer verilmiştir. Söz konusu formda yer alan her bir unvan ve nitelik için öngörülen ücretler tavan ücret olarak belirlenmiştir. Kurumlar, bütçe imkanlarını ve (EK 9)'da yer alan unvan ve nitelikleri dikkate alarak kendi kurumlarında uygulamak istedikleri ücret skalasını belirleyeceklerdir. Bilahare, kendi ücret skalasını esas alarak, sözleşmeli personel statüsüne geçmesini öngördükleri geçici işçilere, yaptıkları iş ve niteliklerine uygun unvan ile ücrete, yapılacak tebligatlarda yer vereceklerdir.

Bildirim için kullanılacak formların tamamı Devlet Personel Başkanlığının resmi web sayfasından (www.dpb.gov.tr) temin edilecektir.

Gereğini önemle arz ve rica ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN

Devlet Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Dağıtım:

Başbakanlık ve Bakanlıklara

(Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruşlara Bakanlıklarınca)

Yüksek Yargı Organları Başkanlıklarına

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına

(Yükseköğretim kurumları ile diğer üst kuruluşlarına YÖK Başkanlığınca)

HT-118

> 5620 sayılı Kanun çercevesinde, Kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilen bilgilere ilişkin formlar

> 5620 sayılı Kanun çercevesinde, ek-9 form eki çözümleyici , sistem programcısı nitelik ve tavan ücret tablosu

> 5620 sayılı Kanun çercevesinde, ek-9 form eki programcı nitelik ve tavan ücret tablosu

> 5620 sayılı Kanun çercevesinde, ek-9 form eki sözleşmeli personel unvan ve kod tablosu

> Sürekli İşçi Unvan Kod Tablosu

Bu Habere Tepkiniz