Toç-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Toç-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2019 17:42, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2019 17:44
Toç-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

A. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Çalışan Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler:

MADDE 1: ÜRETİMİ TEŞVİK PİRİMİ

1. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Döner Sermaye İşletmeleri karından yıllık olarak ödenen/ödenecek olan Üretimi Teşvik Primi, 375 sayılı KHK'nin ek 9'uncu maddesinde yer alan mahsuplaşma hükümleri kapsamının dışında tutulur ve 375 sayılı KHK'ya göre ödenen ek ödemeden mahsuplaşma yapılmaz.

2. 969 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara yılda bir defa olmak üzere, ilgili döner sermaye işletmesi bütçesinden, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan brüt asgari ücret tutarına kadar, net ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu ödeme, SGK primine esas kazanca dahil değildir.

3. Döner sermaye ödemesi yerine 375 sayılı KHK'ya göre ek ödeme verilmesi;

21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına tahakkuk ettirilmiş olan üretimi teşvik priminden ödemenin yapılacağı tarihten önce yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan ödemenin yapılacağı tarihten itibaren üretimi teşvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır.

4. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Üretimi Teşvik Primi dağıtımı yapılan personelin, almış olduğu Üretimi Teşvik Primi tutarından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesine istinaden yapılan ek ödeme oranlarından unvanlarına karşılık gelen Ek Ödemenin bir yıllık tutarı, maaşa esas Gelir Vergisi Matrahına eklenmez.

5. 969 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminden yararlananların üretim teşvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda ödenir.

6. Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) bünyesinde yer alan Döner Sermaye İşletmelerinden elde edilen karın en fazla % 80'i, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tabi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenir. Bu madde hükmüne göre, Bölge Müdürlüğü personeline yapılacak üretimi teşvik pirimi ödemesi, Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ildeki Şube Müdürlüğünün döner sermaye işletmesinden yapılır.

7. Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) personeline, ilgili döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanmak üzere, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan brüt asgari ücret tutarına kadar, net ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu ödeme, SGK primine esas kazanca dahil değildir.

8. 969 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminin dağıtımına esas gün hesaplamalarında, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz.

B. Devlet Memurlarına Ödenen Zam ve Tazminatlar İle Ek Ödemelere İlişkin Hükümler

MADDE 2: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN BAZI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN ZAM

PUANLARI

1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Ser tifikasyon Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

MADDE 3: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN BAZI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN

TAZMİNATLARI

1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 5'nci sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

MADDE 4: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN BAZI BİRİMLERİNDE KONTROL GÖREVİ YAPAN

PERSONELE TAZMİNAT

1. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, yürütülmekte olan hizmetin gereği olarak idareci pozisyonunda görev yapan personel de dahil olmak üzere, kontrol, denetleme, koruma, izleme görevi yapan personele; bu görevleri yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Kurum ve Yetkili Sendikaca belirlenir.

MADDE 5: KONTROL GÖREVİ YAPAN PERSONELİN EK ÖZEL HİZMET (ARAZİ) TAZMİNATI

1. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrol Görevleri yapan personeli için; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6'ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışmalarda; "açık alanlarda çalışma şartı" aranmaksızın, zikredilen mevzuatta öngörülen ödeme yapılır.

MADDE 6: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA GÖREV YAPAN İDARECİLERİN EK ÖDEME VE

TAZMİNATLARI

1. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personelin; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre, dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

2. Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve bölgelere bağlı şube müdürlüklerinde mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

MADDE 7: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ

PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) PERSONELİ İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlar ile bu işler ile ilgili nöbet tutanlara, her bir personel için ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

MADDE 8: SAĞLIK TEKNİKERLERİNİN ZAM PUANLARI

1. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün Dip Not 3'üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında sağlık teknikeri kadrolarında bulunanlar için de uygulanır.

MADDE 9: HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ UNVAN TALEPLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilir.

2. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ve GİH sınıfında yer alan Matbaacı unvanında çalışan personel, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilir.

3. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nda çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dahil edilir.

4. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ülkemiz adına organize edilen Hac Organizasyonlarında, Ülkemiz hacı adayları tarafından kesilecek kurbanlıkların denetim ve kontrolüne dair işlemleri yapmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Veteriner Hekimler görevlendirilirler.

C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na Bağlı ve İlgili Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

MADDE 10: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Orman Genel Müdürlüğü Personeline, Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesi;

Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standar tları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

2. Yangın tazminatı;

28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (6000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

3. Fazla çalışma ücreti;

Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin altı katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları yüzü geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır. Söz konusu Fazla Çalışma ücretinden, Damga Vergisi hariç başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

4. Toplu taşıma;

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nde görev yapan orman muhafaza memurları, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar. Bu maddenin uygulanmasında, 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde belir tilen şar tlar aranmaz.

5. Orman muhafaza memurlarının tazminatı;

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadro ve pozisyonlarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 Puan ilave edilir.

6. Kadastro tazminatı;

Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

7. Orman işletme şeflerinin ek ödemesi;

Orman Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında Mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, Orman İşletme Şefi olarak fiilen görev yapan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye Ekli (I) Sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

8. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 71. Maddesinin "c" bendi hükmünden, Orman Genel Müdürlüğü'nün, Memur ve Sözleşmeli personeli de, 71'inci maddede belir tilen aynı usullerle faydalanır.

9. 6831 sayılı Kanun'un 7. Maddesine göre çalışan Amenajman Heyeti ve Kadastro Komisyonu Üyesi personelin, uhdelerindeki vazifeyi ifa etmek üzere, kadrolarının bulunduğu müdürlük görev alanı dışında başka bir yere görevlendirilmeleri halinde, genel hükümlere göre gündelik harcırah ödenir.

10. Yeni unvan talepleri;

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde belirli bir süre hizmeti olan Orman Muhafaza Memurları arasında yapılacak bir değerlendirme sonucu: Kıdemli Orman Muhafaza Memuru, Baş Orman Muhafaza Memuru, gibi yeni bir hiyerarşik yapı oluşturulur. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek usullere göre bu kadrolara atama yapılır. Bu kadrolara atanan memurların Özel Hizmet Tazminatları artırılmak suretiyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir.

Kıdemli Orman Muhafaza Memuru

: ÖHT oranı 10 puan ar tırılır.

Baş Orman Muhafaza Memuru

: ÖHT oranı 20 puan ar tırılır.

11. Orman muhafaza memurları ile mevzuat gereği silah taşımaya yetkili diğer personelden, emekli olmaları halinde de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı harcı ödemesi alınmaz.

12. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü personelinden; mevzuat gereği silah taşımaya yetkili olup, emekli olan personel, görevleri gereği edindikleri resmi silahlarını, amor tisman bedelleri düşülerek satın alabilirler.

MADDE 11: TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye Ekli I ve II Sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

2. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışan 399 Sayılı KHK eki I ve II Sayılı Cetvellerde yer alan personele, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 500 TL Mahsul Alım Primi ödenir. Bu ödemeden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

3. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak açık arazide çalışan, Ajans Amiri, Tar tı Memuru, Ambar Memuru, Depo Memuru unvanlı personel de, 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6'ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalıştıkları sürece aynı usullerle faydalanırlar.

4. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde Eksper unvanında çalışan personelden, teknik öğrenim bölümü mezunlarına, diplomaları ile ihraz etmiş oldukları unvana karşılık gelen mali haklar ödenir.

MADDE 12: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye Ekli I ve II Sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapanlara, her bir personel için ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan, 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 500 TL Hasat Primi ödenir. Bu ödemeden Damga Vergisi hariç başkaca bir kesinti yapılmaz.

MADDE 13: ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

2. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde çalışan, 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 500 TL prim ödenir. Bu ödemeden Damga Vergisi hariç başkaca bir kesinti yapılmaz.

MADDE 14: TMO, TİGEM VE ESK GENEL MÜDÜRLÜKLERİ'NDE GÖREV YAPAN PERSONELİN "EK ÖDEME ORANLARI" VE DİĞER HÜKÜMLER

1. Hizmet Kolunda yer alan 399 Sayılı KHK'ya tabi KİT Kurumlarında; 375 sayılı KHK'nin eki I Sayılı Cetvelin "399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin; unvanlar itibarıyla yararlanacakları ek ödeme oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

MEVCUT

UYGULANAN

ORAN

TALEP

EDİLEN

*

* .. .Teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar, veteriner hekim, pozisyonlarında bulunanlar

94

130

1.

... şehir plancısı, müdür yardımcısı, muhasebeci ve ajans amiri, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, diş tabibi, tabip, uzman tabip,... pozisyonlarında bulunanlar

82

130

2.

Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, .. pozisyonlarında bulunanlar

67

120

3.

Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

105

4.

Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

95

5.

Teknik ressam, teknisyen, laborant, ..makinist, .. baştekn-isyen, .. pozisyonlarında bulunanlar

47

95

6.

Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

95

2. Bu maddenin "1." fıkrasında yer alan tablonun, 1'inci satırına Muhasebeci ve Ajans Amiri, 3'üncü satırına tekniker ve teknisyen unvanları eklenir. 6'ıncı sırada yer alan unvanlar 5'inci sırada belir tilen oranlardan faydalandırılır.

3. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre, TMO, TİGEM ve ESK Genel Müdürlükleri merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Şube Müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

4. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi KİT Ku-rumları (TMO, ESK, TİGEM)'nda çalışan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personele "Büyük Proje Tazminatı" ödenir.

5. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personele 5553 sayılı Kanunun geçici 3'üncü maddesi gereğince Üretimi Teşvik Primi ödenir. Üretimi Teşvik Primi ödemesinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Söz konusu ödeme 375 sayılı KHK'nın ek 9'uncu maddesi ile ödenmekte olan ek ödemenin mahsuplaşma hükmü dışında tutulur. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar tarafından belirlenir.

6. Afyon Alkoloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nde çalışan personele, mesai saatleri dışında vardiyalı olarak görev yaptıkları her gün için 20 TL Vardiya Zammı ücreti ödenir.

MADDE 15: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

1. 4'Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 35. bölümünde yer alan hükümlere istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na açıktan atanan ve kurumda sözleşmeli statüde görev yapan personel, yazılı olarak istekte bulunmaları şar tıyla, 657 sayılı Kanunun 4/A statüsüne geçirilir.

2. 5648 sayılı Kanuna istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda görev yapan Destek Personelinin sözleşme ücretleri seyyanen 500 TL ar tırılarak uygulanır.

3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda; Kurumun Uzman Personel ihtiyacının karşılanması amacı ile yapılacak alımlarda, her alım döneminde vizelenmiş boş norm kadro sayısının %20 sine kadar olan kısmı, kurumda görev yapan ve şartları taşıyan Destek Personeli arasından ve yapılacak olan kurum içi sınavla alınır.

4. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda görev yapan personelin, iş sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi durumunda, İş Sonu Tazminatı Ödenir.

5. İl Koordinatörlükleri arasında naklen tayine tabii tutulan personele, diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi "Sürekli Görev Yolluğu" ödenir.

MADDE 16: ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nde görev yapan memurlardan, normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

2. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nde çalışan memur personele, AOÇ bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kurulur ve kurum işletmelerinden elde edilen kardan; "bir aylık tutarı, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgari ücret tutarının iki katını geçmemek kaydıyla" Üretimi Teşvik Primi ödenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

3. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinden, Müdür'e 6000, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlerine 4000, diğer personele 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere, her ay için ilave ödeme yapılır.

D. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Geneli İle İlgili Ortak Hükümler

MADDE 17: FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

1. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında (OGM, TMO, TİGEM, ESK, AOÇ, TKDK) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden; zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, zirai karantina, laboratuvar or tamında çalışan kimyasal maddelerle etkileşim içinde olanlar, gıda denetimi ve kontrolünü yapan personel, av-yaban hayatıyla ilgili işlerde doğaya açık alanlarda çalışanlar ve orman koruma, sınırlandırma, kaçakçılık ve orman yangınlarıyla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele işlerinde çalışanlar ile sağlık riski taşıyan benzeri görevlerde çalışanlar yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammından faydalandırılır.

2. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda görev yapan personelden, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" iş sınıfında kabul edilen işlerde görev yapan personele, görev yaptıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Yıpranma Tazminatı ödenir.

MADDE 18: LİSANS TAMAMLAMA

1. Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan ve üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık ve ormancılıkla alakalı branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından Ön Lisans düzeyinde mezun durumda olanlara; Üniversitelerin Lisans eğitimi veren; Ziraat, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinde, Su Ürünleri Fakültelerinde, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinde ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde, Veteriner Fakülteleri ve Orman Fakültelerinde lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği alanlarda uzaktan ve/veya örgün öğretim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için ilgisine göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir.

MADDE 19: KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ VERİLMESİ

1. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelden; yapmış olduğu hizmetin gereği olarak, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda, Yem ve Su Ürünleri Kontrol Hizmetleri ile insan, hayvan ve bitki sağlığı ile av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılıkla mücadele v.b işlerde görev yapan personele, görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yetkili Sendika tarafından birlikte belirlenir.

MADDE 20: MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ VE DENETİMİNDE GÜNDELİK

1. 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 3'üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda "İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alanlar tarafından; madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 21: KORUYUCU GIDA YARDIMI

1. Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu or tamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda Yetkili Sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda Yetkili Sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilir. Koruyucu gıda yardımının temin edilememesi durumunda değeri personele nakdi olarak ödenir.

MADDE 22: YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERECESİNİ ELDE ETMİŞ PERSONELİN EK ÖDEMESİ

1. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nda yer alan tüm kurumlarda görev yapan çalışanların, unvanlarına karşılık gelen ek ödeme oranları, Yüksek Lisans yapmış olan personel için 10 puan, Doktora yapmış personel için 20 puan ar tırılarak verilir.

MADDE 23: TEKNİKER VE TEKNİSYENLERİN EK ÖDEMESİ

1. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nda yer alan tüm kamu kurumlarında, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant unvanları ile görev yapan personelin unvanlarına karşılık gelen ek ödeme oranları 20 puan ar tırılarak verilir.

MADDE 24: BÜYÜK PROJE TAZMİNATI

1. Büyük Proje Tazminatı'nı düzenleyen, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Özel Hizmet Tazminatı" başlıklı II Sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5'inci maddesinde ön görülen İlave Özel Hizmet Tazminatı oranlarından, bu hizmet kolunda görev yapan Veteriner Hekim unvanlı personel de aynı usullerle faydalanır.

Bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısının hesaplanmasında ve %10'luk sınırlamanın tespitinde; kurumlarda Veteriner Hekim unvanı ile görev yapan personel sayısı da ilave edilir.

2. Büyük Proje Tazminatı'nı düzenleyen, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Özel Hizmet Tazminatı" başlıklı II Sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde yer alan "... Belediye Başkanından..." ibaresinden sonra gelmek üzere ".veya Kurumların atamaya yetkili diğer amirlerinden." şeklinde uygulanır.

MADDE 25: EK ÖZEL HİZMET (ARAZİ) TAZMİNATI

1. 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli II Sayılı Cetvelin; (E)Teknik Hizmetler başlıklı bölümünde yer alan 6.madde yer alan ek özel hizmet tazminatından, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kurumlarda görev yapan ve kadroları Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel de faydalanır.

MADDE 26: GÖREVLERİNİ ARAÇ KULLANARAK YERİNE GETİREN PERSONEL

1. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kamu kurumlarında görev yapan ve memuriyetleri ile ilgili görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

MADDE 27: ŞEKER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FARK TAZMİNATI

1. 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ana hizmet biri olarak düzenlenen Şeker Dairesi Başkanlığı'na, Mülga Şeker Kurumu'ndan devredilen personelin, devredilme sürecinden önce kendisine ödenmekte olan özlük ve mali haklar "Fark Tazminatı" olarak ödenmeye devam edilir.

MADDE 28:

1. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. Maddesi 2'nci fıkrası gereği Hukuk Müşaviri ve Avukatlara ödenen vekalet ücretinden, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nda hukuk birimlerinde görev yapan Hukuk Müşaviri ve Avukat haricindeki diğer personel de faydalandırılır.

MADDE 29: MALİ SORUMLULUK TAZMİNATI

1. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nda yer alan kamu kurumlarında görev yapan personelden, ihale ve satın alma işlerini yapan personel, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ile kefalet aidatı kesilen diğer personele, 2500 gösterge rakamının memur yan ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Mali Sorumluluk Tazminatı aylık olarak ödenir.

MADDE 30: HELAL GIDA

1. Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dahil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılır. Yemek hizmetine ilişkin ihalelerin şar tnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda ser tifikasına sahip ürünler olması şar tına yer verilir.

2. 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'nun Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliklerine Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Yetkili Sendikası adına birer üye atanır.

MADDE 31: TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA VE DAYANIŞMA AİDATI

1. Tarım ve Ormancılık hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek sureti ile yararlanabilirler.

Bu Habere Tepkiniz