1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
25 Ocak 2020 06:01
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yönetmeliğinde Değişiklik

25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31019

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2049

Ekli "Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/3/2014 tarihli ve 2014/6282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel tş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ii) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"jj) Finansman anlaşmaları: Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işlerin finansmanına ilişkin olarak imzaladığı tüm anlaşma ve belgeleri,

kk) Hesaplama dönemi: Herhangi bir takvim yılına ilişkin olarak; söz konusu yıldaki Ocak ayı başından Mart ayı sonuna, Nisan ayı başından Haziran ayı sonuna, Temmuz ayı başından Eylül ayı sonuna ve Ekim ayı başından Aralık ayı sonuna kadar olan her bir üçer aylık dönemini,

11) Hesaplama tarihi: İlgili hesaplama dönemi için bir önceki hesaplama döneminin son ayma ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) açıklanmasından bir iş günü sonrasını,

mm) Net bugünkü değer (NBD): Ek-3'te yer alan usul çerçevesinde hesaplanan değeri, nn) Sözleşme bedeli: Ek-3'te yer alan usul çerçevesinde hesaplanan ve sözleşme kapsamında işletme dönemi boyunca yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ile mecburi hizmet bedelinin hesaplama dönemi itibanyla net bugünkü değerleri üzerinden elde edilen toplamım,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İşletme dönemindeki teminat miktarı her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde, sözleşmenin anlaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla, sözleşme bedelini artırmamak kaydıyla Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilir. Sözleşme bedeli Ek-3'te yer alan formül kullanılarak net bugünkü değer üzerinden Bakanlık tarafından hesaplanır. Sözleşme değişikliğinden önce söz konusu hesaplamaların Yönetmeliğe uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "ve davanın Türkiye'de görülmesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliği ile; 61 inci maddenin birinci fıkrasında, Ek-l'de ve Ek-2'de yapılan değişiklikler ile yeni eklenen Ek-3 ve Ek-4 hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş sözleşmelere de uygulanır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki "Ek-1 KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASF'nda yer alan "Düzeltme Katsayısı" kısmındaki "eğer DK = 0 ise DK = 1 alınır." ibaresi çıkarılmış, "DKR

"DKR(d-i) = Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurları ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değer."

"Ek-4'te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kullanım bedeli ödemelerine, Türk Lirası veya döviz cinsinden alt ve üst limitler tanımlanabilir. Döviz cinsinden alt ve üst limitlerin belirlenmesinde finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsi ve borçlanma ağırlıkları dikkate alınır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki "Ek-2 KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASF'nda yer alan "Düzeltme Katsayısı" kısmındaki "D - E < 0 ise DK =1" ibaresi ile "ve her halükarda (KBd/ DKR d > KBp-n / DKR

"DKR(d i) = Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değer."

"Ek-4'te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kullanım bedeli ödemelerine, Türk Lirası veya döviz cinsinden alt ve üst limitler tanımlanabilir. Döviz cinsinden alt ve üst limitlerin belirlenmesinde finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsi ve borçlanma ağırlıkları dikkate alınır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki olarak ekteki "Ek-3 NET BUGÜNKÜ DEĞERİN HESAPLANMASI" ve "Ek-4 KULLANIM BEDELİ TABAN VE TAVANININ BELİRLENMESİ" düzenlemeleri eklenmiştir

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 5/12/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü maddesi 15/4/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

"Ek-3

NET BUGÜNKÜ DEĞERİN HESAPLANMASI

Net Bugünkü Değer aşağıda yer alan formül ile hesaplanır:

vpn _ (KBn+MHBn)

- Ln=y+1 (1+r)n-y

Yukarıdaki formülde yer alan;

NBD: Hesaplama tarihi itibarıyla ilgili hesaplama döneminden sonraki dönemlerde yapılacak ve sözleşmelerde yer aldığı şekilde hesaplanan tüm kullanım bedeli ve mecburi hizmet bedeli ödemelerinin bugüne indirgenmesi sonucunda elde edilecek toplam tutarım,

KBn: Hesaplama dönemi n=y olmak üzere ilgili hesaplama döneminden sonraki takip eden her bir hesaplama döneminde, Yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2'sinde yer alan formüle uygun olarak ve aşağıda tanımlanan projeksiyon yönteminden elde edilen değerler esas alınarak formüldeki "TÜFEd-i" ve "Yİ-ÜFEd-i" değerlerinin ortalaması yerine "EDt+nfcö" ; "DKRd-i" değeri yerine "DDt+n" kullanılarak hesaplanan kullanım bedelinin finansman anlaşmalannda geçerli olan döviz cinsi karşılığını,

Hesaplama dönemi "n=y" kabul edilmek suretiyle, sözleşmede belirtilen şekilde yıllık olarak güncellenerek aylık bazda ödenen mecburi hizmet bedeli ödemesinin ilgili hesaplama dönemindeki üç aylık toplamının; ilgili hesaplama dönemini takip eden hesaplama dönemlerinde ödenecek hizmet bedelinin finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz karşılığım,

r: Iskonto oranını,

n: Hesaplama dönemi "n=y" olmak üzere kalan işletme dönemi süresince "n=y+l"den "i" ye kadar her bir ödeme dönemini,

i: Hesaplama tarihi itibanyla kalan toplam hesaplama dönemi sayısını,

ifade eder.

KBn ve MHBn'nin döviz karşılığı kullanım bedeli hesaplamasına esas alınan "D" değişkenine uygun olarak hesaplanacaktır.

Kullanılacak iskonto oram (r), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından;

İlgili para biriminde aynı vadede yurt dışında ihraç edilmiş olan borçlanma senetleri bulunması halinde söz konusu borçlanma senetlerinin ikincil piyasadaki güncel seviyeleri,

İlgili para biriminde aynı vadede yurt dışında ihraç edilmiş borçlanma senetleri bulunmaması halinde ABD dolan cinsinden aynı vadede yurt dışında ihraç edilmiş borçlanma senetlerinin ikincil piyasadaki güncel seviyeleri ve döviz takas oranları,

Her iki koşulun da sağlanamaması durumunda ise ABD dolan cinsinden benzer vadede ihraç edilmiş borçlanma senetlerinin ikincil piyasadaki güncel seviyeleri ve döviz takas oranlan, dikkate alınarak hesaplanır ve Bakanlığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.

Kullanım Bedeli projeksiyonu için enflasyon endeksindeki değişim (EDkb) bir önceki hesaplama döneminin son ayı ve yüz yirmi bir ay öncesine ait TÜFE ve Yİ-ÜFE Endeksleri arasındaki ortalama değişim aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

kb _ Z TÜFEt_1+Yl-ÜFEt-1 _

V T0FEt_121+ Yİ-ÜFEt_121 J 1

EDt+nkb = ED^ x (1 + ekb)n

Formülde yer alan;

TÜFEt_ı:Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve ilgili hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE),

Yİ - ÜFEt-jiTürkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE),

TÜFEt_m: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplama tarihinden yüz yirmi bir ay öncesine ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE),

Yİ-ÜFEt_121 : Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplama tarihinden yüz yirmi bir ay öncesine ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE),

e*6: Kullanım bedeli ödemesine yönelik TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin projeksiyonu için kullanılacak üç aylık değişim oranını,

İçinde bulunulan ödeme dönemine dair kullanım bedeli ödemesine esas kullanılan bir önceki hesaplama döneminin son ayma ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını,

EDt+nkb : İçinde bulunulan dönemden sonraki (n.) 3 aylık döneme ait kullanım bedeli ödemesi projeksiyonuna esas alınacak ve TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını belirten endeks değerini,

ifade eder.

Döviz Kurundaki Değişim (DD) hesaplamrken finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre ilgili ödeme döneminden önceki son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması ile yüz yirmi bir ay önceki üç aylık döneminden önceki son on iş gününe ait TCMB döviz alış ortalaması üzerinden döviz kurundaki üç aylık dönemsel değişim aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

1

DDt+n = DDtx(l + d)n Formülde yer alan;

Dt_!: Finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsleri ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplama tarihinden önceki dönemin son on iş gününe ait TCMB alış kurları ortalamasını,

Dt_121: Finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsleri ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplama tarihinden önceki yüz yirmi birinci ayın son on iş gününe ait TCMB alış kurlan ortalamasını,

DDt: İlgili hesaplama dönemine dair kullanım bedeli ödemesine esas kullanılan bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden hesaplanan döviz kurunu,

DDt+n: Kullanım bedeli ödemesine yönelik döviz kuru projeksiyonu için kullanılacak döviz kurunu, d: Döviz kurundaki değişim oranını,

ifade eder.

Mecburi hizmet bedeli projeksiyonu için sözleşmelerde yer alan formül kullanılacak olmakla birlikte enflasyon endeksindeki değişim (EDmhb) bir önceki yılın Aralık ayına ait Tüketici Fiyatları (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) Endeksleri ile on yıl önceki Aralık ayına ait Tüketici Fiyatları (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) Endeksleri arasındaki ortalama değişim aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

~mhb ff^P^Ar-ı+ Yİ-ÜFEaii \10 _ı V TÜFEAr_10+ Yİ-ÜFEAr_10 7

EDAr+nmhb = EDArmhb X (1 + emhb)n

Formülde yer alan;

TÜFEa,.-!: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten bir önceki yılın Aralık ayında geçerli olan Tüketici Fiyatları Endeksini(TÜFE),

Yİ - ÜFEa,.-!: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten bir önceki yılın Aralık ayında geçerli olan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksini (Yi-ÜFE),

TÜFEAr_10: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten on yıl önceki Aralık ayında geçerli olan Tüketici Fiyatları Endeksini (TÜFE),

Yİ - ÜFEAr_10: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten on yıl önceki Aralık ayında geçerli olan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksini (Yi-ÜFE),

EDArmhd'- İçinde bulunulan yıla dair mecburi hizmet bedeli ödemesine esas kullanılan bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını,

EDAr+nkb' İçinde bulunulan yıldan sonraki (n.) yıla ait mecburi hizmet bedeli ödemesi projeksiyonuna esas alınacak ve TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını belirten endeks değerini, emhb «Mecburi hizmet bedeli ödemesine yönelik TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin projeksiyonu için kullanılacak bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalaması ile on yıl önceki Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerleri üzerinden hesaplanan değişim oranını,

ifade eder.

Asgari ücretteki yıllık ortalama değişim ise;

Ar+nAr x (1 + fl)n formülü ile hesaplanır.

Formülde yer alan;

AÜ^r-ı: Resmi Gazete'de yayımlanmış olan, hesaplamanın yapıldığı döneme ilişkin olarak sözleşmelerde uygulanmak üzere ilgili ödeme döneminden bir önceki yılın Aralık ayında yürürlükte bulunan otuz günlük brüt Asgari Ücreti,

Ar_!o: Resmi Gazete'de yayımlanmış olan, hesaplamanın yapıldığı döneme ilişkin olarak uygulanmak üzere ilgili ödeme döneminden on yıl önceki Aralık ayında yürürlükte bulunan otuz günlük brüt Asgari Ücreti,

Ar+n: İçinde bulunulan yıldan sonraki (n.) yıla ait asgari ücret tahminini,

a: Asgari ücret değişim katsayısını,

ifade eder.

Sözleşme bedeli, hesaplamanın yapıldığı hesaplama dönemi "n=y" olmak üzere aşağıda yer aldığı şekilde hesaplanır.

Sözleşme Bedeli = + MHBfy.1 + r)*-" +

KBn°: İşletme döneminin başlangıcından itibaren ilgili hesaplama dönemine kadar yapılan kullanım bedeli ödemesini,

MHBn°: İşletme döneminin başlangıcından itibaren yıllık olarak güncellenerek aylık bazda ödenen mecburi hizmet bedeli ödemelerinin ilgili hesaplama dönemine ait üç aylık toplamını, ifade eder."

'Ek-4

KULLANIM BEDELİ TABAN VE TAVANININ BELİRLENMESİ

Kullanım Bedeli Tabanı:

Yüklenici, sağladığı finansmana dair finansman anlaşmalarını ve finansman geri ödeme planını Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Şirketin sözleşme kapsamında kusuru olmamak kaydıyla Bakanlığın dönemsel olarak yapacağı kullanım bedeli ödemeleri finansman geri ödeme yükümlülüklerine halel getirmeyecek şekilde yapılacaktır. Şöyle ki; ilgili ödeme döneminde ödenecek kullanım bedeli her halükarda, yüklenicinin sunduğu geri ödeme planında yer alan borç servisinin finansman anlaşmalarında belirtilen minimum borç servis karşılama oranıyla çarpımından az olmayacaktır. Borç servisinin üç aylık dönemlerde yapılmaması durumunda, borç servisi borç vadesine oranlanarak üç aylık borç servisi hesaplamr.

kbd

DKRd-!

> BSd x BSKOmin

Burada;

KBd: İlgili döneme ait ödemeye konu kullanım bedelini,

DKRp-!'. Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri,

BSDi Finansman anlaşmaları ile finansman geri ödeme planında yer alan, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre, ilgili ödeme dönemine ait şirketin geri ödemekle yükümlü olduğu borç servisi tutarını,

BSKOmıni Finansman anlaşmalarında belirtilen asgari borç servis karşılama oranını,

ifade eder.

Bu şekilde hesaplanan kullanım bedeli tabanı, kullanım bedelinin, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre TCMB döviz alış kurları ortalaması üzerinden nihai

teklif tarihi itibarıyla dönemsel olarak hesaplanan döviz karşılığından az olmayacaktır.

kbd y kb0

DKRd^ - DKR0

Burada;

KBd :İlgili döneme ait ödemeye konu kullanım bedelini,

DKRd-i :Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri,

KB0 :Sözleşme veya eklerinde kararlaştırılan kullanım bedelini,

DKRq :Nihai teklif tarihinden önceki üç aylık TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri, ifade eder.

Kullanım bedeli taban tutarlarının artırılmasına ve indirilmesine Bakanlık yetkilidir. Ancak kullanım bedeli tabanının Bakanlık tarafından indirilmesi durumunda, Bakanlık tarafından belirlenen taban ödemesi tutarlarının net bugünkü değerlerinin toplamı, kullanım bedelinin nihai teklif tarihi itibarıyla dönemsel olarak hesaplanan döviz karşılığının net bugünkü değerlerinin toplamının altında olamaz.

Kullanım Bedeli Tavanı:

Kullanım bedeli tavanı, şirkete Türk Lirası cinsinden yapılan son kullanım bedeli ödemesinin bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru ortalaması ile hesaplanacak döviz karşılığının aşağıda yer alan esaslara göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) veri tabanındaki veri baz alınarak hesaplanacak yabancı para enflasyon oram ile güncellenmesi ile belirlenir.

Yabancı Para Enflasyon Oram (ype)

1

ype :Finansman anlaşmalannda geçerli olan döviz cinsine yönelik kullanım bedeli hesaplama projeksiyonu için kullanılacak üç aylık yabancı para enflasyon oranım,

KP£t_ı :Finansman anlaşmalannda geçerli olan döviz cinsine yönelik hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait Tüketici Fiyatlan Endeksini (YPE),

ifade eder.

Yabancı Para Enflasyon Orammn sıfinn altında olması halinde, söz konusu oran sıfır olarak alınır. Finansman anlaşmalannda birden fazla döviz cinsi bulunması halinde, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsleri ve ağırlıklan göz önünde bulundurularak ilgili döviz cinslerine ait enflasyon oranlanmn ağırlıklı ortalaması alınması suretiyle yabancı para enflasyon oranı hesaplanır.

Kullanım bedeli tavanı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplamr.

KR - f Yn f f R W (l+ype)fc\ \ yrx(l+r)n+1 - I lk=ll X 1 IX

r :Ek-3 'te tanımlanan iskonto oramm,

KBD-ı :Cari dönemde hesaplanan Türk Lirası kullanım bedeli ödemesinin finansman anlaşmalannda geçerli olan döviz cinsinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru ortalaması ile hesaplanacak döviz karşılığım,

n :Kalan işletme dönemi boyunca yapılacak üç aylık ödeme sayısını,

ifade eder.

Belirtilen şekilde hesaplanan kullanım bedeli tavan tutarlarının indirilmesine veya artırılmasına, Bakanlık yetkilidir.

Bakanlık tarafından taban veya tavan ödemeleri de dikkate alınarak belirlenen toplam kullanım bedeli, Ek-3'te verildiği şekilde hesaplanan net bugünkü değeri (NBD) hiçbir şekilde geçemez.

Yapılacak olan ödemelerin K£D'yi geçmesi halinde, taban ödemesinin kullanım bedelinde meydana getirdiği artış tutarı süre kesintisi veya kullanım bedeli azaltılması yöntemiyle mahsup edilir."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar
00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak
23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor
23:34 - İkinci el araba piyasasında durgunluk var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam