Sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlatılmasına ilişkin MEB açıklaması

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2007 09:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.10.04 / 78486 18 ARALIK 2007
Konu : Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlatılması

?????.VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
c) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı,
e) 2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu,
f) 29/11/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.04-543/75047 sayılı yazımız (Genelge No:2007/86).

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı bulunan alanlarda 10.324 pozisyona istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenlerin başvuruları, İlgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 10.040 sözleşmeli öğretmenin görevlendirmesi, KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri dikkate alınarak, doğrudan eğitim kurumlarına bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir.

İliniz eğitim kurumlarına görevlendirilen sözleşmeli öğretmenlerin listesi ve görevlendirme onay belgeleri ekte gönderilmiştir.

Sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlatılmasında;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak tebligat'tan sonra kanuni süre içerisinde göreve başlamalarının sağlanması,

2- Görevlendirmesi yapılanlardan, tebliğ tarihinden itibaren belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle 15 gün içinde göreve başlayamayanlar, özürlerine ilişkin belgelerini süresi içinde atandıkları eğitim kurumunun bağlı olduğu il millî eğitim müdürlüklerine bir dilekçe ekinde göndermekle yükümlüdürler.
15 gün içinde veya belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle en geç 2 ay içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere gerekçesiyle birlikte valiliklerce Bakanlığımızın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Bu süreden sonra belgelendirilen özürleri ile posta ve benzeri nedenlerden kaynaklanan gecikmelerin de dikkate alınmaması,

3- İlgi (e) Kılavuzda belirtilen ?Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler? başlıklı bölümde belirtilen belgelerin eksiksiz teslim alınması,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B kapsamında ilinizdeki eğitim kurumlarına görevlendirilen öğretmenlerin görev yerinin değiştirilmemesi,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında sigortalı, sözleşmeli ve kadrolu (aday veya asil) olarak çalışanlar ile bu görevlerden ayrılanların başvuramayacağı ilgi (f) Genelgeyle belirtilmesine rağmen, başvurup da sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilmesi yapılan varsa, bunların göreve başlatılmaması,

6- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerden lisans öğrenimini gösteren mezuniyet belgesi bilgileri esas alınacağından Talim ve Terbiye Kurulunun 24/01/2006 tarihli ve 8 sayılı Kararının Geçici 7'nci maddesi gereğince Bilgisayar Öğretmenliğine görevlendirilen adaylardan lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanların, lisans döneminde aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri,

7- Sağlık kurulu raporlarında hastalık veya bedensel engelleri nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacakları belirtilenler ile cumhuriyet savcılıklarınca düzenlenen sabıka sorgulama belgelerinde sabıka kaydı bulunanlardan memuriyete veya öğretmenliğe engel cezası olduğu tespit edilenlerin göreve başlatılmaması,

Bunlardan; hastalık ve bedensel özür belirtilenlere ilişkin sağlık kurulu raporları (öğretmen olur kayıtlı sağlık kurulu raporu olanların göreve başlatılması ve Bakanlığımıza gönderilmemesi) ile sabıka kaydı bulunanlara ilişkin sabıka sorgulama belgeleri (sabıkaya ilişkin yargı kararı, varsa memnu haklarının iadesi veya adli sicil kayıtlarından çıkarılmaya ilişkin yargı kararları dâhil) 18/01/2008 tarihi çalışma saati bitimine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesi, bu durumda olanlarla ilgili Bakanlığımızca yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre işlem yapılması,

8- Göreve başlamak için gelen öğretmen adaylarının iş ve işlemlerinin rahat bir ortamda yapılabilmesi ve yardımcı olunması açısından bir büro oluşturulması,

9- Göreve başlamak veya belgelerini teslim etmek amacıyla ilinize gelen öğretmen adayları ile yakınlarının sayıları da dikkate alınarak, öğretmenevi, misafirhane ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde barınmalarının sağlanması,

10- 2004, 2006 ve 2007 KPSS öğretmenlik sınavına lisans öğreniminin son sınıfı haricinde ara sınıflarında öğrenim görmekte iken girmiş ve bu sınav sonucuna göre başvurusunu yaparak görevlendirilmiş olanların göreve başlatılmaması ve görevlendirmelerinin iptal edilmesi için teklifte bulunulması,

11- Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan; diploma ve pedagojik formasyon belgelerinin mutlaka denkliklerinin istenmesi, bu belgelerdeki açıklama ve dip notların titizlikle incelenmesi,

12- Adayların Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Karar eki çizelgede belirtilen lisans öğrenimine uygun olan esas alan öğretmenliğine atanıp atanmadıklarının kontrol edilmesi, esas alanına atanmadığı tespit edilenlerin göreve başlatılmayıp atamalarının iptali için Bakanlığa teklif edilmeleri,

13- Atama ve göreve başlatılma şartlarını taşımadığı hâlde eksik veya gerçeğe aykırı belge ve bilgi ile göreve başlayan öğretmen adayı ile göreve başlatan personel hakkında yasal işlem yapılacaktır. 14- Sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayanlara 07/01/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38) gereğince sürekli görev yolluğu ödenmemesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber