7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları

Bu yazımızda 2022 yılında soru ve cevaplarla engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları ile bu aylıkların asgari ücretten ve maaş katsayısından nasıl etkilendiklerini açıklamaya çalışacağız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ocak 2022 19:18
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları

1- Engelli, engelli yakını ve yaşlılık aylığının bütçe kanunu ile ilgisi var mıdır?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; "2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan (4.860) ve (3.240) gösterge rakamlarının, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde sırasıyla (5.253), (3.502) olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Görüleceği üzere 2022 sayılı Kanunda belirlenmiş olan göstergeler bütçe kanunu ile fazlalaşmaktadır.

2- Engelli, engelli yakını ve yaşlılık aylıkları asgari ücretten nasıl etkileniyor?

Engelli ve yaşlı aylığının alınmasında ve tutarında asgari ücret ile maaş katsayısı etkili olmaktadır. Yani her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden daha az olanlar engelli ve yaşlı aylığı alabilmektedir. Buna göre engelli ve yaşlı aylığında belirleyici tutar 4.253,4 TL / 3 = 1.417,8 TL'dir. Dolayısıyla asgari ücretteki yüksek artışlar engelli, engelli yakını ve yaşlılık aylığı alanların sayısını arttırmakatdır.

3- 2022 sayılı Kanunda engelli ve yaşlı aylığı nasıl düzenlenmiştir?

65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra; Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (4.860 yerine 5.253) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacaktır. 2022 yılında bu tutar 5253 * 0,23545469 = 1.236,84 TL'dir.

65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra; İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (3.240 yerine 3502) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacaktır. 2022 yılında bu tutar 3502 * 0,23545469 = 824,56 TL'dir.

4- Kimlere muhtaç kabul edilmediği için aylık ödenmez?

2022 sayılı Kanun kapsamına giren engellilerden veya aylık bağlanacak engelli yakınlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Ayrıca, 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlara; başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili mevzuatına göre alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlamaları ve birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü fıkradaki koşulları taşımaları halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır.Aylık bağlanmasına esas teşkil eden engellilik oranı değişen kişilerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Engellilik oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşen kişiler ile üçüncü fıkrada belirtilen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayan kişilerin aylıkları kesilir.

5- Engellilere yapılacak ödemeler engel durumuna göre farklılık gösterir mi?

Engellilere yapılacak ödemeler engel durumuna göre farklılık göstermektedir. Buna göre Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

a) Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,23545469 = 1.236,84 TL,

b) Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,23545469 = 824,56 TL,

KAPAT [X]

6- Engelli yakınlarına bağlanacak aylık tutarı ne kadardır?

Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240 yerine 3502) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır. 2022 yılında bu tutar 3502 * 0,23545469 = 824,56 TL'dir.

7- Yaşlılık aylığı ne kadar oldu ve alabilmenin şartları nelerdir?

2022 sayılı Kanuna göre, Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır. 2022 yılında bu tutar 4387* 0,23545469 = 1.032,93 TL'dir.

65 yaş doldurulmuş olsa da aylık bağlanabilmesi için her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Buna göre yaşlı aylığında belirleyici tutar 4.253,4 TL / 3 = 1.417,8 TL'dir. Bu tutardan fazla kişi başı geliri olanlar yaşlılık aylığı alamazlar.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz