Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Mayıs 2022 14:05
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Merhabalar bir kamu iktisadi teşebbüsünde 10 yıllık memurum. Eşim ev hanımı aile yardımı alıyoruz. Trendyol ve Hepsiburada alışveriş sitelerinde ürün satışı yapmak için eşimin adına şahıs şirketi kurmamız gerekli. Şahıs şirketi açtıktan sonra satış için kaydımız olacak. Aile yardımı kesilir mi?

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesine göre kamu iktisadi teşebbüslerinde memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde personel istihdam edilmektedir. Bu kuruluşlarda memur ve sözleşmeli personel statüsü bazan karıştırılabildiğinden hem 1 sayılı cetvel kapsamındaki memurlar hem de 2 sayılı cetvele dahil pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personel bakımından konunun incelenmesi gereklidir.

KİT'lerde görev yapan memur statüsündeki personel 399 sayılı KHK hükümleri yanında 657 sayılı Kanuna da tabi olduğundan bu personele gerekli şartları haiz olan eşi için söz konusu Kanunun 202. maddesi kapsamında aile yardımı ödeneği verilmektedir. Sözleşmeli personele eşi için aile yardımı verilmesi ise 375 sayılı KHK'nin ek 8. maddesi ile düzenlenmiş olup, bu personel Devlet memurlarıyla aynı koşullarda ve tutarda aile yardımı ödeneğinden yararlanmaktadır.

657 sayılı Kanunun 202. maddesine göre Devlet memurlarının her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için aile yardımı ödeneği verilmektedir. Bu hükme göre menfaat karşılığı çalışan eş için memura aile yardımı ödeneği verilmesi mümkün değildir.

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usülde gelir vergisi mükellefi olanlar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b maddesi kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bu kişiler 2008 öncesinde Bağ-kur kapsamına girmekteydi.

Diğer taraftan, 399 sayılı KHK'nin 15. maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personelinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olmaları yasaklanmıştır. Madde hükmünde kapsamdaki personelin anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamayacakları, bunların eşleri ile reşit olmayan çocuklarının da aynı yasaklara tabi olduğu, bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin ise sözleşmelerinin feshedileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklama ve hükümler çerçevesinde;

1- Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur stasündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemeyeceğini,

2- Kurulacak veya ortak olunacak şahıs şirketinin faaliyet konusunun görev yapılan kuruluşun faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin üretim ve ticareti ile ilgili olmaması gerektiğini, aksi takdirde sözleşmeli personel bakımından sözleşmenin feshinin gerekeceğini,

3- Memur statüsündeki personelin eşinin şirket ortağı olması halinde ayrıca bu durumun memur tarafından 657 sayılı Kanunun 28. maddesinin son fıkrası kapsamında 15 gün içinde görev yapılan kuruluşa bildirilmesi gerektiğini,

değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz