MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.

Eklenme : 09 Ağustos 2022 13:04
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/1874

Karar No: 2022/34

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Sendikası (.)

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU :

Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/502, K:2021/1555 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

KAPAT [X]

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/05/2017 tarih ve 53 sayılı ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının ''Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması ile İlgili Açıklamalar'' Bölümünün 3. maddesinde yer alan "Fen ve sosyal bilimler programı/projesi ya da sanat veya spor programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinde" ibaresinin, 4. maddesinde yer alan "Fen ve sosyal bilimler programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinde" ibaresinin, 8. maddesinde yer alan "fen ve sosyal bilimler ve yabancı dil programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri'' ibaresinin, 9. maddesinde yer alan "Sanat programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinde" ibaresinin, 10. maddesinde yer alan ''Spor programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinde" ibaresinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/502, K:2021/1555 sayılı kararıyla;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Genel amaçlar" başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi, 6., 13., 14., 28., 29. ve 32. maddeleri, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 10. ve 28. maddeleri, 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Ortaöğretim kurumlarının amaçları'' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine yer verilerek,

Her ne kadar dava konusu işlemden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararı ile kabul edilen davaya konu ''Haftalık Ders Çizelgesi''nin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmasına karar verilmişse de, yeni düzenlemenin ''Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması ile İlgili Açıklamalar'' Bölümünde benzer ifadelere yer verildiği anlaşıldığından, dava sebeplerinin ortadan kalkmadığı ve davaya konu edilen kararın hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerektiğinin anlaşıldığı;

İdarenin yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine getirirken egemen olan ilkeler ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kuralları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 1739 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak ve geliştirmenin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun görev ve yetkileri arasında olduğu; Milli Eğitim Bakanlığının bu görev ve yetkisini, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına uygun kullanıp kullanmadığının yargısal olarak denetlenmesinin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu;

Diğer bir anlatımla; bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığının, davaya konu haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kurala bağlanan ortaöğretim kurumlarının amaçlarını bilimsel ve teknik esasları dikkate almasının gerektiği;

Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan ortak ve seçmeli derse ait öğretim programlarının, 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları doğrultusunda, haftalık ders çizelgelerinin de güncellenmesi sonucu davaya konu Talim Terbiye Kurulu kararı ile haftalık ders çizelgelerinin belirlendiği; ''Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması ile İlgili Açıklamalar'' Bölümünün dava konusu kısımlarında ise 1739 sayılı Kanun'un 32. maddesi gereği, imam - hatip liselerinin, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları olduğu dikkate alınarak, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönelimlerini sağlamak amacıyla ayrı bir okul türü oluşturulmaksızın, seçmeli derslerin ağırlıkları yönünde, fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil, spor ve sanatsal ders ağırlıklı programların uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verildiğinin anlaşıldığı;

Bu bağlamda; alanında uzman akademisyenlerden oluşan, bilimsel, danışma ve inceleme organı olan, Talim Terbiye Kurulunca bilimsel kriterlerin, ülkenin ihtiyaçlarının, çağın gereklerinin ve 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde güncellenen öğretim programının kazanımlarının dikkate alınması suretiyle, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları değerlendirilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemin ve açıklamalar bölümünde yer alan ibarelerin, imam - hatip liselerinin, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları olduğu göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders seçimi imkanının sağlanması amacı taşıdığı, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerine uygun olduğu sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 16/03/2021 tarih ve E:2018/502, K:2021/1555 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 19/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2021/1817

Karar No : 2022/32

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Sendikası (.)

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/503, K:2021/1556 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin her okul türü bakımından (İmam-Hatip Liseleri hariç) ve her sınıf düzeyinde 1 saatten 2 saate çıkarılmasına ilişkin kısmının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/503, K:2021/1556 sayılı kararıyla;

Anayasa'nın 24. maddesinin 4. fıkrası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Genel amaçlar" başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi, 6., 13., 14., 28. ve 29. maddeleri, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 1. ve 28. maddeleri, 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Ortaöğretim kurumlarının amaçları'' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine yer verilerek,

Her ne kadar dava konusu işlemden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararı ile kabul edilen davaya konu ''Haftalık Ders Çizelgesi''nin, (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri hariç) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun . tarih ve . sayılı kararıyla 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmasına karar verilmişse de, yeni düzenlemede de tüm okul türleri bakımından (İmam-Hatip Liseleri hariç) ve her sınıf düzeyinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 2 saat olduğu anlaşıldığından, dava sebeplerinin ortadan kalkmadığı ve davaya konu edilen kararın hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerektiğinin anlaşıldığı;

İdarenin yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine getirirken egemen olan ilkeler ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kuralları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 1739 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak ve geliştirmenin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun görev ve yetkileri arasında olduğu; Milli Eğitim Bakanlığının bu görev ve yetkisini, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına uygun kullanıp kullanmadığının yargısal olarak denetlenmesinin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu;

Diğer bir anlatımla; bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığının, davaya konu haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kurala bağlanan ortaöğretim kurumlarının amaçlarını bilimsel ve teknik esasları dikkate almasının gerektiği;

Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan ortak ve seçmeli derse ait öğretim programlarının, 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları doğrultusunda, davaya konu Talim Terbiye Kurulu kararı ile haftalık ders çizelgelerinde de güncelleme yapıldığı, tüm okul türleri bakımından (İmam-Hatip Liseleri hariç) ve her sınıf düzeyinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 1 saatten 2 saate çıkarılmasına karar verildiği; Anayasa'nın 24. maddesinin 4. fıkrası gereği; Devletin gözetim ve denetimi altında; ilk ve ortaöğretim kurumlarında din ve ahlak eğitim ve öğretiminin zorunlu dersler arasında yer aldığı dikkate alındığında, din kültürü ve ahlak bilgisi programının bütününün değerlendirilmesi ve sahip olunması amaçlanan edinimlerin göz önünde bulundurulması suretiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin haftalık ders çizelgesinde 2 saat olarak belirlendiğinin anlaşıldığı;

Bu bağlamda; alanında uzman akademisyenlerden oluşan, bilimsel, danışma ve inceleme organı olan, Talim Terbiye Kurulunca bilimsel kriterlerin, ülkenin ihtiyaçlarının, çağın gereklerinin ve 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde güncellenen öğretim programının kazanımlarının dikkate alınması suretiyle, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları değerlendirilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemin, din kültürü ve ahlak eğitiminde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacı taşıdığı, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerine uygun olduğu sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 16/03/2021 tarih ve E:2018/503, K:2021/1556 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 19/01/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2021/2322

Karar No : 2022/35

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Sendikası

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/2431, K:2021/1558 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinin seçmeli dersler bölümünde değişiklik yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/02/2018 tarih ve 58 sayılı kararının ekinde yer alan ''Çizelgenin Uygulanması ile İlgili Açıklamalar'' kısmının 2. maddesinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/2431, K:2021/1558 sayılı kararıyla;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Genel amaçlar" başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi, 6., 13., 14. ve 23. maddeleri, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 28. maddesi hükümlerine yer verilerek,

İdarenin yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine getirirken egemen olan ilkeler ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kuralları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 1739 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak ve geliştirmenin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun görev ve yetkileri arasında olduğu; Milli Eğitim Bakanlığının bu görev ve yetkisini, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına uygun kullanıp kullanmadığının yargısal olarak denetlenmesinin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu;

Diğer bir anlatımla; bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığının, davaya konu haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kurala bağlanan ortaöğretim kurumlarının amaçlarını bilimsel ve teknik esasları dikkate almasının gerektiği;

İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinin seçmeli dersler bölümünün de; din, ahlak ve değerler, dil ve anlatım, yabancı dil, fen bilimleri ve matematik, sanat ve spor ve sosyal bilimler olmak üzere altı farklı ders grubuna yer verilmiş olup, seçilebilecek seçmeli ders sayısının ortaokullar için her bir sınıf düzeyinde altı olarak belirlendiği;

Dava konusu düzenleme ile okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacağı belirtilerek, okulların gerek fiziki yönden gerek öğretmen yönünden imkanlarının göz önünde bulundurulması suretiyle seçmeli ders gruplarının oluşturulmasının, öğrencilerin, ilgi, istek ve yeteneklerinde ortaya çıkan farklılıkların dikkate alındığını ortaya koyduğu; eğitim ve öğretim hakkının fırsat ve imkan eşitliği dahilinde sunulabilmesi için ilgi, yetenek ve eğilimleri farklı olan öğrencilerin, okulun mevcut imkanları çerçevesinde, kendilerine en uygun seçmeli dersleri alabilmelerinin, seçmeli ders uygulamasının, etkin ve verimli yürütümünü sağlayacağı; yapılan düzenleme ile uygulamada öğrenci sayısının yetersizliği, fiziki imkanların elverişsizliği ve öğretmen yetersizliği gibi sıkıntıların ve olumsuzlukların yaşanmaması amacının taşındığı;

Öte yandan, davacı tarafından; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinin 5. fıkrasında; yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik derslerin milli eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi okul/okullarda açılabileceği ve farklı okul öğrencilerinin kayıtlarının okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almalarının sağlanabileceği düzenlemesine yer verildiği, ortaöğretim kurumlarına tanınan imkanın ilköğretimde de tanınması gerektiği, eksik düzenleme olduğu ileri sürülmüşse de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, ilköğretim kurumlarının Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esaslarını düzenleyen, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde bu yönde bir düzenleme olmadığı, anılan Yönetmeliğin de dava konusu olmadığının açık olduğu;

Bu bağlamda; alanında uzman akademisyenlerden oluşan, bilimsel, danışma ve inceleme organı olan, Talim Terbiye Kurulunca bilimsel kriterler, ülkenin ihtiyaçları, çağın gerekleri çerçevesinde, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı değerlendirilerek tesis edildiği anlaşılan, dava konusu işlemin, öğrencilerin, ilgi, istek ve yeteneklerinde ortaya çıkan farklılıkların ve okulların fiziki ve öğretmen yönünden imkanlarının dikkate alınması suretiyle seçmeli ders uygulamasının, pedagojik gereklerine uygun olarak, etkin yürütümünün amaçlandığı, seçmeli derslerde verimliliğin arttırılmasına ve uygulamada oluşabilecek sıkıntıların önlenmesine yönelik olduğu, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerine aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2021/1873

Karar No : 2022/33

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Sendikası (.)

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/504, K:2021/1557 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/05/2017 tarih ve 53 sayılı ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının, tüm okul türleri bakımından T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin 11. sınıftan 12. sınıfa alınmasına ilişkin kısmının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/504, K:2021/1557 sayılı kararıyla;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Genel amaçlar" başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi, 6., 13., 14., 28. ve 29. maddeleri, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 28. maddesi, 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Ortaöğretim kurumlarının amaçları'' başlığını taşıyan 7. ve 157. maddeleri hükümlerine yer verilerek,

Her ne kadar dava konusu işlemden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararı ile kabul edilen davaya konu ''Haftalık Ders Çizelgesi''nin, (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri hariç) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun . tarih ve . sayılı kararıyla 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmasına karar verilmişse de, yeni düzenlemede de tüm okul türleri bakımından T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin 12. sınıfta yer aldığı anlaşıldığından, dava sebeplerinin ortadan kalkmadığı ve davaya konu edilen kararın hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerektiğinin anlaşıldığı;

İdarenin yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine getirirken egemen olan ilkeler ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kuralları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 1739 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak ve geliştirmenin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun görev ve yetkileri arasında olduğu; Milli Eğitim Bakanlığının bu görev ve yetkisini, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına uygun kullanıp kullanmadığının yargısal olarak denetlenmesinin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu;

Diğer bir anlatımla; bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığının, davaya konu haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kurala bağlanan ortaöğretim kurumlarının amaçlarını bilimsel ve teknik esasları dikkate almasının gerektiği;

Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan ortak ve seçmeli derse ait öğretim programlarının, 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları doğrultusunda, davaya konu Talim Terbiye Kurulu kararı ile haftalık ders çizelgelerinde de güncelleme yapıldığı; Talim Terbiye Kurulunun . tarih ve . sayılı kararıyla kabul edilen ve dava konusu işlemle uygulamadan kaldırılan, haftalık ders çizelgelerinde, 9 ve 10. sınıflarda Genel Türk ve Dünya Tarihi dersleri, 11. sınıfta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi verilmesinin, ders içeriklerinin yoğunluğuna ve ders saatlerinin yetersizliğine yol açtığına yönelik görüşlerin güncelleme sırasında değerlendirilerek, kronolojik bütünlük esasının kabul edilmesi suretiyle tüm okul türleri bakımından, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin 11. sınıftan 12. sınıfa alınmasına karar verildiği;

Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgeleri ve dava dosyasında yer alan diğer bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; tarih dersinin 9. sınıftan 12. sınıfa kadar okutulan zorunlu dersler arasında yer aldığı; ilk insanlık döneminden başlayarak, 2016 yılına kadar devam eden tarihsel sürecin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda kronolojik olarak işlendiği ve 1914- 2016 yıllarını kapsayan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin, kronolojik bütünlük oluşturma amacıyla 12. sınıfa alındığının anlaşıldığı;

Bu bağlamda; alanında uzman akademisyenlerden oluşan, bilimsel, danışma ve inceleme organı olan, Talim Terbiye Kurulunca bilimsel kriterlerin, ülkenin ihtiyaçlarının, çağın gereklerinin ve 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde güncellenen öğretim programının kazanımlarının dikkate alınması suretiyle, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları değerlendirilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemin, tarih dersinin içeriğinin göz önünde bulundurularak, kronolojik bütünlüğü esas alan bir planlamanın hayat geçirilmesi ve bu suretle tarih eğitiminde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacı taşıdığı, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerine uygun olduğu sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 16/03/2021 tarih ve E:2018/504, K:2021/1557 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 19/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2021/1880

Karar No : 2022/36

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Sendikası (.)

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri .

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/501, K:2021/1554 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının, tüm okul türleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine ilişkin kısmının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2018/501, K:2021/1554 sayılı kararıyla;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Genel amaçlar" başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi, 6., 13., 14., 28. ve 29. maddeleri, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 1. ve 28. maddeleri, 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Ortaöğretim kurumlarının amaçları'' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine yer verilerek,

Her ne kadar dava konusu işlemden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararı ile kabul edilen davaya konu ''Haftalık Ders Çizelgesi''nin, (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri hariç) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının . tarih ve . sayılı kararıyla; Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun . tarih ve . sayılı kararıyla 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmasına karar verilmişse de, yeni düzenlemede de tüm okul türleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 9 ve 10. sınıflarda 2'şer saat olduğu anlaşıldığından, dava sebeplerinin ortadan kalkmadığı ve davaya konu edilen kararın hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerektiğinin anlaşıldığı;

İdarenin yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine getirirken egemen olan ilkeler ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kuralları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 1739 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak ve geliştirmenin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun görev ve yetkileri arasında olduğu; Milli Eğitim Bakanlığının bu görev ve yetkisini, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına uygun kullanıp kullanmadığının yargısal olarak denetlenmesinin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu;

Diğer bir anlatımla; bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak sorumlu olan . Bakanlığının, davaya konu haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kurala bağlanan ortaöğretim kurumlarının amaçlarını bilimsel ve teknik esasları dikkate almasının gerektiği;

Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan ortak ve seçmeli derse ait öğretim programlarının, 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları doğrultusunda, davaya konu Talim Terbiye Kurulu kararı ile haftalık ders çizelgelerinde de güncelleme yapıldığı, tüm okul türleri bakımından (Fen Liseleri hariç) Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine karar verildiği ve 9 ile 10. sınıflarda 2'şer saat Biyoloji dersinin yer aldığı; bununla birlikte; güncellenen öğretim programı dikkate alınmak suretiyle haftalık ders çizelgesinde 11 ve 12. sınıflarda 4'er saat olmak üzere, seçmeli biyoloji derslerine yer verilmiş olup; ortaöğretim programının tamamında toplam 12 saat olan biyoloji ders saatinde bir değişiklik yapılmadığı;

Bu bağlamda; alanında uzman akademisyenlerden oluşan, bilimsel, danışma ve inceleme organı olan, Talim Terbiye Kurulunca bilimsel kriterlerin, ülkenin ihtiyaçlarının, çağın gereklerinin ve 2016 yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ''Öncelikli Dönüşüm Programları'' çerçevesinde güncellenen öğretim programının kazanımlarının dikkate alınması suretiyle, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları değerlendirilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemin, gelişen ve değişen bir bilim olan eğitim bilimindeki gelişmelerin takip edilmesi ve biyoloji eğitiminde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacı taşıdığı, üst hukuk normlarına ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerine uygun olduğu sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 16/03/2021 tarih ve E:2018/501, K:2021/1554 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 19/01/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz