IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Eylül 2022 00:10
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

İlk derece mahkemesi: Eylemin memurların hakları ile ilgisi yok

İlk derece mahkemesince, "davacının göreve gelmeme nedenini oluşturan sendika kararının amacının, İŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Ayn El- Arap (Kobane) kenti ile dayanışma sağlamak olduğu, kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacını taşımadığı," gerekçesi ile davayı reddetmişi.

Davacı 'sendikal çağrı' savunmasında ısrar etmiştir

Sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eylemine katılmasının suç işlemek kapsamında değerlendirilemeyeceği, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle ceza verilemeyeceği ileri sürmüştür.

Danıştay 12. Dairesi kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/2392

Karar No: 2022/906

TEMYİZ EDEN (DAVACI) ...'i temsilen... Sendikası

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Kaymakamlığı

VEKİLİ: Av. ...

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 09/10/2014 tarihinde mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 07/05/2019 tarih ve E.2018/3001, K.2019/2190 sayılı kararına uyularak, davacının göreve gelmeme nedenini oluşturan sendika kararının amacının, İŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Ayn El- Arap (Kobane) kenti ile dayanışma sağlamak olduğu, kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacını taşımadığı, bu haliyle "işe gitmeme" eyleminin, sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olup, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

İdare Mahkemesi kararının, hukukun evrensel ilkelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına, Anayasa'ya, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na ve Danıştay içtihatlarına aykırı olduğu, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eylemine katılmasının suç işlemek kapsamında değerlendirilemeyeceği, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle ceza verilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz