Kurum internet ağı üzerinden tebliğ edilen idari işleme karşı ne zaman dava açılabilir?

Danıştay 2. Dairesi, 23/09/2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliğe 13/05/2022 tarihinde açılan davanın süre aşımından reddine karar verdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 11:10, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 23:25
Kurum internet ağı üzerinden tebliğ edilen idari işleme karşı ne zaman dava açılabilir?

2577 sayılı Kanun ne diyor?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürenin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmayacağı düzenlemesine yer verilmiş; aynı Kanun'un dava dilekçesi üzerinde yapılacak ilk incelemeye ilişkin 14. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinde, dava dilekçesinin süre aşımı yönünden inceleneceği, 15. maddesinin 1/b bendinde de, bu yönden Kanun'a aykırılık görülürse, davanın reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Personele tebliğ tarihinden itibaren dava açma süresi başlamıştır

Dosyanın incelenmesinden; Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik, 23/09/2019 tarihinde İçişleri Bakanı onayı ile yürürlüğe girmiş, aynı tarihte Jandarma intranet ağı JNET ana sayfasında yayımlanmış, müteakiben Jandarma Genel Komutanlığının 09/10/2019 tarihli yazılarıyla personele tebliğ edilmiş olup, daha sonra Yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmadığı, davacı tarafından anılan Yönetmeliğin iptali istemiyle 13/05/2022 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ile dava açıldığı, dava dilekçesinde iptali istenen düzenleyici işleme ilişkin bir uygulama işleminden de bahsedilmediği görülmektedir.
Bu nedenle; Bakan tarafından onaylandığı 23/09/2019 tarihinde yürürlüğe girerek hukuki sonuçlarını doğurmuş olan davaya konu Yönetmelik'e karşı yasal sürenin geçirilmesinden çok sonra 13/05/2022 tarihinde açılan davanın, 2577 sayılı Yasa'nın 7. maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2022/1879
Karar No : 2022/6299

DAVANIN KONUSU:

Davacı tarafından, 23/09/2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik'in iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, Tetkik Hakimi .'nin açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

MADDİ OLAY:

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 24., 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nun 23. maddelerine dayanılarak, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personelinin, yürütülen görevlerin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda uyması gereken kuralları, sahip olması gereken vasıfları ve muhtelif görevlerin icra tarzını belirlemek amacıyla hazırlanan ve 23/09/2019 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren davaya konu Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik'in, yetkisiz makam tarafından tesis edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürenin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmayacağı düzenlemesine yer verilmiş; aynı Kanun'un dava dilekçesi üzerinde yapılacak ilk incelemeye ilişkin 14. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinde, dava dilekçesinin süre aşımı yönünden inceleneceği, 15. maddesinin 1/b bendinde de, bu yönden Kanun'a aykırılık görülürse, davanın reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesine göre; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, süresi içerisinde idari davaya konu edilmeyen düzenleyici işlemlerin, bu tarihten sonra davaya konu edilebilmeleri için, ilgili hakkında uygulama işlemi tesis edilmiş olması ve bu işlemin birlikte dava konusu edilen düzenleyici işlemin uygulanması niteliğinde bulunması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik, 23/09/2019 tarihinde İçişleri Bakanı onayı ile yürürlüğe girmiş, aynı tarihte Jandarma intranet ağı JNET ana sayfasında yayımlanmış, müteakiben Jandarma Genel Komutanlığının 09/10/2019 tarihli yazılarıyla personele tebliğ edilmiş olup, daha sonra Yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmadığı, davacı tarafından anılan Yönetmeliğin iptali istemiyle 13/05/2022 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ile dava açıldığı, dava dilekçesinde iptali istenen düzenleyici işleme ilişkin bir uygulama işleminden de bahsedilmediği görülmektedir.
Bu nedenle; Bakan tarafından onaylandığı 23/09/2019 tarihinde yürürlüğe girerek hukuki sonuçlarını doğurmuş olan davaya konu Yönetmelik'e karşı yasal sürenin geçirilmesinden çok sonra 13/05/2022 tarihinde açılan davanın, 2577 sayılı Yasa'nın 7. maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE,

2. Aşağıda dökümü yapılan .-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3. Yürütmenin durdurulması harcı olarak yatırılan .-TL'nin ve kullanılmayan posta giderleri avansından artan tutarın, kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 07/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber