Memurlara Verilen Ödül Ne Şekilde Hesaplanır?

Üstün başarı belgesi verilen Devlet Memurlarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'üne kadar ödül verilebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 16:24
Memurlara Verilen Ödül Ne Şekilde Hesaplanır?

657 sayılı Kanunun "başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül" başlıklı 122'nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilir."

En yüksek Devlet memuru, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanıdır.

En yüksek Devlet memuru aylığının hesaplanmasında taban aylığı, kıdem aylığı veya diğer maaş unsurları dikkate alınmaz.

En yüksek Devlet memuru aylığı, bir katsayı gibi işlev görür ve birçok gelir unsurunun hesaplanmasında kullanılır. Dolayısıyla, en yüksek Devlet memuru aylığı üstün başarı belgesi verilen Devlet memurlarına verilecek ödül hesabında da kullanılmaktadır.

En yüksek Devlet memuru aylığı/maaşı, (Gösterge + Ek Gösterge) x Memur Aylık Katsayısı yani (8000+1500=9500 x memur aylık katsayısı) formülü ile bulunur.

Devlet memurlarına 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde en fazla verilecek ödül tutarı 9500 x 0,509796 = 4.843,06 x %200 = 9.686,12 TL olacaktır.

Bu açıklamalara göre, 657 sayılı Kanunun 122'nci maddesinde yer alan ödül tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) en fazla %200'süne tekabül eden miktarıdır. Bu ödeme azami (maksimum) tutar olup, kurumların bu tutarın altında ödeme yapması mümkündür.

Bu ödeme, gelir vergisinden muaf olduğu gibi SGK prim kesintisine de tabi değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 10.05.2016 tarih ve 46480499-120[2016/1530]-49 sayılı Özelgede özetle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesi gereğince üstün başarı belgesi verilenlere anılan madde hükmü uyarınca yapılan ödül ödemesinin, memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verildiğinin kabulü ile Gelir Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereğince gelir vergisinden istisna edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber