Öğretmenken memur yapılanlar davayı nerede açmalıdır?

Danıştay 12. Dairesi, Tokat İli, Turhal İlçesi . Özel Eğitim Uygulama Merkezinde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmakta iken 26/10/2017 tarihinde hizmet sınıfı değiştirilen davacının açtığı davayı sonuçlandırdı. Davayı görev yönünden reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 00:10, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 16:36
Öğretmenken memur yapılanlar davayı nerede açmalıdır?

Dava

Tokat İli, Turhal İlçesi . Özel Eğitim Uygulama Merkezinde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmakta iken 26/10/2017 tarihinde hizmet sınıfı değiştirilerek, Turhal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne memur olarak ataması yapılmış olan davacı tarafından; ek ders ücreti, uzman öğretmen maaşı ve diğer özlük haklarının verilmesi için yaptığı başvurunun reddi yolundaki Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işlemine istinaden yürütülmekte olan uygulamaya son verilmesi ve özel öğretim uzman öğretmenlik sosyal ve mali haklarının iade edilerek kesilen maaş ve ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.4

Bu tür davalarda Danıştay'a dava açılmaz

2577 sayılı Kanun'un "İdari davalarda genel yetki" başlıklı 32. maddesinin birinci fıkrasında ise; ''Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.'' hükmüne yer verilmiştir.

Dava Tokat İdare Mahkemesinde açılmalıdır

2575 sayılı Kanun'un 24. maddesi kapsamında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardan olmadığı açık olan bu davanın, 2577 sayılı Kanun'un 32. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dava konusu uygulamayı yürüten ve işlem tesis etmeye yetkili Tokat Valiliğinin bulunduğu yerdeki Tokat İdare Mahkemesinde görülüp çözümlenmesi gerekmektedir.

T.C.
DANIŞTAY
ON İKİNCİ DAİRE
Esas No: 2023/355
Karar No: 2023/505

DAVANIN KONUSU:

Tokat İli, Turhal İlçesi . Özel Eğitim Uygulama Merkezinde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmakta iken 26/10/2017 tarihinde hizmet sınıfı değiştirilerek, Turhal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne memur olarak ataması yapılmış olan davacı tarafından; ek ders ücreti, uzman öğretmen maaşı ve diğer özlük haklarının verilmesi için yaptığı başvurunun reddi yolundaki Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işlemine istinaden yürütülmekte olan uygulamaya son verilmesi ve özel öğretim uzman öğretmenlik sosyal ve mali haklarının iade edilerek kesilen maaş ve ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hakimi...'ün açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24. maddesinde, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davalar tek tek sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde; bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarının ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda karara bağlanacağı düzenlenmiştir.
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1. maddesinde; bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin, bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş "genel görevli" mahkemeler olduğu vurgulandıktan sonra, 5. maddesinde; idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki davalara bakacağı belirtilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde; dilekçelerin "görev ve yetki" yönünden inceleneceği, 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır.
2577 sayılı Kanun'un "İdari davalarda genel yetki" başlıklı 32. maddesinin birinci fıkrasında ise; ''Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.'' hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyanın incelenmesinden; Tokat İli, Turhal İlçesi . Özel Eğitim Uygulama Merkezinde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmakta iken 26/10/2017 tarihinde hizmet sınıfı değiştirilerek, . Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne memur olarak ataması yapılmış olan davacı tarafından; ek ders ücreti, uzman öğretmen maaşı ve diğer özlük haklarının verilmesi için yaptığı başvurunun reddi yolundaki Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işlemine istinaden yürütülmekte olan uygulamaya son verilmesi ve özel öğretim uzman öğretmenlik sosyal ve mali haklarının iade edilerek kesilen maaş ve ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 2575 sayılı Kanun'un 24. maddesi kapsamında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardan olmadığı açık olan bu davanın, 2577 sayılı Kanun'un 32. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dava konusu uygulamayı yürüten ve işlem tesis etmeye yetkili Tokat Valiliğinin bulunduğu yerdeki Tokat İdare Mahkemesinde görülüp çözümlenmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE,
2. 2577 sayılı Kanun'un 32. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dosyanın Tokat İdare Mahkemesine gönderilmesine, 13/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber