Belediyelerde kısmi zamanlı sözleşmeli avukat vekalet ücreti alabilir mi?

5393 sayılı Kanun, 659 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat dikkate alındığında belediyelerde kısmi zamanlı sözleşmeli avukatların vekalet ücreti alabilmeleri mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 09:57
Belediyelerde kısmi zamanlı sözleşmeli avukat vekalet ücreti alabilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "avukatlık ücretinin dağıtımı" başlıklı 82'nci maddesine yapılan düzenlemeye göre;

" Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara (49'uncu maddeye göre çalıştırılanlar dahil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun (bu Kanun 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır) hükümleri kıyas yolu ile uygulanır."

Bu madde kapsamında, belediyelerde gerek tam zamanlı gerekse de kısmi zamanlı sözleşmeli avukatlara 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine yer verilen "her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez" hükmüne bir istisna getirildiği anlaşılmaktadır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında; "26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14'üncü maddesine göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır." hükmüne yer verilerek dördüncü fıkradaki "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." hükmüne istisna getirilmiştir. Aynı şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sözleşmeli personel istihdamı konulu 2024/2 sayılı Genelge ekinde yer alan (Ek-3/b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 Uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrası Gereğince Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesinin 5. maddesinin üçüncü fıkrasında "sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 146'ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 82'nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekalet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz" düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeler birlikte dikkate alındığında; belediyelerde kısmi zamanlı sözleşmeli avukatlara belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takiplerinde hükme bağlanan vekalet ücretinin ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Konu hakkında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2023 tarihli E-53773008-622.02-6499027 sayılı görüş yazısında da "Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar muvacehesinde, kısmi zamanlı sözleşmeli olarak görev yapan avukata mezkür KHK ve Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde vekalet ücreti ödenebileceği değerlendirilmektedir." denilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber