2007/86 Sayılı Sözleşmeli Öğretmenlik Genelgesi Yargıdan Döndü!

5 Aralık 2007 tarihinde ?Yazık değil mi bu gençlere? haberimizden sonra 12 aralık 2007 tarihinde "Başvuru İmkanı Bulamayan Öğretmen Adayları Ne Yapmalı?" başlıklı bir haber daha yayımlamış ve aday memurken istifa edenlerin sözleşmeli öğretmen kadrolarına başvurmalarının engellenmelesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştik. Danıştay, haberlere konu genelgenin yürürlüğünü durdurmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2008 16:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aday veya asil memur iken istifa edip sözleşmeli öğretmen olmak isteyenlerin, başvurusunu engelleyen düzenleme 29.11.2007 tarih ve 2007/86 sayılı Genelgedir. Danıştay, bir adayın başvurusu üzerine söz konusu bu genelgenin yürürlüğünü durdurmuştur.

Halen memurluk yapan veya geçmişte memurluk yapmış olup çeşitli nedenlerle bu görevden ayrılan Eğitim fakültesi mezunlarının bu konuda aşağıdaki linki ziyaret etmeleri faydalı olabilir. http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=66352&page=637

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİDAİRE
Esas No : 2007/6793
Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen: Ömer Baraç
??????????????. BİNGÖL

Karşı Taraf : Milli Eğitim Bakanlığı (ANKARA)

İsteğin Özeti: Davacı, "Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sözleşmeli öğretmen görevlendirmesi? konulu 29.11.2007 tarih ve 2007/86 Sayılı genelgesinde yer alan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında halen aday ya da asil Devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile öğretmenlik dahil Devlet memuru iken adaylık döneminde yada adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir" seklindeki düzenlemenin iptalini ve öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Coşkun

Düşüncesi :Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği Düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Yasar Uğurlu

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından , istemin kabulü gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLET ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek isin gereği düşünüldü:

Dava, sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi konulu. 29.11.2007 tarih ve 2007/86 sayılı genelgede yer alan ?657 sayılı Devlet memurları konusu kapsamında halen aday yada asil Devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile öğretmenlik dahil Devlet memuru iken adaylık döneminden yada adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir " seklindeki ibarenin iptali istemiyle açılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8.maddesinde atama işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve atama çeşitleri sayılmış, ayni şekilde dava konusu genelgeye dayanak alınan 2007 yılı Öğretmenlik için Başvuru ve Atama kılavuzunda bu atama çeşitlerinin belirtilerek buna göre başvuruların kabul edileceği şeklinde düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Anılan yönetmelik ve kılavuzda dava konusu genelgede belirtildiği şekilde aday memur iken istifa eden yada adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanların başvurularının kabul edilmeyeceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Olayda, Kocatepe Üniversitesinde de aday memur olarak görev yapan davacının dava konusu genelge tarihinden önce istifa ederek görevinden ayrıldığı, sözleşmeli öğretmen olarak atanmak istemi ile yaptığı başvurunun anılan genelgede belirtilen dava konusu ibare nedeniyle kabul edilmediği görülmektedir.

Bu durumda, söz konusu yönetmelik ve kılavuzda öngörülmeyen bir koşulun dava konusu genelgede yer almış olmasının yönetmelik hükümlerini daraltıcı nitelik taşıdığı ve bu haliyle de anılan ibarenin üst normlara ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle. Uyuşmazlığın niteliği ve davanın durumuna göre 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi konulu 29.11.2007 günlü 2007/86 sayılı genelgenin "657 sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında halen aday yada asil Devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile öğretmenlik dahil Devlet memuru iken adaylık döneminde - yada adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir? ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına., 7.4.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Yücel Efser Muzaffer Erkan Mevlüt
IRMAK KOÇAKOĞLU DİLEK CANTEKİN ÇETİNKAYA

ŞİMDİ NE OLACAK?

Dava genel BİR işleme açıldığı için kapsamdaki herkesi ilgilendirmektedir. Sunuç bireysel değildir. Bakanlığın 30 gün içinde mahkeme kararına uygun işlem tesis etmesi gerekmektedir.

MEB'İN YAPACAĞI İŞLEM NEDİR?

MEB adı geçen genelgenin yürütülmesi durdurulan paragrafı yokmuş gibi ne yapması lazım geliyorsa onu yapmak durumundadır. 5 aralıkta bu paragraftan dolayı başvurusunu almadığı öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları için işlem tesis etmeye mecburdur. Ya görevlendirmeleri toptan değerlendirecek veya başvurusunu engellediği kişilerin başvuru yaparak değerlendirmeye alınmasını sağlayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz