POMEM'lere Öğrenci Alım Şekli Değişti

Fakültelere öğrenci alımına dayanak teşkil eden 9 Mayıs 2005 tarihli yönetmelik tümden değiştirilmiştir. Yaş şartı kanun ile (3201/ek madde 24) düzenlendiğinden yönetmelikte bu yönde bir değişiklik yapılmamıştır. Diğer taraftan yapılan değişikliğe göre bir yükseköğrenim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılanlar POMEM'lere başvuru yapamayacak. Yönetmelikteki en önemli değişiklik ise başvurulara ilişkin.... Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2008 09:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÜNİVERSİTEDEN ATILMIŞ OLMAMAK

Daha önce "Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki herhangi bir eğitim kurumundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak," şeklinde olan şart "8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak." olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

NİKAHSIZ YAŞIYOR OLMAMAK

Yeni hüküm olarak başvuru şartları arasına "Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak." konulmuştur.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

Yine yeni bir hüküm olarak başvuru şartları arasında "İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak." şartı konulmuştur. Buna göre POMEM'lerde öğrenci olmak ve polis adayı olmak isteyenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

POMEMLERE ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Yönetmeliğin bu bölümünde değişiklikler yapılmıştır. Yeni hali şu şekildedir:

(1) Değerlendirme ve seçme işlemi, Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir. Kurul değerlendirme ve seçme işlemini adayı bizzat görerek yapar. Değerlendirme ve seçme aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapılır.

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile 7 nci maddede belirtilen şartları haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

2) Kendisinden istenileni kavrama,

3) Kendine güven duyma,

4) İfade etme yeteneği,

5) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

ç) Adayın başarılı sayılabilmesi için, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50'sini aşması gerekir. Ancak bundan sonra, değerlendirme ve fizikî yeterlik puanları toplanır. Bu puanlama, Değerlendirme Karar Formuna işlenir.

(2) Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

(3) Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.

(4) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

(5) Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Bu hususta tutanak tanzim edilir. Kurul kararları kesindir.

(6) Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

(7) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin bitiminde, başarılı olan erkek ve bayan adayların listesi ile başarısız olan adayların listesi ayrı ayrı tanzim edilerek tutanakla Başkanlığa teslim edilir.

(8) Kurulun bütün evrakı Başkanlık tarafından bir yıl süreyle saklanır.

Başarı listesinin düzenlenmesi

(1) Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM'lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi;

a) KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması Başkanlıkça yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir.

b) Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30'u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

c) Başkanlıkça yapılacak nihai değerlendirme asıl, yedek ve başarısız adaylar listesi elektronik ortamda ilan edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen asıl ve yedek adayların dışında kalanlar başarısız sayılır.

(3) Asıl, yedek ve başarısız aday listeleri, diğer işlemler yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

Eski yönetmelik için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz