1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği

07 Mayıs 2008 07:57
Yazdır

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme kurullarının oluşumu, öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemleri ile intibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayını,

b) Başkan: Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanını,

c) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığını,

ç) Başvuru dilekçesi: Adaydan başvuru sırasında istenecek form dilekçeyi,

d) Değerlendirme ve seçme dönemi: Eğitim dönemi/dönemlerine katılacak adayları belirlemek için yapılacak aday değerlendirme ve fizikî yeterlik açısından gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsayan zaman aralığını,

e) Ders günü: Başkanlıkça hazırlanan çalışma takvimine göre, eğitim-öğretim yapılacak günü,

f) Eğitim dönemi: Yapıldığı takdirde intibak eğitimini de kapsayacak şekilde, en az altı ay süreyle düzenlenen polis meslek eğitimini,

g) Elektronik ortam: İnternet ve benzeri iletişim araçlarını,

ğ) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

h) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ı) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde tanımlanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,

i) Kurul: Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulunu,

j) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

k) Öğrenci: Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,

l) Öğrenci kimlik kartı: Başkanlıkça belirlenen, POMEM Müdürlüğünce düzenlenen ve öğrencilere verilen kartını,

m) POMEM: Polis Meslek Eğitim Merkezini,

n) POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

o) POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,

ö) POMEM öğrenci adayı: Seçme ve değerlendirmek için POMEM giriş müracaatı kabul edilen kişiyi,

p) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

r) Tam teşekküllü hastane: Sağlık Yönetmeliğinde tanımlanan tam teşekküllü hastaneyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Adaylarda Aranılacak Şartlar

Duyuru

MADDE 5 ? (1) POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru şartları, seçme ve değerlendirme tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulur.

Başvuru zamanı ve şekli

MADDE 6 ? (1) POMEM'lere giriş için başvurular, Genel Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında, İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine şahsen yapılır.

(2) Eksik belge veya posta yoluyla yapılan başvuru ile süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Adaylarda aranılacak şartlar

MADDE 7 ? (1) POMEM'lere başvuran adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.).

ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.

d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahkûm olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 8 ? (1) Başvuru yapan adaydan;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi (Askerliğini yapmamış aday, POMEM Müdürlüğüne kayıt esnasında askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ibraz eder.),

d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,

e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,

g) (Mülga:R.G.31/7/2009-27305)

ğ) (Mülga:R.G.31/7/2009-27305)

h) (Mülga:R.G.31/7/2009-27305)

istenir.

(2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

(3) (Ek fıkra:R.G.31/7/2009-27305) Başvuru yapan adayların adli sicil bilgileri Ulusal Yargı Ağı Projesinden, ikametgahına ilişkin bilgileri Adres Kayıt Sisteminden, nüfus kayıt bilgileri Kimlik Paylaşım Sisteminden Kurum tarafından sorgulanmak suretiyle temin edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aday Değerlendirme, Seçme Kurulu ve Değerlendirme Esasları

Değerlendirme ve seçime katılacak adaylar ve değerlendirme yerlerinin belirlenmesi

MADDE 9 ? (1) İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlüklerince başvurusu alınan bayan ve erkek adayların sayıları en geç üç gün içinde Başkanlığa bildirilir. Başvuru dosyaları, değerlendirme ve seçme neticesine kadar İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerince muhafaza edilir.

(2) Genel Müdürlükçe belirlenen bölge merkezlerinde değerlendirmeye tabi tutulacak adayların girecekleri yeri ve tarihleri belirten listeler ilgililere tebliğ edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir. Listeler beş gün süreyle ilan panolarına asılır ve elektronik ortamda da duyurulur. Bu hususta tutanak tanzim edilir. İl Emniyet Müdürlüklerinde ilan edilen listeler ve elektronik ortamda yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Adayların dosyaları, İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerince beş yıl süreyle saklanır. Bu süre içinde talep edilmesi durumunda, şahsi belgeler ilgiliye imza karşılığı geri verilir.

Kurulun oluşumu

MADDE 10 ? (1) Kurul, Başkanlığın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile merkezden görevlendirilen en az 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü başkanlığında, Merkezden en az Emniyet Amiri rütbesinde bir rütbeli personel, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü ile bir doktor ve Emniyet Teşkilatında görev yapan psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog, yoksa ilde bulunan sağlık kuruluşlarından psikiyatrist veya nöropsikiyatrist, bu branşlarda doktor bulunmadığı takdirde psikolog olmak üzere toplam beş üyeden oluşturulur.

(2) İl Emniyet Müdürlüklerine yapılan müracaat yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkça değerlendirme bölge merkezleri belirlenir. Müracaat edenlerin oranına göre, gerektiğinde aynı bölge merkezinde birden fazla Kurul oluşturulması gerekiyorsa, Başkanlığın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile aynı yapıda yeteri kadar Kurul oluşturabilir. Birden fazla Kurul oluşturulması hâlinde İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü yerine aynı ilde görevli bir başka şube müdürü görevlendirilir.

Değerlendirme ve seçime ilişkin genel kurallar

MADDE 11 ? (1) Değerlendirme ve seçme işlemi, Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir. Kurul değerlendirme ve seçme işlemini adayı bizzat görerek yapar. Değerlendirme ve seçme aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapılır.

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile 7 nci maddede belirtilen şartları haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

2) Kendisinden istenileni kavrama,

3) Kendine güven duyma,

4) İfade etme yeteneği,

5) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

ç) Adayın başarılı sayılabilmesi için, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50'sini aşması gerekir. Ancak bundan sonra, değerlendirme ve fizikî yeterlik puanları toplanır. Bu puanlama, Değerlendirme Karar Formuna işlenir.

(2) Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

(3) Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.

(4) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

(5) Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Bu hususta tutanak tanzim edilir. Kurul kararları kesindir.

(6) Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

(7) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin bitiminde, başarılı olan erkek ve bayan adayların listesi ile başarısız olan adayların listesi ayrı ayrı tanzim edilerek tutanakla Başkanlığa teslim edilir.

(8) Kurulun bütün evrakı Başkanlık tarafından bir yıl süreyle saklanır.

Başarı listesinin düzenlenmesi

MADDE 12 ? (1) Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM'lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi;

a) KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması Başkanlıkça yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir.

b) Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30'u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

c) Başkanlıkça yapılacak nihai değerlendirme asıl, yedek ve başarısız adaylar listesi elektronik ortamda ilan edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen asıl ve yedek adayların dışında kalanlar başarısız sayılır.

(3) Asıl, yedek ve başarısız aday listeleri, diğer işlemler yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul evrakına uygulanacak gizlilik

MADDE 13 ? (1) Başarı listelerinin açıklanmasına kadar, değerlendirme ve aday tespitine ilişkin olarak düzenlenen evraka "GİZLİ" dereceli evraka yapılan işlem uygulanır.

Sağlık kurulu raporu

MADDE 14 ? (1) Aday seçimi sonunda POMEM'lere girmeye hak kazanan adayların sağlık kurulu raporları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlükleri aracılığıyla, tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

(2) Sağlık kurulu raporları, incelenmesi için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca raporunda eksiklik görülen adayın eksiklikleri tamamlatılır veya aday yeniden muayeneye gönderilebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca hakkında "POMEM ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilmesi hâlinde, bu karar hakkında Başkanlıkça onay alınarak adaya tebliğ edilmek üzere başvuruda bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Eğitim başladıktan sonra yedek aday çağrılması hâlinde, çağırılan adayın sağlık kurulu raporu eğitim esnasında POMEM Müdürlüğünce kendisine en yakın tam teşekküllü hastaneden en kısa sürede aldırılır. Bu süre yirmi iş gününü geçemez. Aldırılan rapor incelenmek üzere Başkanlığa gönderilir.

(5) Soruşturmasında olumsuzluk olan adayın durumu, en kısa zamanda Başkanlığa, planlamalar açıklandıktan sonra ise adayın sevkinin planlandığı POMEM Müdürlüğüne gönderilir.

(6) Eğitim başladıktan sonra çağrılan yedek adayların güvenlik soruşturması POMEM Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüklerine yaptırılır.

Adayların POMEM'lere sevkinin planlanması

MADDE 15 ? (1) Haklarında Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından sağlık yönünden "POMEM ÖĞRENCİSİ OLUR" kararı verilen adayların sevk planlaması Başkanlıkça yapılır.

(2) Planlama sonuçları adaylara duyurulmak üzere; eğitim başlama tarihinden en az yedi gün önce İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca, elektronik ortamda planlama sonuçları duyurulur.

Güvenlik soruşturması

MADDE 16 ? (1) Sağlık kurulu raporu işlemleri başlatılan adayların güvenlik soruşturmaları, İl Emniyet Müdürlüklerince güvenlik soruşturma mevzuatı doğrultusunda aynı gün başlatılır. Soruşturma sonucu, adayın sevkinin planlandığı POMEM Müdürlüğüne gönderilir.

Taahhütname ve kefalet senedi

MADDE 17 ? (1) POMEM'lere planlaması yapılan adaylar ile eğitim başladıktan sonra yedekten çağrılan adaylardan POMEM'lere geçici kayıtlarını yaptırmadan önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş taahhütname ve kefalet senedi istenir. Taahhütname ve kefalet senedinde yer alacak tazminat miktarı her eğitim-öğretim dönemi için Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.

Geçici kayıt ve intibak eğitimi

MADDE 18 ? (1) Sevk planlaması yapılan adayın geçici kaydı, POMEM Müdürlüklerince yapılır. Geçici kayıt anında, POMEM'lere giriş başvurusu sırasında istenen belgelerin asılları ile askerliğini yapmamış olanlardan askerlikle ilişiği olmadığına dair belge istenir.

(2) Geçici kaydı yapılan öğrenci, Başkanlıkça belirlenen süre kadar intibak eğitimine tabi tutulur. Eğitim süresinin kısıtlı olması durumunda, intibak eğitimi yaptırılmaz. İntibak eğitimi süresince adayın iaşe ve ibatesi, POMEM Müdürlüğünce karşılanır.

(3) Geçici kayıt sırasında;

a) Başkanlık veya POMEM Müdürlüklerince yapılan kontrollerde 7 nci maddede belirtilen nitelikleri taşımadığı için POMEM öğrencisi olamayacağı tespit edilen,

b) Eğitim dönemi başlangıç tarihi itibarıyla en geç beş iş günü içinde POMEM Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmayan veya ayrılan,

adayın kaydı yapılmaz.

(4) Yedek olarak planlanan aday tebliğ tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde sevkinin planlandığı POMEM Müdürlüğüne bizzat başvurmak zorundadır. Bu süreler içinde başvuruda bulunmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(5) Yedek olarak planlanan adaya 14 üncü madde kapsamında tam teşekküllü hastaneden aldırılan sağlık kurulu raporunun karar hanesinde "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" ibaresi bulunanın geçici kaydı yapılır. Sağlık kurulu raporunun karar bölümünde "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" ibaresi bulunan yedek aday ile en geç yirmi iş günü içinde sağlık kurulu raporu alınamayan yedek adayın geçici kaydı yapılmaz ve dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(6) Eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün geçtikten sonra Genel Müdürlükçe belirlenen kontenjan doldurulmamış olsa bile yeniden aday planlaması yapılmaz.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 19 ? (1) 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde belirtilen şartları taşıyan adayların kesin kayıtları yapılır. Güvenlik soruşturması veya sağlık kurulu raporuna göre 7 nci maddede belirtilen nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan aday ile 18 inci maddede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın dosyaları işlemden kaldırılmak üzere POMEM Müdürlüğü tarafından Başkanlığa gönderilir.

(2) POMEM'lere kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci Kimlik Kartı verilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 20 ? (1) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
14:33 - FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı14:31 - Kaman Belediye'sinden 'Atatürk Bilgi Evi' açıklaması14:26 - 'Sahurda ve iftarda bağırsak tembelliğine karşı salata tüketilmeli'14:23 - FETÖ sanığı istihbaratçı binbaşıya beraat14:22 - İstanbul Havalimanı'na 'Özel Başarı' ödülü14:14 - Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama14:11 - CHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çağrı14:05 - 5 kişinin motorsiklete binme şekli görenleri şaşırttı14:01 - Vekalet ücreti alıp dava açmayan avukata hapis14:00 - Sağlık Bakanlığı, alt bölge tayin talebini reddetti
13:55 - 17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:54 - Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması13:50 - Bakan Kurum: Akıllı şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz13:47 - 'Polis muhtarlara kim nereli diye soruyor' iddalarına yalanlama13:42 - 'Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı'13:41 - Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek13:38 - ATO'dan en hızlı büyüyen Ankara şirketlerine tebrik13:35 - TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam