MEB'e devredilen okullardaki öğretmenler iki yıla bir kademeden yararlanabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2008 23:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına devrinden önce kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde yer alan illerde öğretmen olarak görev yapmakta olanların iki yıla bir kademeden yaralanıp yararlanamayacakları ile ilgili Bakanlığın resmi yazısı...

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.06.4?1108/34029 16/05/2008
Konu: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 64'üncü mad. son fıkrası hükmünün uygulanması.

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığının 02/03/2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.96-545/ 12769 sayılı yazısı.
b) Milli Eğitim Bakanlığının 11/07/2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.96?1833/45139 sayılı yazısı.
c) Millî Eğitim Bakanlığının 21/01/2008 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.96?154/4445 sayılı yazısı.
d) Millî Eğitim Bakanlığının 11/04/2008 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.96?840/23020 sayılı yazısı.
e) Maliye Bakanlığının 25/04/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.21.115505?19?5291 sayılı yazısı.
f) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
g) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 150)

03/02/2006 gün ve 26069 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince; Bakanlığımıza devredilen kurumlarda devirden önce kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde yer alan illerde öğretmen olarak görev yapmakta olup, devir işleminden sonra da bu kapsamda bulunan illerde görevini sürdürmekte olan personelden, Bakanlığımız kadrolarına atandıkları tarih itibariyle ilgi (f) yönetmelik hükümlerine göre zorunlu bölge hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış veya muafiyet kapsamına girmiş sayılanlar hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında tereddüte düşüldüğü, yazılı ve sözlü müracaatlardan anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrasında; "Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak, 28/09/1997 gün ve 23124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (g) Tebliğde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin yukarıda belirtilen hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin; kurumların atama ve yer değiştirme yönetmeliklerine göre zorunlu atamaya tabi olması ve kalkınmada birinci derecede Öncelikli yörelerde fiilen görev yapması, bu sürenin iki yıldan az olmaması ve görev süresince olumlu sicil almış olması şartlarını birlikte taşıması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (f) Yönetmeliğin 24'üncü maddesinde; "(1) Bakanlık kadrolarında 11/06/2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlar;

a) Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl,

b) ikinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl,

c) Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler bu yükümlülüklerini, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerden birinde yerine getirebilecekleri gibi, birden fazla ilde veya ilçede de yerine getirebilirler. Ancak, bu bölünme sonucu her hizmet bölgesinde veya içindeki illerde ya da ilçelerde geçirilmesi gereken çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan az olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır..," denilmektedir. Böylece 11 /06/2000 tarihinden önce Bakanlığımız kadrolarına öğretmen olarak atananlar, zorunlu bölge hizmetini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın muafiyet kapsamına alınmışlardır.

Bu durumda, söz konusu personele, anılan fıkra hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında ilgi (a, b, c ve d) yazılarımızla Maliye Bakanlığından görüş sorulmuş olup, ilgi (e) cevabî yazıda; anılan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılabilmeleri; kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki görevlerine, devirden önce görev yaptıkları kurumların atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanmış olmaları halinde mümkün olabileceği belirtilmektedir.

Bu nedenle; ilgili personel yukarıda belirtilen koşulları taşıması halinde anılan fıkra hükmünden yararlandırılabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hikmet ORMAN
Genel Müdür V.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber