MEB'de, yönetmeliğin yanısıra genelge de yayımlandı? Sorunlar çözüme kavuştu mu?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2008 10:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sadece fikir, bilgi ve birikimlerimin paylaşımını sağlamak amacıyla ve gönüllülük esasına göre editörlüğünü yürüttüğüm memurlar.net'te yayımlanan her türlü yazı ve değerlendirmede vurguladığım gibi sorun yönetici atama yönetmeliğinin yayımlanması değil, sorun; hak, hukuk, kariyer, liyakat, hizmetin gereği, kamu yararı ilkeleri ile yargı kararlarının uyarılarını dikkate alan bir yönetmeliğin yayımlanması idi.

Bir çok yönetici adayı (yer değiştirmek isteyen yöneticiler dahil) aman yayınlansın da nasıl olursa olsun düşüncesiyle yönetmeliğin bir an önce yayımlanmasını talep etmişlerdir. Bunun yönetmeliksizlikten daha iyi olduğu savını savunan bu yönetici adaylarının isteği yerine gelmiştir. İyi ya da kötü bir yönetmelik yayımlanmış ve iş uygulama aşamasına gelmiştir.

Hatta ve hatta eğitim iş kolunda en büyük sendika olan bir sendika dahi bu konudaki tavrını yanlışlıkların düzeltilmesi için yargıya gitmek yönünde kullanmamış hiç yönetmelik olmamasından daha iyi olduğu düşüncesiyle yargı yoluna başvurmadığını ?Şubelerimizden yeni yönetmelikle ilgili görüş istenmiş, gelen görüşlerde; yönetmeliğin eksik yönleri olduğu, düzeltilmesi için gerekli girişimlerin yapılması ifade edilmiş, ancak yıllardır yaşanan belirsizliğin ortadan kalkması için mutlaka bir yönetmeliğin olması gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Yönetmeliğin bazı eksikleri olduğu, ancak puan üstünlüğü esasına göre yapılacak atamanın yaşanan suistimalleri bir ölçüde gidereceği belirtilmiştir. Bu görüşler üzerine dava açma yoluna gidilmemiş, mevcut yönetmeliğin beğenilmeyen yönlerinin düzeltilmesi hususunda görüşmeler yapılması öngörülmüştür.? Şeklindeki hayretler uyandıracak cümlelerle ifade etmiş yapılan uyarıların dikkate alınmadığı da açıkça görülmüştür.

Elbet ki bir sendikanın en önemli görevlerinden bir tanesi de yanlış uygulamalar noktasında idareyi uyarmaktır. İdare uyarıları dikkate almadığı taktirde ise yargı ve kanunların kendisine verdiği yaptırımlar yoluna çalışanlar adına başvurmaktır.

Bu noktada Genelgenin 25.06.2008 tarihinde yayımlanması anlamlıdır. Çünkü yönetmelik 24.04.2008 tarihinde yayımlanmıştı ve idari yargılama usulü kanununa göre tanınan yönetmeliği yargıya taşıyabilmek için 60 günlük süre bu tarihte dolmuştu. Genelgenin geciktirilmesi ile idarenin açılacak olası davalara karşı tedbir aldığı söylenebilir.

Bu gecikme idare tarafından eğitim öğretimin kesintiye uğramaması olarak açıklansa da Haziran ayı başında yapılacak bir planlama ile başvuruların haziran ayı içerisinde alınıp ilişik kesmelerin takvime bağlanması ile soruna hız kazandırılmasının da eğitim öğretimi kesintiye uğratmayacağı aşikardır. Kaldı ki 13.04.2007 tarihli yönetmeliğin yayımlanması üzerinden hiç zaman kaybedilmeden henüz 10-15 gün geçmeden tüm atamaların gece gündüz çalışılarak tamamlandığını hatırlatmak yerinde olacaktır.

Bu yönetmelik Eğitim İş ve Eğitim Sen tarafından yargıya taşınmıştı ve iki sendika tarafından da dikkatten kaçırılan ve yargıya taşınmayan husus ; Yönetmeliğin 9.maddesinde yer alan

"MADDE 9 ? (1) Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır."

şeklindeki hükümdür.

Bu husus yargıya taşınmadığından iptali söz konusu olmayacağından idarenin kullanması doğal karşılanacaktır. Belki genelgeden hareketle bu konu yargıya taşınabilir fakat başlangıçta taşınması daha anlamlı ve yerinde olacağı aşikardır. Bu madde neden önemli? Çünkü bu madde de "Atama yapılması planlanan eğitim kurumları" ibaresiyle; açık bulunan okulların tamamının ya da keyfe bağlı bir kısmının duyurusunun yapılması valiliklerin takdirine bırakılmaktadır. Yani istenen vekil müdür ya da müdür yardımcısının korunması, yerinde kalması sağlanabilecektir.

Bu durum memurlar.net'in http://www.memurlar.net/haber/109201 linkinde yer alan haberde yer alan Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi tarafından yapılan ve genel merkezlerine de iletilen değerlendirmede

"Duyuru? başlıklı 9. maddenin 1.fıkrası;
(1) Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.?
Hükümlerindeki ?Atama yapılması planlanan? ifadesi idareye sınırsız yetki tanımanın yanı sıra keyfi uygulamalara yol açabilecek bir hüküm içermektedir.
Bu husus Danıştay 2.dairesince 2007/1114 esas nolu dosyada belirttiği ??her yetkide olduğu gibi takdir yetkisi de belli sınırlar içinde vardır ve bu yetki, asla bir keyfilik aracı değildir.? Hükmüne de aykırıdır.?

cümlelerinde yer almıştır. Bu durum o dönemde dikkate alınmamış mevcut durumla karşı karşıya kalınmıştır. Bu noktada TES Osmaniye Şubesini en azından tebrik ederek hakkını teslim etmek hakka niyetin gereğidir.

Bu durumda; sınav geçerlilik süreleri dolmakta olan ve her fırsatta konuyu gündeme taşımak için mücadele veren 15.036 kişi olan 30.06.2006 müdür yardımcılığı seçme sınavını kazanan yönetici adayına bir kaşık bal çalınmıştır. Çünkü tüm okulların açık ilan edilmemesi sonucu birçoğu yönetici olarak atanamayacak ve sınav geçerlilik süreleri dolacaktır.

Bunun yanı sıra 04.03.2006 tarihli yönetmelik değişikliğine göre düzenlenen 30.06.2007 tarihli müdür yardımcılığı sınavına alınmayan daha önce kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik yapmış olan binlerce yönetici adayının sesleri çok çıkmasa da hak gaspı ile karşı karşıyadırlar.

Oysa ki bakanlık uygulamada 30.06.2006 tarihli sınav sırasında geçerli olan yönetmeliğin;

?Atama ve yer değiştirme dönemleri
EK MADDE 2- Eğitim Kurumu yöneticilerinin zorunlu ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri ile atama işlemleri; Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında yapılır. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde bu dönemler dışında da yapılabilir.
Atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki sıralama esas alınarak gerçekleştirilir.
a) İsteğe bağlı yer değiştirmeler,
b) Zorunlu yer değiştirmeler,
c) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında tekrar atama,
ç) Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında bulunanlar ile bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında yapılan Seçme Sınavı sonucuna göre eğitim kurumu müdür yardımcılığı ile Düzey Belirleme Sınavına katılanlardan eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar.
Atama ve yer değiştirmelerde yukarıda belirlenen öncelik sırası değiştirilemez.

hükmüne göre ya da buna benzer bir hükümle hareket ederek uygulamaya geçmiş olsaydı bu hak gaspları önlenmiş olacaktı.

Şu anda müdür yardımcısı kadrosunda olup müdür vekilliği yapanlar müdürlüğe atanacak onlardan boşalan kadroların yanı sıra tüm okulların açık ilan edilmesiyle yapılacak duyuruda tüm öğretmenlerin hakları teslim edilebilecekti..

Genelgeye dikkat edildiğinde yönetmeliğin yayımlandığı 24.04.2008 tarihinden itibaren memurlar.net'te yayımlanan bir çok yazının burada göz önüne alındığı en azından kamuoyu oluşturulduğu görülecektir.

Birkaç örnekle Örneklendirecek olursak;

1- Ek-1 ile Ek-2 arasındaki uyumsuzluk

2- TES Osmaniye'nin Hazırladığı ve memurlar.net'te yayımlanmasını uygun görülen değerlendirme

3- Kaymakamlarca verilen Takdirlerin geçerliliğinin Genelgeyle düzeltilemeyeceğini de içeren haberimiz

4- Uzman ve Başöğretmenlerin yüksek lisans ve doktora'dan dolayı haksızlıkla karşı karşıya olduklarını içeren haberimiz

İdarenin uygulama noktasında kullanacağı tasarruflar bitmemiş olup süreci iyi değerlendirmesi ve eğitim çalışanlarının haklarının teslim edildiği, haksızlıkların giderildiği bir uygulama olması dileklerimizi iletirken genelge de var olan dikkat çekici diğer hususlar noktasında gelişmelerin takipçisi ve değerlendirmelerin de öncüsü olacağımızı bildiririz.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz