Hangi Belediyeler Kapatıldı?

22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 43 yeni ilçe kurulmuş; 2.maddesiyle 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak diğer ilçelerin mahallelerine dönüştürülmüş veya katılmış; geçici 1. maddesi ile de ekli (44) sayılı listede adları yazılı 862 belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüştür. Peki Anayasa Mahkemesinin kararı hangi durumları etkilemektedir?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2008 20:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MADDE MADDE KANUN METNİ

5747 sayılı Kanun, 22 Mart 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

43 yeni ilçenin durumu

Kanunun 1. maddesiyle 43 yeni ilçe kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi kurulan bu yeni ilçelere ilişkin kanun hükmünün iptal isteminin reddetmiştir. Buna göre 43 yeni ilçe kurulmuştur. Bu konuda ihtilaf bulunmamaktadır. 43 yeni ilçe için tıklayınız.

283 ilk kademe belediyesinin durumu

İlk kademe belediyelerinin durumu 2. maddede düzenlenmiştir. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ve ekli (42) sayılı listede adları belirtilen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırmış ve aynı listede belirtilen ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıştır. Anayasa Mahkemesi tüzel kişilikleri kaldırılan bu ilk kademe belediyelerinin durumuna ilişkin kanun hükmünün iptal isteminin reddetmiştir. Buna göre ilk kademe belediyeleri kaldırılmıştır.. Bu konuda ihtilaf bulunmamaktadır. Kaldırılan ilk kademe belediyeleri için tıklayınız. (Listede yer almayan ilk kademe belediyeleri kanun 2. maddesinin diğer fıkralarında düzenlenmiştir.)

Köye dönüştürülen 862 belediyenin durumu

862 belediye, geçici birinci madde ile köye dönüştürülmüştür. Bu geçici birinci madde şu şekildedir:

"Ekli (44) sayılı listede adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüştür."

İşte Mahkeme, söz konusu bu hükmün yürürlüğünün durdurulması istemini üç hale bağlı olarak durdurmuştur. Bu haller şu şekildedir:

"1- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar,
2- Yasa'nın yürürlüğe girdiği 22.3.2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2000'in üzerine çıkanlar,
3- "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri" kapsamında kalanlar ile "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler" listesinde yer alanlar,"

Köye dönüştürülen bir belediyenin kapatılmaması için, durumunun yukarıdaki 3 hale uyması gerekmektedir. Yani ya yasal süresi içinde adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına iptal davası açmış olmalı, ya 22.3.2008 tarihinden önce katılma işlemi ile nüfusu 2000'in üzerine çıkmalı ya da turizm bölgeleri içinde kalmalıdır. Durumu bu üç hale uymayan 862 belediye resmen kapanmış durumdadır. Geçici 1. madde kapsamındaki köye dönüştürülen 862 belediyeyi görmek için tıklayınız.

5747 sayılı Kanun için tıklayınız.

İŞTE ANAYASA MAHKEMESİNİN KARAR TUTANAĞI

6.3.2008 günlü 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un:

A- 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 11., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. ve 26. bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Şevket APALAK ile Zehra Ayla PERKTAŞ'ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B- 2. maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Şevket APALAK ile Zehra Ayla PERKTAŞ'ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

C- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

Yasa'ya ekli 44 sayılı listede gösterilen belediyelerden,

1- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar,

2- Yasa'nın yürürlüğe girdiği 22.3.2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2000'in üzerine çıkanlar,

3- "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri" kapsamında kalanlar ile "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler" listesinde yer alanlar,

yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 44 sayılı listede kalan bölümün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Şevket APALAK ile Zehra Ayla PERKTAŞ'ın "fıkranın tümünün iptali gerektiği" yolundaki karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

31.10.2008 günüde karar verildi."

Bu Habere Tepkiniz