Anayasa Mahkemesinin diş tedavi ücretlerine dair kararı yayımlandı

8 Şubat 2009 tarihinde yayımladığımız haberde, Maliye Bakanlığına, diş tedavisi ile sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerine sınır getirmesine imkan veren Kanun hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini belirtmiştik. Konuya ilişkin karar, 3 nisan 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2009 10:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Anayasa Mahkemesine iptal istemiyle başvurulan kanuni düzenlemeler, Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin diş tedavileri dâhil olmak üzere iyileştirme araçlarının bedellerinin ne kadarının kurumları tarafından ödeneceği konusundaki yetkinin Maliye Bakanlığı'na verilmesini hüküm altına almıştır.

Ancak, Anayasa Mahkemesi şu gerekçelerle kanun hükümlerini iptal etmiştir.

"- Yasayla düzenleme ilkesi, düzenlenen konudan yalnız kavram, ad ve kurum olarak söz edilmesi değil, bunların yasa metninde kurallaştırılmasıdır. Kurallaştırma ise düzenlenen alanda temel ilkelerin konulmasını ve çerçevenin çizilmiş olmasını ifade eder. Ancak bu koşulla uzmanlık ve teknik konulara ilişkin ayrıntıların belirlenmesi yürütme organının takdirine bırakılabilir.

- Anayasa'da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu nedenle Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemez.

-İtiraz konusu yasa kuralları uyarınca, devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin diş tedavileri dahil olmak üzere, tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri belirleme konusu tamamen idareye bırakılmıştır. Bu kurallar uyarınca, Maliye Bakanlığı, ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının bedellerinin çok az bir kısmının memurların kurumu tarafından ödenmesi konusunda düzenleme yapabileceği gibi tamamının veya tamamına yakın bir kısmının da kurumlar tarafından ödenmesi yolunda düzenleme yapabilecektir."

DAHA ÖNCE TEDAVİ OLANLARIN DURUMU

5234 sayılı Kanun, 21 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Dolaysıyla bu tarihten bu yana

"Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir. "

hükmü gereğince, diş tedavisi dahil ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedelleri kısmi olarak ödenmektedir. Bu ödemelerini alamayanların ne yapması gerektiğine ilişkin olarak 8 Şubat 2009 tarihinde yayımladığımız haberde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz