657 tasarısında, disiplin cezalarında neler değişiyor?

657 sayılı Kanun tasarısında en çok tepki toplayan düzenlemeler disiplin cezalarına ilişkindir. Hali hazırdaki düzenlemelerin tümü memur lehine olup, memur hakkında "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verilmesi kolaylaştırılmakta ayrıca 1 yıl içinde iki defa bu cezayı alanların atılmasına imkan sağlanmaktadır. Tek bir örnek vermek gerekirse; "Verilen emre itiraz etme" fiiline "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verilecektir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2010 04:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÖDÜLE VERİLEN PARASAL DEĞER ARTTIRILDI

11- 657 sayılı kanun 122 maddesinde yapılan değişiklik ile "Başarı belgesi ve üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilmesi öngörülmüştür." sistemi getirilmiştir.

Başarı belgesi verilmesi görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapan memurlara

1- Yüksek miktarda kamu kaynağında tasarruf sağlanmasında,
2- Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde,
3- Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında,
4- Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilmesi,
hallerinde

1- Merkezde bağlı veya ilgili bakan,
2- İllerde valiler tarafından başarı belgesi
verilebilir.

Ödülün yalnızca üstün başarı belgesi alanlara verilmesi düzenlenmiş olup, ödül alma zorlaştırılmıştır. Ancak ödül miktarı artırılmıştır daha önce kişinin kendi maaşı ile bağlantılı olan ödül, Başbakanlık müsteşarının maşının katı ile sınırlandırılmıştır. Bu gün itibariyle 9500*0,057383=545,13* 2 =1090,27TL çıkarılmıştır.

Ödül verilen personelin Devlet Personel Başkanlığına izleyen ocak ayında bildirilmesi ile kurumlara hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirleme yetkisi verilmiştir.

VALİ VE KAYMAKAMLARIN ÜST SİCİL AMİRİ ODUĞU KANUNA YAZILDI

12- 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin birinci fıkrasına vali ve kaymakamların üst sicil amiri oldukları eklenmiştir. İl İdaresi Kanununda yer alan hüküm 657 sayılı kanuna derc edilmiştir. Bu düzenleme muvazaalı bir hususu ortadan kaldırmıştır.

?Valiler il, kaymakamlar ilçe sınırları dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiridir.?

DİSİPLİN CEZALARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

13-657 sayılı Kanunun disipline ilişkin 125 inci maddesinde disiplin cezalarından kaldırılan hükümler; (A) bendinin(Uyarma Cezası) (a), (d), (f),

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

(B)bendinin(Kınama Cezası) (a), (c), (e), (f), (j), (l), (m),

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

j) Verilen emirlere itiraz etmek,

l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

(C) bendinin (a), (c), (e), (g), (h) ve (j) alt bentleri

yürürlükten kaldırılmış;

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

(B) bendinin(Kınama Cezası) (g) ve (h) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;

?g) İş arkadaşlarına ve maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak,

h) İş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak,?

(C) bendine (Aylıktan Kesme Cezası)(j) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş;

?k) Hizmette gösterdiği yetersizlik sebebiyle kurumlarının stratejik plan ve performans hedeflerinin gerçekleşmemesine yol açmak,

l) Usûlsüz şikâyette bulunmak,

m) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

n) Görev sırasında amirine hâl ve hareketleriyle saygısız davranmak,

o) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.?

(D) bendinin (Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası) (n) alt bendi yürürlükten kaldırılmış,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

anılan bende(Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası) (o) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş;

?p) Verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarınca belirlenen usûl ve esaslara uymamak,

r) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

s) Görev sırasında amirlerine söz ile saygısızlık etmek,

t) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel menfaat sağlamak için kullanmak,

u) Kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak,

v) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

y) İş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak.?

(E) bendinin (Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası ) (a) alt bendinde yer alan ?engelleme? ibaresi ?kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme? olarak, (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

?f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,?

anılan bende (k) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş;

?l) Bir yıl içinde toplam iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmiş olmak.?

ikinci fıkrasında yer alan ?sicilden? ibaresi ?özlük dosyasından? ve üçüncü fıkrasında yer alan ?iyi veya çok iyi derecede sicil alan? ibaresi ?ödül veya başarı belgesi alan? olarak değiştirilmiştir.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkrası

?Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden ?özlük dosyasından? silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan ?ödül veya başarı belgesi alan? memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.?

Özetle; 657 sayılı Kanundan çıkarılan sicil sisteminin kanunda yapılması gereken tashihlere yönelik düzenlemeler yapılmış.

Kamu görevlileri sendikalarına toplu görüşmelerde verilen taahhütlere ilişkin olarak Başbakanlık genelgeleri ile yapılan düzememelerin paralelinde; ikamet mahallini terk etmek fiilne verilen disiplin cezasına ilişkin fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

DİSİPLİN CEZALARI, ÜST DİSİPLİN AMİRİNE BİLDİRİLECEK

14- 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik sicil sicil sisteminin kaldırılması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası dışındaki disiplin cezalarının ?üst disiplin amirine? bildirilmesini düzenlemektedir

DİSİPLİN CEZASI ALANLARIN ATANAMAYACAĞI GÖREVLER GENİŞLETİLMİŞTİR

132 inci maddenin dördüncü fıkrası ile aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların atanamayacağı görevler genişletilmiştir.

?Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler, daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.?

Daha önceki düzenleme şu şekilde idi: "Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar."

132 inci maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmak suretiyle Bakanlar kurulu kararı ile atanılan görevlere atanmada aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların atanamayacağı kısıtlaması kaldırılmıştır.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZDAKİ MUĞLAKLIK GİDERİLMİŞTİR

15-657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde Uyarma ve kınama cezaları dışında dışındaki disiplin cezalarına itirazda bulunan muğlaklık, yapılan değişiklik ve eklemeler ile giderilmiştir.

135 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

?Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı doğrudan idarî yargı yoluna başvurulabilir.?

135 inci maddesinin birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?İlçede kaymakamlar tarafından verilen disiplin cezalarına karşı valiye itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.?

İtiraz müessesesi açık bir şekilde belirlenmiştir.

MADDE 16- 657 sayılı Kanunun Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları başlıklı 214 üncü maddesinde değişlik ile

- 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile aday memurlar dahil memurların eğitiminin yapılması ve yaptırılması hususunda Devlet Personel Başkanlığı yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

- Devlet Personel Başkanlığında başka kurumlarda çalışan personelin eğitim amacıyla görevlendirilmesi düzenlemiştir. Görevlendirmede süresince kendisine atandığı kurumdan bir ödeme yapılmasına ilişkin olarak bir düzenleme bulunamamaktadır.

Mülga düzenlemede yer alan hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür hükmüne yer verilmemiştir.

?Memurların yetiştirilmesi:
Madde 214- Memurların yetiştirilmesi kapsamında;
a) Kamu yönetiminin orta ve uzun vadeli insan gücü ihtiyacına göre planlanması amacıyla, yükseköğretim kurumları ile ortak çalışmalar yapılarak insan kaynakları ihtiyaç ve önceliklerinin tespit edilmesi,
b) Kamu personelinin adaylıktan başlamak üzere hizmet içinde eğitilmesi ve yetiştirilmesi,
c) Orta ve üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin her türlü çalışmanın yapılması, eğitim merkezlerinin kurulması, eğitim programlarının uygulanması,
ile bu konulara ilişkin koordinasyon, takip ve denetim Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.
Devlet Personel Başkanlığı bu eğitimleri doğrudan yapabileceği gibi, kamuya ait eğitim kurumlarından veya özel eğitim kurumlarından da eğitim hizmeti sağlayabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığının kamu personelinin eğitimi ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyduğu personeli, eğitim süresince Başkanlık emrine görevlendirebilir.?

Mülga 214 üncü madde

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları:

Madde 214 ?Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.

MADDE 17- 657 sayılı Kanunun 231 inci maddesi

Kurulmak istenilen kamu personeli bilgi sisteminin düzenlenme yapılması gereken yer burası olmalı mı tartışılır?

Kamu personelinin ortak bir sitemde tutulmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Ancak Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak olarak kullanacağı bir proje tasarlanması daha rantabıl olacağı değerlendirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bir sistem kurulsun, Maliyeye bir sistem kurulsun, İçişleri Bakanlığının devasa ve gerekli bir sitemi de varken yeni bir sitem kurulması yerine ortak bir sistem oluşturulmasının daha doğru olduğu değerlendirilmektedir.

?Kamu personeli bilgi sistemi:

Madde 231- Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve dokümanları kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır. Bu bildirim şartına uyulmaksızın gerçekleştirilecek işlemlerden herhangi bir malî hak kaybı, malî sorumluluk veya kamu zararı doğması hâlinde ilgili kurumun en üst amirine rücu edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir.?

MADDE 18- 657 sayılı Kanunun geçici süreli görevlendirme

20-30 yılda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar uygulaması az olan 657 sayılı Devlet memurları Kanununda ek 8 ve 9 uncu maddeler ile düzenlenmiş bulunan devlet memurlarının ?geçici süreli görevlendirilmesi?ne yani bir düzenleme getirilmiştir. Düzenleme yalnız ek 8 inci madde de yapılmış ve ek 9 uncu madde ise yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Geçici süreli Görevlendirme öteden beri harcırah kanunun ilgili maddelerinden kaynaklanan geçici görevlendirme ile karıştırıla gelmiştir. Oysa ki bu iki düzenlemenin birbiri ile hiç alakası yoktur.

Geçici görevlendirme memurun görevi ile ilgili başka bir kurumda görevlendirilmesi iken geçici süreli görevlendirme ise memurun görevi ile alakası olmayan, bir başka bir kurumun başka bir kadrosunun görevini ifa ile görevlendirmedir.

Geçici süreli görevlendirmenin prosedürü çok fazla olması sebebiyle nadir uygulamam alanı bulmuştur. Çoğu bürokrat buna örnek bile veremez.,

Sözkonusu düzenleme kurunlar arası geçici süreli görevlendirmenin bürokratik engelleri azaltılması sebebiyle daha fazla uygulanır hale gelmiştir. Görüldüğü üzere memurun da rızası aranmaktadır.

?Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:

Ek Madde 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları

devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışına atanan güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların mesleği ile ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber