Mübaşirliğe ilişkin Soru - Cevaplar

Adalet Bakanlığının yayımladığı ilana göre 855 sözleşmeli mübaşir alınacaktır. Mübaşirin en temel görevi tarafları ve tanıkları çağırmak, mahkemeye ait posta ve tebligat evrakını listesi ile posta işletmesine teslim etmektir. İlan metnine göre 70 puan alan her aday başvuru yapabilecektir. Ancak sadece en yüksek puanlı beş katı aday, adalet yargı komisyonunda yapılacak sözlü sınava alınmacaktır. Mübaşirliğe ilişkin soru ve cevaplar için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2011 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

A-MÜBAŞİRLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

CEVAP:Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

İLAN EDİLEN KADRONUN BEŞ KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

Mübaşir alımında sadece sözlü sınav yapılacaktır. ayrıca bir uygulamalı sınav bulunmamaktadır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince, başvuran tüm adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. İlan metnine göre örneğin Adanaya toplam 28 Mübaşir alınacağı için, beş katı aday sayısı olan 140 kişi Adana'daki sözlü sınava alınacaktır.

YAŞ ŞARTI

İlan metnine ve yönetmeliğe göre Mübaşir alımında, "merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" şartı aranacaktır. Yaş hesaplaması yapmak için tıklayınız.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRDEN FAZLA YERE BAŞVURULURSA, ATAMA OLSA DAHİ İPTAL EDİLECEK

İlan metninde yer alan açıklama şu şekildedir:

"Adaylar her bir unvan (teknisyen, şoför ve mübaşir) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır."

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

Başvuru tarihi: Başvurular 17 Ocak 2011 Pazartesi günü başlayıp, 27 Ocak 2011 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

SINAV YERLERİ

Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-3 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları.

(Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.)

SÖZLÜ SINAV TARİH VE SAATİ

Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için; 15 Şubat 2011 Salı günü saat 09:00'da sözlü sınav yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK?5) temin edilecektir), TIKLAYIN
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),
c) KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),
d) Şoför unvanındaki pozisyonlara başvuracak adaylar için sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

B-MÜBAŞİRİN GÖREVİ NEDİR?

CEVAP:1-Duruşma esnasında sırası gelen tarafları ve tanıkları çağırmak, duruşma salonuna almak ve duracakları yeri göstermek, tarafların verdiği belgeyi hâkime vermek, duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hâkim tarafından verilen emirleri yerine getirmek

2-Duruşmada söz söyleyecek kişinin sözünü ayakta söylemesi ve karar sırasında salonda bulunan herkesi ayağa kalkması için uyarmak

3-Taraflara ertelenen duruşma tarihini bildirir kağıt yazıp vermek

4-Mahkeme başkanı veya hâkimin tensibiyle yazı işleri müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak

5-Mahkemece yazılan yazıları zimmet defterine kaydedip ilgili yere teslim etmek

6-Mahkemeye ait posta ve tebligat evrakını listesi ile posta işletmesine teslim etmek

7-Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak ve duruşmanın gizli yapıldığını bildirir levhayı salon dışına asmak

8-Kılık Kıyafet Yönetmeliği uyarınca resmi üniforma giymek,

9- Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler.

C)-MÜBAŞİRLİK SINAVINA BAŞVURMAK İÇİN MEZUNİYETİN NE OLMASI GEREKMEKTEDİR?

CEVAP:Mübaşir kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak kâfidir.

D-MÜBAŞİRLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER SORULUR?

Bu husus Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. Maddesinde açıklanmıştır.

Yönetmeliğin 14. Maddesi şu şekildedir:

"Madde 14 - (Değişik madde: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/6.mad)
Sözlü sınav;
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, (genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatından sorulur)
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.

E-MÜBAŞİR ÜNVANINDA GÖREV YAPAN PERSONEL, GÖREVDE YÜKSELEBİLİR Mİ ?

CEVAP: Normalde kadrolu mübaşirler görevde yükselme sınavı düzenlenmesi halinde önce zabıt katibi olmakta daha sonrada belirli bir yıl zabıt katibi olduktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler şube müdürlüğüne başvurabilmektedir. Ancak, şuan alınan tüm mübaşirler sözleşmeli statüsündedir. Sözleşmeli personel görevde yükselememektedir. Görevde yükselme sınavlarına dahi başvuramamaktadır.

F) ÖSYM'NİN ALIMLARINDA KPSS PUANI BİR DAHA KULLANILABİLİR Mİ?

Adalet Bakanlığı 855 Mübaşir kadrosu ilkan etmiştir. Mübaşir kadrosuna yerleşen adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuna başvurabilmektedir. Mübaşirlik, sözleşmeli statüde alındığı için, ÖSYM yerleştirmesi ile bir kadroya memur veya bir KİT'e 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel olması halinde, istifa edip bu yeni kadroya geçebilecektir.

Memurlar.Net Adalet Personeli Bölümü Editörü
?ÇOTANAK'

Bu Habere Tepkiniz