Torba kanunda, kamu personeliyle ilgili tüm değişiklikler tek dosyada

Torba Kanun, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun yürürlük maddesine göre sadece sendikalı kamu görevlisine 3 ayda bir 45 TL ile sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği 1 Ocak 2011'den itibaren geçerli olacak. Damga vergisi ve diğer hükümler ise yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Damga vergisi, 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmediği için, Ocak ayında sözleşmeli personelden kesilen damga vergisinin diğer aylara isabet eden kısmının geri alınıp alınamayacağı konusunda, Maliye Bakanlığının görüş oluşturması gerekecek.

Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2011 16:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yapılan değişiklikler büyük harfli başlıklarda ve koyu olarak gösterilmiştir.

ÖZÜRLÜ SINAV MERKEZİ YAPILACAK

657 sayılı kanunda yapılan ilk değişiklik, bugüne kadar yapılamayan bir uygulamaya ilişkindir. Bugüne kadar her kamu kurumu özürlü sınavını kendisi yapmakta idi. Yapılan yeni düzenlemeye göre bu sınav artık merkezi yapılacak, yerleştirme de merkezi yapılacaktır. Bu şekilde, özürlülerin il il, sınav sınav dolaşması uygulaması bitecektir.

Ayrıca daha önce yüzde 3'ün hesaplanmasında taşra teşkilatı dahil kadro sayısı esas alınamktaydı. Yeni düzenlemede, yurt dışı kadroları, dolu kadro hesaplamasının dışında tutulmuştur. buna göre, kamu kurumları yurt dışında özürlü personel çalıştırmak zorunda olmayacaktır.

MADDE 99- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 53 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:

MADDE 53- Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.?

SON 8 YILDA DİSİPLİN CEZASI ALMAYANLARA BİR KADEME İLERLEMESİ

Mevcut düzenlemeye göre 6 yılı sicil notu ortalaması doksanın üzerinde olanlara ilave bir kademe verilmekteydi. Yeni düzenleme ile sicil notu uygulaması kaldırıldığı için bu kademenin verilmesi sekiz yıl disiplin cezası almama koşuluna bağlanmıştır.

MADDE 100- 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kademe ve kademe ilerlemesi:

MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.?

MÜSTEŞAR VE GENEL MÜDÜR ATANIRKEN, ÖZEL SEKTÖRDEKİ SÜRENİN TAMAMI SAYILACAK

Bu düzenleme ile Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına yapılacak atamalarda, özel sektörde ve serbest olarak çalışılan sürelerinin tümünün hizmet süresinden sayılması öngörülmüştür.

Bu düzenleme, özel sektördeki kişinin direkt olarak müsteşar veya genel müdür kadrosuna atanabileceği anlamına gelmemektedir. Yine daha önce olduğu üzere, özel sektörden birisi açıktan atatanacak ise önce 59. maddede yer alan istisnai kadrolara atanmalı, burada memur statüsünü kazandıktan sonra, müsteşar, başkan veya genel müdür kadrolarına atanmalıdır.

MADDE 101- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (B) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

?Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.?

?C) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.?

YABANCI MEMLEKETLERDE GÖREV ALMA

Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlar için, daha önce izni Başbakan vermekteydi. Bu izni artık Bakan verecektir. Sürelerde bir değişiklik bulunmamaktadır.

MADDE 102- 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.?

KADROSU KALDIRILAN ANCAK KURUM İÇİNDE ATAMA İMKANI KALMAYAN MEMURLAR, DİĞER KURUMLARA MEMUR OLARAK ATANABİLECEK

Yapılan yasal düzenlemelerde, yeniden yapılandırmaya gidilirken bazı kadro unvanlarına yer verilmemektedir. Yeniden yapılanma sırasında, kurum içinde atama imkanı bulunmayan personel, Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile dğer kurumlara memur olarak atanacaktır. Bunlardan, unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına atanacaktır.

Örneğin yeniden yapılandırma sırasında bazı kurumlarda şube müdürleri kaldırılmaktadır. Eğer şube müdürleri kurum içinde değerlendirilmez ise bu personel Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile diğer kurumlara Araştırmacı olarak atanacaktır.

Bu maddenin yorumu sırasında, bazı kişi veya kurumlar tarafından dile getirilen, "memurlar 4/C'li yapılıyor" tespiti yanlıştır.

MADDE 103- 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 91- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.?

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞMA SAAT VE SÜRELERİ KURUMLARCA BELİRLENEBİLECEK

BAZI HİZMETLERDEKİ MEMURLAR ESNEK ÇALIŞMA SAATİNE GÖRE ÇALIŞABİLECEK

1- Tasarının 104. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenleme ile engellilerin çalışma sürelerinin başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri farklı belirlenebilecektir.

2- Hali hazırdaki bir çok uygulamada, bazı hizmetler için rutin mesai saatlerinin uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Denetim hizmetleri, bilgi işlemdeki bir kısım hizmetler bu türdendir. Yapılan düzenleme ile buna imkan sağlanmaktadır.

MADDE 104- 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.?

24 SAAT ESASINA TABİ HİZMETLERDE, ÇALIŞMA SAATLERİNİ KURUM BELİRLEYECEK

HAMİLE VE DOĞUM YAPAN MEMUR İLE ÖZÜRLÜYE NÖBET VE GECE VARDİYASI MUAFİYETİ

1- Mevcut düzenlemede, 24 saat esasına tabi hizmetlerde, çalışma saat süreleri Devlet Personel Başkanlığının muvafakatı alındıktan sonra kurumlar tarafından düzenlenmekteydi. Yapılan yeni düzenlemede, Devlet Personel Başkanlığı aradan çekilmektedir. Buna göre, örneğin Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışma saat ve sürelerini EGM kendisi tespit edecektir. Eğer yapılan tespitin kamu yararına uygun olmadığı düşünülüyorsa yargı yoluna gidilecektir.

2- Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde, hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

MADDE 105- 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.?

ERKEN DOĞUM HALİNDE, KULLANILAMAYAN İZİN DOĞUM SONRASI İZNİNE EKLENEBİLECEK

BABALIK İZNİ 10 GÜNE ÇIKARILACAK

DOĞUM SIRASINDA ANNE ÖLÜRSE, ANAYA ÖNGÖRÜLEN İZİN BAYA VERİLECEK

EVLENME VEYA ÖLÜM HALİNDEKİ İZİN SÜRESİ 5 GÜNDEN 7 GÜNE ÇIKARILACAK

KAYINPEDER, KAYINVALİDE VE KAYINLAR VEFAT EDİNCE 7 GÜN İZİN VERİLECEK

SÜT İZNİ SÜRESİ ARTTIRILIYOR

Yapılan yeni düzenlemelerle izin süreleri arttırılamakta ayrıca örfe uygun olarak kayınların vefatı halinde de, izin verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 106- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 104- A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.?

UZUN SÜRELİ TEDAVİDE HİZMET YILI ŞARTI KALDIRILIYOR

UZUN SÜRELİ TEDAVİDE 12 AY İZİNLİ SAYILANLAR, GÖREVE BAŞLAYABİLMEK İÇİN "İYİLEŞTİM" RAPORU GETİRECEK

HASTALIK RAPORLARINDA YETKİ YENİDEN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA GEÇECEK

REFAKAT İZNİ GELECEK, BU İZİN SIRASINDA ÜCRET ALINABİLECEK

1- Mevcut düzenlemede, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi hastalıklar dışındakli hastalıkların tedavisinde, hizmet süresi sınırlaması bulunmaktadır. 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 ay izin verilmektedir. Bu ayrım kaldırılmakta ve 12 ay düzenlemesi getirilmektedir.

2- Mevcut düzenlemede, maddede öngörülen süre kadar hastalık izni alanların "iyileştim" raporu getirmesi zorunlu görülmemektedir. Yeni düzenlemede örneğin bir memur 12 ay hastalık izni almış ise, bu tedavinin sonunda iyileştim raporu getirmesi, aksi halde memura, resmi sağlık kurulu raporu doğrultusunda 12 ay daha izin verilir. Yine iyileşmeyenler emekli edilir.

3- Şuan hastalık rapoları SGK'nın çıkardığı bir yönetmelik doğrultusunda uygulanmaktadır. SGK bile yönetmeliğine sahip çıkmamakta ve yetkili olmadığını belirtmektedir. Düzenleme ile Devlet Personel Başkanlığı yetkili kılınmaktadır.

4- Refakat izni gelecek. Memur bakmakla yükümlü olmasa dahi, refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin alabilecektir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacaktır.

MADDE 107- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Hastalık ve refakat izni:

MADDE 105- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.?

DOĞUM SONRASI AYLIKSIZ İZİN 24 AYA ÇIKARILMAKTADIR

DOĞUM SONRASI İZNİ BABA DA KULLABİLECEK

EVLAT EDİNME HALİNDE AYLIKSIZ İZİN KULLANILABİLECEKTİR

YURT DIŞINA GİDİŞ HALİNDE, GİDEN KİŞİNİN MEMUR EŞİ AYLIKSIZ İZİN KULLANABİLECEKTİR

BEŞ HİZMET YILI OLAN AYLIKSIZ İZİN ALABİLECEKTİR

AYLIKSIZ BİTİMİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLANILMALIDIR

Yukarıda başlıklar halinde belirtilen konularda yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

MADDE 108- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 108- A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.?

SİCİL KALDIRILMAKTADIR

Yapılan düzenleme ile sicil uygulaması kaldırılmakta ve özlük dosyasına hangi belgelerin konulacağı tek tek düzenlenmektedir.

MADDE 109- 657 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:

MADDE 109- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.?

ÖDÜL MİKTARI ARTTIRILIYOR

1100 TL'YE KADAR ÖDÜL VERİLEBİLECEK

BİR PERSONELE BAŞARI BELGESİ VERİLİRKEN, SOMUT OLARAK KATKIYA BAKILACAK

Yapılan düzenleme ile başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verme şartları değiştirilmektedir.

MADDE 110- 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:

MADDE 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

İL DIŞINA İZİNSİZ ÇIKIŞA AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLMESİ UYGULAMASI KALDIRILMAKTADIR

TOPLU MÜRACAAT VE ŞİKAYETE AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLMESİ UYGULAMASI KALDIRILMAKTADIR

İDEOLOJİK VE SİYASİ AMAÇLARLA KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYENLER MEMURİYETTEN ÇIKARILACAK

İŞ SAHİPLERİNE FİİLİ ŞİDDET UYGULAYAN MEMURİYETTEN ÇIKARILACAK

Disiplin cezalarında, ilk önce "aylıktan kesme cezası" kısmında bazı değişiklikler yapılmaktadır.
- "g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,"
- "h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,",
- "j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak."
fiilerine aylıktan kesme cezası verilmesi uygulaması kaldırılmaktadır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasının verildiği "a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak," fiilde yer alan engelleme ibaresi ?kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme? olarak değiştirilmektedir. Ayrıca yine, memurluktan çıkarma cezasının uygulandığı "f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak," fiili "f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,? şeklinde değiştirilmektedir.

MADDE 111- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin, (C) bendinin (g), (h) ve (j) alt bentleri yürürlükten kaldırılmış; (E) bendinin (a) alt bendinde yer alan ?engelleme? ibaresi ?kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme? olarak, (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan ?sicilden? ibaresi ?özlük dosyasından? ve üçüncü fıkrasında yer alan ?iyi veya çok iyi derecede sicil alan? ibaresi ?ödül veya başarı belgesi alan? olarak değiştirilmiştir.

?f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,?

AYLIKTAN KESME CEZASI ALANLAR, 5 YIL BOYUNCA DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ KADROLARA ATANAMAYACAK

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALANLAR, 10 YIL BOYUNCA DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ KADROLARA ATANAMAYACAK

Yapılan düzenleme ile bir kez disiplin cezası alanların memuriyetleri süresince daire başkanı ve üstü kadrolara atanması uygulaması değiştirilmektedir.

MADDE 112- 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ?sıralı sicil amirine? ibaresi ?üst disiplin amirine? olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

?Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.?

UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN KESME CEZALARI İÇİN DİSİPLİN KURULA İTİRAZ EDİLECEK

UYARMA VE KINMAYA KARŞI YARGI YOLUNA GİDELEBİLECEK

Yapılan düzenleme ile uyarma ve kınma cezaları için memurun, idari yargı yoluna gidebilmesinin önü açılmaktadır.

MADDE 113- 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.?

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE, KAMU PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ KURULMAKTADIR

Mevcut düzenlemede, hem kamu personeli için hem de kurumların teşkilat yapılarına ilişkin olarak merkezi bir bilgi sistemi bulunmamaktadır. Yapılan düzenleme ile, merkezi bir kamu personel bilgi sistemi kurulmaktadır.

MADDE 114- 657 sayılı Kanunun 231 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kamu personeli bilgi sistemi:

MADDE 231- Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir.?

BİR MEMURUN, MUVAFAKATI ALINARAK BAŞKA BİR KURUMDA GÖREVLENDİRİLMESİ DÜZENLENMEKTEDİR.

GÖREVLENDİRME 6 AYI GEÇEMEYECEK

KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ SEBEBİPLE, DPB'DEN İZİN ALARAK, MEMURLAR DİĞER KAMU KURUMLARINDA DA GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Yapılan düzenleme iki bölümdür. İlk bölümde memurun muvafakati alınarak, başka bir kurumda görevlendirilmesine ilişkindir.

Ancak ikinci bölümde, memurun muvafakati aranmamaktadır. Memur, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alınarak, başka bir kurumda altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecektir. Bu bölüm 2012 yılı başından itibaren uygulanacak.

MADDE 115- 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:

EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.?

SİCİL KALDIRILDIĞI İÇİN GEÇİŞ HÜKMÜLERİ GETİRİLMEKTEDİR

TUTULMAKTA OLAN SİCİLLER SADECE 5 YIL DAHA SAKLANACAKTIR

MADDE 116- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri:

GEÇİCİ MADDE 36- A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.

B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.


37. MADDEDE DEĞİŞİKLİK

657 sayılı Kanunun 37. maddesi, öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların, kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesine ilişkindir. Söz konusu maddede, bu yönde bir yükseltilme yapılabilmesi için ?son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların? şartı bulunmaktadır. Sicil düzenlemesi kaldırıldığı için, bu ibare ?son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların? şeklinde yeniden düzenlenmektedir.

ADAY MEMUR İKEN DİSİPLİN CEZASI ALANLAR , TEKLİF VE OANY SÜRECİ DE OLURSA ATILACAK

Mevcut düzenlemede, aday memur disiplin cezası almış olsa dahi eğer sicili olumlu ise, hizmetle ilişkisi kesilmemektedir. Ancak yeni düzenlemede, disiplin cezası alanlar, disiplin amirinin teflifi üzerine atılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

BİR YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA KADEME İLERLEMESİ OLABİLECEK

657 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz." hükmü kaldırılmaktadır.

İKİDEN FAZLA ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI

657 sayılı Kanunun 202. maddesinin ikinci fıkrasında "Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez." ibaresi yer almaktadır. Bu hükümden dolayı ikiden fazla çocuk yardımı verilememektedir. Bu ibare kaldırılmaktadır.

MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİNDE OKUYAN MEMURLARA ATAMADA VERİLEN ÖNCELİK KALDIRILMAKTADIR.

Mevcut düzenlemenin ek 21. maddesinde "Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimini görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir." hükmü yer almakta olup, bu hüküm kaldırılmaktadır.

İL DIŞINA ÇIKIŞI ZİNE BAĞLAYAN MADDE KALDIRILDI

657'DEKİ EK, GEÇİCİ VE EK GEÇİCİ BİR ÇOK MADDE KALDIRILMAKTADIR

657 sayılı Kanunun g) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ?ve sicil? ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?sicil dosyası hariç,? ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?ikiden fazla dahi olsa? ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci, ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 117- 657 sayılı Kanunun;

a) 37 nci maddesinde yer alan ?son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların? ibaresi ?son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların? olarak değiştirilmiştir.

b) 56 ncı maddesinde yer alan ?sicil? ibaresi ?disiplin? olarak değiştirilmiştir.

c) 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi? ibaresi ?Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi? olarak değiştirilmiştir.

ç) 58 inci maddesinde yer alan ?ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi? ibaresi ?adaylar disiplin amirlerinin teklifi? olarak değiştirilmiştir.

d) ?Hizmet Şartları ve Şekilleri? başlıklı (IV) numaralı kısmının 6 ncı bölümünün başlığı ?Özlük Dosyası? olarak değiştirilmiştir.

e) 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?sicil dosyasını? ibaresi ?özlük dosyasını? olarak değiştirilmiştir.

f) 133 üncü maddesinin madde başlığında yer alan ?sicilden? ibaresi ?özlük dosyasından?, birinci fıkrasında yer alan ?siciline? ibaresi ?özlük dosyasına?, ?sicil dosyasından? ibaresi ?özlük dosyasından?, ikinci fıkrasında yer alan ?sicil dosyasına? ibaresi ?özlük dosyasına?, üçüncü fıkrasında yer alan ?sicilden silinmesinde? ibaresi ?özlük dosyasından çıkarılmasında? olarak değiştirilmiştir.

g) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ?ve sicil? ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?sicil dosyası hariç,? ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?ikiden fazla dahi olsa? ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci; ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır

EMEKLİ OLUNDUĞUNDA VERİLEN 500 TL, 750 TL'YE ÇIKARILMAKTADIR

SENDİKA ÜYESİ MEMURLARA 3 AYDA BİR 45 TL VERİLECEK

SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLECEK

Mali haklarla ilgili konuda 3 düzenleme yapılmaktadır. Bunlardan ilkinde, emekli olan memura verilen 500 TL, 750 TL'ye çıkarılmaktadır. İkincisinde, sendikalı kamu personeline 3 ayda bir 45 TL verilecek. Üçüncüsünde ise sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilecek.

MADDE 118- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde yer alan ?beşyüz milyon lira? ibaresi ?(12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak? şeklinde, ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.?

?EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

KİT'LERDEKİ PERSONEL ZATEN SENDİKA ÜYESİ OLABİLMEKTEYDİ. MEVZUAT BUNA UYGUN OLARAK YENİDEN DÜZENLENDİ

Mevcut düzenlemede 399'a tabi personel sendiklara üye olabilmektedir. Ancak, uygulamada 399'un 14. maddesinde yer alan "Sözleşmeli personelin herhangi bir sendikaya üye olması, sendikal faaliyette bulunması, grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, desteklemesi veya teşvik etmesi yasaktır. " hükmü gereğince sorun oluşabilmekteydi, bu nedenle yasal bir düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 119- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

?Sendika Kurma

MADDE 13/A- Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.?

MADDE 120- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Grev Yasağı

MADDE 14- Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.?

KİT'LERDELİ I SAYILI CETVELE TABİ PERSONELİN EK ÖDEMESİ ARTTIRILIYOR

"b) (Değişik: 5/2/1992 - 3771/5 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödenir. Bu ek tazminat gelir vergisine tabi tutulmaz." şeklinde olan hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

Bu sayede, KİT'lerde büyük bir sorun olan amirin memurdan düşük maaş alması durumu sona erdirilebilecek. Bu konudaki düzenlemeyi Maliye Bakanlığı yapacak.

MADDE 121- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dâhil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200'ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.?


SÖZLEŞMELERDEKİ DAMGA VERGİSİ KALDIRILMAKTADIR

Sözleşme yapılrıken, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince kesinti yapılmaktadır. Yapılan düzenleme ile "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.? damga vergisinden istisna edilen kağıtlar arasına alınmaktadır. Ancak bu maddenin yürürlük tarihi 1.1.2011 olarak düzenlenmemiştir. Sözleşmeli personel damga vergisini, Ocak ayında ödemiştir. Kalan aylara isabet eden damga vergisinin ödenip ödenemeyeceği konusunda Maliye Bakanlığının kararı gerekmektedir.

MADDE 83- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun;

a) ?IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar? başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?40. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları.?

b) ?V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar? başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.?

İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLER DİĞER KURUMLARA İŞÇİ OLARAK NAKLEDİLECEK

İL ÖZEL İDARE İŞÇİLERİ KARAYOLLARINA GİEECEK

BELEDİYE İŞÇİLERİ, MEB VE EMNİYETE GİDECEK

İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİYİ TESPİT ETMEK ÜZERE8 KİŞİLİK BİR KOMİSYON KURULACAK

NORM KADRO FAZLASI DİREKT İHTİYAÇ FAZLASI OLARAK KABUL EDİLECEK

BELEDİYENİN BİLDİRDİĞİ ANCAK NORM KADRO İÇİNDE YER ALAN PERSONEL İÇİN 4 KRİTERE BAKILACAK

İLDEKİ KAMU KURUMLARI, İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİYİ KOMİSYONDAN İSTEYEBİLECEK

KOMİSYON 45 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK, KURUMLAR 15 GÜN İÇİNDE ATAYACAK, KİŞİLER 5 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLAYACAK

İŞÇİ NAKLEDEN KURUMLAR, 5 YIL SÜREYLE İŞÇİ SAYISINI ARTTIRAMAYACAK

OLUŞAN SORUNLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖZECEK

Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler

Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler

MADDE 166- (1) İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır.

(2) İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü, Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü ve işçi devreden işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur.

(3) Tespitin yapılmasına esas işçilerin listesi; birinci fıkrada belirtilen mahalli idareler tarafından bu Kanunun yayımından itibaren kırkbeş gün içinde gerekçesi ile birlikte komisyona sunulur. İhtiyaç fazlası olarak bildirilen işçilerden norm kadro fazlası olanlar komisyon tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. Mahalli idarelerin norm kadrosu dâhilinde olup da ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri değerlendirilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir. Komisyon çalışmasını kırkbeş gün içinde tamamlar. Bu listelerin tespitinden sonra valilerce atama yapılır.

(4) Bu madde kapsamında valilikler tarafından atama işleminin kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi kadroları, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İlgili kurumlar sürekli işçi kadrolarına yapılan atama işlemini onbeş gün içinde tekemmül ettirerek sonuçlandırır. Atama işlemi yapılan personel ilgili valilikler tarafından en geç on gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.

(6) Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Devre konu işçiler bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.

(7) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaz.

(8) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerce üç yıl süreyle, gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için harcama yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine dayalı olarak belirlenen sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların görüşünü alarak uygulamayı yönlendirmeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir

Bu Habere Tepkiniz