Sağlık personelinin ek ödemesi arttı/ Karşılaştırmalı tablo

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Düzenleme yapılan kamu çalışanlarından birisi de sağlık personelidir. Sağlık personelinin ek ödemesi arttırılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2011 07:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TÜRK SAĞLIK SEN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADIR

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır.

Eşit işe eşit ücretin uygulanmasının için yürürlüğe konulduğu ifade edilen söz konusu kararnamede bürokratlara üst düzey ücret artışı yapılırken, maalesef kamu çalışanları ve özellikle sağlık çalışanları mağdur edilip üvey evlat muamelesi görmüşlerdir.

375 Sayılı KHK'daki Ek-2 Ek-3 Kalktı Ek-9 Geldi

Kararname ile birlikte daha önce ek ödemelerin dayanağı olan 375 Sayılı KHK'nin EK-2 ve EK-3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılarak, bunun yerine yeni bir ek madde eklenmiş, yeni eklenen EK-9 uncu maddeye göre; aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla KHK'ya ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması öngörülmüştür. Söz konusu ek ödemelere ilişkin bu hüküm 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek Ödemelerde Artış Oldu.

666 sayılı KHK'nın 5. maddesinin (c) bendi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası yeniden düzenlenerek, "bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK'nın ek 9. maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarı ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz." şeklinde değiştirilmiştir. Bu hükme göre, sağlık personeline ödenen döner sermayeden ödeme miktarı, 375 sayılı KHK'ya göre ödenmesi gereken ek ödeme miktarından düşük olamayacaktır. Sağlık personelinin alacağı döner sermaye miktarı bu tutarın üzerinde ise kendi döner sermaye ek ödemesini alacaktır. 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte üniversite hastanelerinde görev yapan personelin de yukarıdaki hükümlerden faydalanması amaçlanmıştır. 666 Sayılı KHK'ye ekli (I) sayılı cetvele göre yapılan hesaplamalar aşağıda gösterilmiş olup, tablodan da anlaşılacağı üzere, eski düzenlemeye göre, sağlık çalışanlarının alacakları ek ödeme miktarlarında artış yaşanmıştır.

Üniversitelerde Performansa Geçilene Kadar EK-9 Göre Ek Ödeme Alacak

Ayrıca 666 Sayılı KHK ile 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen geçici 17 nci madde hükmüne istinaden, üniversitelerde performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi yapılıncaya kadar, 2547 Sayılı Kanunun 58 nci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personelin de Ek-9 uncu madde uyarınca ek ödeme alacağı belirtilmiştir. Yani performansa dayalı döner sermaye ödemelerine ilişkin uygulama başlayıncaya kadar, üniversite hastanelerinde görevli çalışanlar da yukarıda açıklamalarına yer verdiğimiz EK-9 uncu maddeye istinaden ek ödeme alabileceklerdir.

EK Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılmaması Eksikliktir

Ancak tüm kamu çalışanlarının mali haklarına ilişkin düzenlemelere yer verilen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, sağlık çalışanları açısından ek ödemeye ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, sendikamız olarak sık sık gündeme getirdiğimiz ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca yine birçok eleştirilere maruz kalan ve çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan istihdam politikalarının bir sonucu olarak, 4/C statüsünde çalışan personelin bu haklardan yararlandırılmasına yönelik bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

PERSONELİN ALMAKTA OLDUĞU VE YENİ DÜZENLEMELER SONUCU ALACAĞI EK ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI TABLO

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel; Mevcut Ek Ödeme Oranı (%) Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL) Yeni Ek Ödeme Oranı (%) Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL) Fark(TL)
a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 96 587,9 150 918,6 330,7
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 96 587,9 140 857,3 269,4
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 91 557,3 130 796,1 238,8
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 82 502,1 120 734,8 232,7
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 82 502,1 110 673,6 171,5
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 82 502,1 100 612,4 110,3
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 82 502,1 110 673,6 171,5
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 82 502,1 100 612,4 110,3
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 82 502,1 90 551,1 49,0
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 82 502,1 85 520,5 18,4
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; Mevcut Ek Ödeme Oranı (%) Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL) Yeni Ek Ödeme Oranı (%) Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL) Fark (TL)
a) Uzman tabiplerden;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 83 508,3 200 1224,7 716,4
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 82 502,1 190 1163,5 600,2
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 82 502,1 180 1102,3 600,2
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 83 508,3 190 1163,5 655,2
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 82 502,1 180 1102,3 600,2
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 82 502,1 170 1041,0 538,9
c) Diş tabiplerinden;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 76 465,4 185 1132,9 667,5
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 76 465,4 175 1071,6 606,2
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 76 465,4 165 1010,4 545,0
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 112 685,9 165 1010,4 324,5
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 112 685,9 155 949,2 263,3
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 112 685,9 145 887,9 202,0
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 74 453,2 140 857,3 404,1
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 74 453,2 130 796,1 342,9
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 72 440,9 120 734,8 293,9
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 72 440,9 115 704,2 263,3
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 72 440,9 105 643,0 202,1
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 72 440,9 95 581,8 140,9
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 72 440,9 90 551,1 110,2
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel; Mevcut Ek Ödeme Oranı (%) Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL) Yeni Ek Ödeme Oranı (%) Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL) Fark (TL)
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;          
1) 1-4 dereceden aylık alanlar 63 385,8 90 551,1 165,3
2) 5-7 dereceden aylık alanlar 63 385,8 80 489,9 104,1
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 63 385,8 70 428,7 42,9

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber