Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında üretimi teşvik primi alanların ek ödemesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2012 00:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

161 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin ilgili bölümü:

8- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme istinaden; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretimi teşvik priminden yararlanan personeline anılan maddenin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmayacaktır. Ancak söz konusu personele, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda bu ödemenin yapılacağı tarih arasındaki dönemde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ek ödeme yapılmaya başlanacaktır.

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu personel için bir önceki yıl yapılan üretimi teşvik primi ödemeleriyle kıyas suretiyle ek ödeme yapılmasını öngören ek 3 üncü maddesi 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldığından, bu kapsamdaki personel

2012 yılında üretimi teşvik priminin ödeneceği tarihe kadar, ek 9 uncu madde uyarınca (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için öngörülen ek ödemeden yararlandırılacaktır.

Üretimi teşvik primi ödemelerinin ayın 15'inden sonraki bir tarihte yapılması halinde peşin olarak ödenmiş olan ek ödemenin, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı tarihten sonraya isabet eden kısmı geri alınacaktır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (e) fıkrasıyla 969 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışmayanlara, anılan Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca üretimi teşvik primi ödenmeyecektir.

Örnek 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mühendis kadrosunda görev yapan ve 1 inci dereceden aylık alan mühendise, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 150 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Söz konusu personele 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca, 15 Şubat 2012 tarihinde üretimi teşvik primi olarak 6.000 TL tutarında ödeme yapılacağı ve bir sonraki teşvik priminin ise 15 Şubat

2013 tarihinde ödeneceği varsayımı altında 15/2/2012 - 14/2/2013 döneminde yapılacak üretimi teşvik primi ve ek ödemelerin hesaplanması ve karşılaştırılması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Mühendis Ek Ödeme Oranı (%) / Üretimi Teşvik Primi (TL) Brüt Ek Ödeme / Üretimi Teşvik Primi (TL) Gelir Vergisi (TL) Damga Vegisi (TL) Net Tutar (TL)
375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme 150 9500x0,06446x1.50 = 918,56 912,50
918,56x0,0066 = 6,06
969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca ödenen üretimi teşvik primi 6.000 (15 Şubat 2012 tarihinde yapılan ödeme) 6.000.00 6.000x0,15 = 900,00 5.060,40
6.000x0,0066 = 39,60

...

15 Şubat 2012 -14 Şubat 2013 döneminde ilgiliye yapılacak ödemeler
Tarih Yapılan Ödemelerin net tutan (TL) Ödemenin Türü Ek ödemenin teşvik primi ile kıyası (TL) Kıyaslamada dikkate alınacak kümülatif ek ödeme hesabı
15.02.2012 5.060,40 Üretimi Teşvik Primi 912,50 912,50
15.03.2012   - 912,50 1.825,00
15.04.2012 - - 912,50 2.737,50
15.05.2012 -   912,50 3.650,00
15.06.2012 -   912,50 4.562,50
15.07.2012 414,60 Kist ek ödeme 497,90 5.060,40
15.08.2012 912,50 Ek Ödeme    
15.09.2012 912,50 Ek Ödeme    
15.10.2012 912,50 Ek Ödeme    
15.11.2012 912,50 Ek Ödeme    
15.12.2012 912,50 Ek Ödeme    
15.01.2013 912,50 Ek Ödeme    

Hesaplamanın açıklaması: Prim ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde, 375 sayılı KHK'ya göre ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, prim net tutarına ulaşıncaya kadar, ilgiliye ek ödeme yapılmaz. Ek ödemenin toplam net tutarı, ödenen primin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren ek ödeme yapılmaya başlanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz