Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme kararı Resmi Gazetede...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2012 00:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Devlet Personel Başkanlığından:

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN MALİ VE SOSYAL HAKLARA DAİR TOPLU SÖZLEŞME

Birinci Bölüm Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu toplu sözleşmede yer alan mali ve sosyal haklar, yerel yönetim hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu toplu sözleşme 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde akdedilmiştir.

Yürürlük süresi

MADDE 3- (1) Bu toplu sözleşme ilgili maddesinde yürürlük için belirli bir tarihin öngörüldüğü durumlar hariç olmak üzere 1/1/2012-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanır.

Taraflar

MADDE 4- (1) Bu toplu sözleşmenin tarafları kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisidir.

İkinci Bölüm Toplu Sözleşme Hükümleri

Sosyal denge tazminatı

MADDE 5- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

Ek ödeme

MADDE 6- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alman kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 7- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "111- Fazla Çalışma Ücreti" kısmının "A. Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 2/g maddesindeki "250.000" ibaresi "200,000" olarak uygulanır.

ikramiye

MADDE 8- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin son fikrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20.000" gösterge rakamları "25.000", "30.000" gösterge rakamları "36.000"olarak uygulanır.

Bu toplu sözleşme, yerel yönetim hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) toplu sözleşme teklifinin müzakere edildiği ve 30/4-21/5/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonunda tarafların İkinci Bölümde yer alan konularda uzlaşması üzerine Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisi arasında 21/5/2012 tarihinde akdedilmiştir.

FARUK ÇELİK
Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

MÜRSEL
TURBAY Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisi Genel Başkan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber