Serbest çalışan prof. ve doçent, sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilecek

Haber Giriş : 21 Haziran 2012 09:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlıkla ilgili olarak Ak Partili Vekil Cevdel Erdöl tarafından Meclise sunulan kanun teklifine göre, serbest çalışan profesör ve doçentler, sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırabilecek. Bu kişiler, teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunabilecek.

Teklif, Mecliste kabul edilip yasalaştıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girebilecek.

İşte Kanun teklifinin ilgili maddesi.

MADDE 5- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığının kararıyla eğitim ve araştırma hastanelerinde Maliye Bakanlığının vizesine bağlı olarak sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi 80 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeli eğitim görevlilerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre yükseköğretim kurumlarında aynı unvandaki kadrolu öğretim üyeleri için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin 10 katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için saatlik sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığının kararıyla bir katına kadar artırılabilir. Bu kapsamdaki sözleşmeli eğitim görevlilerine ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, ilgili eğitim ve araştırma hastanesinin bir önceki yıl gerçekleşen personel giderleri toplamının yüzde birini hiç bir şekilde geçemez, îlgili eğitim ve araştırma hastanesinin teklifi ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir. Bu şekilde artırılan tutar döner sermaye bütçesinden ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli eğitim görevlilerine, bu madde uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve bu kişilere hiçbir idari görev verilemez. Bu madde uyarınca sözleşmeli eğitim görevlisi çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin tutarı ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir."

Madde gerekçesi

MADDE 5- Kamuda çalışan hekimler ile bir kısım diğer sağlık personeli ve kısmi statüde bulunan üniversite öğretim üyeleri mesleğini serbest olarak da icra edebilmekte ve özel sektörde çalışabilmekte iken, 30 Ocak 2010 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5947 Sayılı Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu uygulamaya son verilmiştir.

İhtiyaç duyması halinde Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde belirli usûl ve esaslarla çerçevesinde sözleşmeli öğretim görevlisi çalıştırması öngörülmektedir.

Bu Habere Tepkiniz