3 yıl üst üste performansı yetersiz olan polis, Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk edilecek

26 Haziran'da yapılan değişiklik ile performans değerlendirme puanının rütbe terfilerine etkisi düzenlenmişti. Performans değerlendirme forumunun ne olduğu ise bugünkü yönetmelikte açıklandı. Ancak bugün yayımlanan yönetmeliğe göre, değerlendirme amir cetveli ve değerlendirme ölçütleri daha sonra Kurul tarafından belirlenecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2012 09:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıda, 4 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği"nin önemli satır başları yer almaktadır.

- Bir adet değerlendirme amirleri cetveli çıkarılacak. Değerledirme amirleri eski sicil amirleri cetveline benzeyecek.

- Değerlendirme amirleri; en alt basamak olarak büro amiri ve dengi amirler esas alınarak değerlendirilecek personelin görev unvanına ve teşkilat yapısına göre kademe kademe belirlenecek.

- Değerlendirme emirleri cetvelini Performans Değerlendirme Kurulu çıkaracak ve cetvel bakan onayıyla yürürlüğe konulacak

- Yıllık değerlendirme, aday memurlar hariç olmak üzere, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası dönemi kapsayacak.

- Kendisine bağlı personelin değerlendirmesinin zamanında yapılmasından ikinci değerlendirme amiri, ikinci değerlendirme amiri bulunmayan durumlarda birinci değerlendirme amiri, birime bağlı tüm personelin değerlendirmesinin zamanında yapılmasından ise personel işlerinden sorumlu şube müdürü/büro amiri sorumlu olacak.

- İki adet form olacak. Performans gözlem ve takip formu ile performans değerlendirme formu... Performans gözlem ve takip formu personele ilişkin kanaat içerecek ve bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olacak.

- Amir ile değerlendirme yapılacak personel, performans görüşmesi yapacak. Performans görüşmesi; personelin halen çalıştığı ve değerlendirme amiri unvanındaki sıralı ilk amiri ile değerlendirilen personel arasında, birimin ve personelin performansının yükseltilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir iletişim sürecidir. Performans görüşmesi yılda en az bir kez yapılır, sıralı ilk amirin personelle ilk performans görüşmesini beraber çalıştıkları ilk üç ay içerisinde yapması gerekir.

- Performans görüşmesinde personelden neler beklendiği, kendisini nasıl geliştirmesi gerektiği, iş performansını etkileyen ve iyileştirilmesi için yapılabilecek işlemler ile personelin verimi ve motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunabilecek hususlar personelin halen çalıştığı ve değerlendirme amiri unvanındaki sıralı ilk amir ile değerlendirilen personel arasında karşılıklı görüşülür

- Kurul tarafından yürürlüğe konulacak performans değerlendirme forumunda, görev ile ilgili gösterilmesi beklenen davranışlar yer alacak ve her bir bölüm "Gözlenen performans ortalamanın çok altında" veya "üstünde" gibi tek tek değerlendirilecektir.

- Atış, eğitim ve Fiziksel yeterlilik performansı; performans değerlendirme formu içerisinde değerlendirilebilir

- Performans değerlendirme puan 1 ila 5 arasında olacaktır. 1,00 ila 1,99 (bu puanlar dahil) arasındaki puan alanlanler yetersiz sayılacak. Puanlar elektronik ortamda yayımlanacak ve personele 25 Şubat tarihine kadar itiraz etme imkanı tanınacak. Performans değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, değerlendirilmesi yapılan personelin çalıştığı birimin personel işlerinden sorumlu şube müdürlüğüne/büro amirliğine yapılır. Bu birimler tarafından inceleme maddi hata yönüyle yapılır ve inceleme 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Maddi hatanın tespiti halinde düzeltme yapılarak sonuç personele bildirilir.

- Yetersiz olanlar uyarılacak. Personelin görev yeri, birimi içerisinde birinci değerlendirme amiri değişecek şekilde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performansı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, yapılan ilk bir yıllık değerlendirmede yine performansı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar. Üç yıl üst üste performansı yetersiz olarak değerlendirilen personel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk edilir. İlgili uzmanlarca yapılacak değerlendirmeye göre, personel, danışma sürecine alınabilir veya gerekli görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına sevki önerilebilir.

- Aday memurların performans değerlendirilmesi göreve başlamalarını müteakip altı aylık dönemler halinde yapılır. Aday memur hakkında düzenlenen iki performans değerlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak performans değerlendirme puanı belirlenir. Yetersiz performans değerlendirme puanı alan aday memurların, adaylıkları bir yıl uzatılabilir. Performansı yetersiz olarak değerlendirilen ve adaylık süresi uzatılan personelin görev yeri, birimi içerisinde birinci değerlendirme amiri değişecek şekilde değiştirilir ve eğitime tabi tutulur.

- 2012 yılı performans değerlendirme dönemi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 45 gün sonraki tarih ile 31/12/2012 tarihleri arasını kapsar.


Performans değerlendirme forumuna ilişkin olarak kanunda yer alan düzenleme

3201 sayılı Kanunun 85 inci maddesi

?Personelin performansının değerlendirilmesi

MADDE 85- Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans değerlendirme sistemi oluşturulur.

Performans değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında personelin; başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, performansının geliştirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde kullanılabilir.

Performansın iyileştirilmesi için alınması gerekli görülen tedbirleri görüşerek önerilerde bulunmak üzere, merkezde Performans Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Performans değerlendirmesi yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması, yetersizlik, hizmet içi eğitim, değerlendirme amirleri, haklarında performans değerlendirmesi yapılmayacaklar ve yapılamayanlar, Performans Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, itiraz başvurusunun yöntemi ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Performans değerlendirme formunda yer alacak performans değerlendirme ölçütleri ile ihtiyaç duyulan bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.?

Bu Habere Tepkiniz