1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtdışına öğretmen görevlendirilecek

24 Ağustos 2012 19:07
Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığı AB ve DİGM Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Mülakatı Sınavı E-kılavuzu için tıklayınız.

Kontenjanlar ve tablolar için kılavuzun PDF formatını tıklayınız.


YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012-2

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI
SINAVIN ADI BAŞVURU VE ÜCRET YATIRMA TARİHİ FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV SINAV SONUÇLARI
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI 22Ağustos - 03 Eylül 2012 0 6 Eylül 2012 'den itibaren www.meb.gov.tr 'den alınabilecektir 16 Eylül 2012 01 Ekim 2012

I. BOLUM

1.1. GENEL ESASLAR

İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile bu komisyon tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05 Haziran 2003 tarih ve 2003 / 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 13 Ocak 2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Bu sınav yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla; ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzu"nda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Sınav ve yurt dışında görevlendirme iş ve işlemleri, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 13 Ağustos 2012 tarih ve 72 sayılı kararı ile sınav kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

1.3. BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ŞARTLARI

Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınavı ve görevlendirme için başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranacak şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup (Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte geçen süre hizmetten sayılmayacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Devlet okulları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, d) Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında affa uğrayanlar hariç disiplin cezasıverilmemiş olmak,

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

e) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü

bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

i) Yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak (İlgili makamlarca yapılacak barşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre),

j) Adlî ve idarî soruşturma sonucunda üzerinden yöneticilik görevi alınmamış olmak,

k) Madde 1.2.a' da belirtilen ülkelerde görevlendirilecekler için sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde KPDS' den en az "E" (50 Puan) düzeyinde belgeye sahip olmak,

l) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez (hangi görevle olursa olsun) görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmalarının yanında, sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavından (KPDS) en az Elli beş (55) puan almış olmaları gerekmektedir.

m) Yapılacak Mesleki Yeterlik Sınavı ve Temsil Yeteneği mülakatında başarılı olmak,

Not: 03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 05 Haziran 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler bu şartı taşısalar da müracaatta bulunamazlar.

1.3.1. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

Başvuru Ücreti ve Banka İşlemleri

a) Sınava, başvuracak adaylar 50 (Elli) TL sınav ücretini 22/08/2012 - 03/09/2012 tarihleri arasında YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat Şubesinin herhangi birine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla yatıracaklardır..

b) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü-Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Mülakatı) bulunacaktır.

c) Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

d) Sınav ücreti yatırmayan adaylar için sistem açılmayacağı için başvuru işlemi yapılamayacaktır.

Aday e-Başvuru İşlemleri

a) Başvuru http://www.meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr internet adreslerinden 22/08/2012 - 03/09/2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Bankaya ücret yatırılmamış ya da yanlış T.C. numarasıyla yatırılmış ise sistem açılmayacaktır.

c) Aday T.C. kimlik numarasını, şifresini ve sınavına girmek istediği ülkeyi işaretledikten sonra sistemden kendine ait bilgiler otomatik olarak gelecektir.

d) Aday ekrandaki sorguları doğru olarak yanıtladıktan sonra tamam butonuna basacaktır.

e) Adayın bireysel başvurusu görev yaptığı okul veya kurum müdürlükleri tarafından sistemden kontrol edilerek 22/08/2012 - 03/09/2012 tarihleri arasında elektronik onaylama yapılacaktır.

f) Başvuru adayın en son atama kararnamesindeki branş üzerinden, kadrosunun bulunduğu okul veya kurum müdürlüklerine yapılacaktır.

g) Adaylar, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu

nedenle, başvuruda ülke gruplarından yalnız birini işaretleyecektir.

h) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumlu olacaktır.

i) Aday, elektronik başvuru ile kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

j) Posta veya başka bir yolla başvuru yapılmayacaktır.

k) Adaylar başvuru süresi içerisinde gerekli bölümleri bilgisayar ile doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ve okul/kurum müdürünce onaylanmış 4(dört) adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formuyla 3(üç) adet sabıka kayıt belgesini okul/kurum müdürlüğüne vereceklerdir. Bu belgeler kesinlikle fotokopi olmayacaktır.

1.3.2. Okul veya Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

a) Adayın başvurusunda bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek 22/08/2012 - 03/09/2012 tarihleri arasında sistemde elektronik onaylama yapmak.

b) Adayın başvuru formundaki bilgilerini belgelendirmek amacıyla ibraz ettiği belge var ise onları kontrol edip okulda iki yıl süreyle saklamak

c) "Başvuru formunun" çıktısını onayladıktan sonra sistemden alarak adaya inceletmek, imzalatmak ve bir örneğini adaya vermek. Bir örneğini de okul müdürlüğünde iki yıl süresince saklamak.

d) Adaylarca verilecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formlarıyla sabıka kayıt belgelerini il milli eğitim müdürlüğüne zamanında iletmek.

e) Temsil Yeteneği Mülakatına girme hakkı kazanan adaylar için Ek2 "Öğretmen Bilgi Formunu" onaylamak. Bir örneğini mühürleyerek adaya vermek.

f) Adayın daha önce yurtdışı görevi yapıp yapmadığını kontrol ederek daha önce yurtdışı görevinde bulunarak görevini tamamlamış ya da kendi isteğiyle tamamlamadan dönmüş olanlardan KPDS'den 55(Elli beş) ve üzeri belgeye sahip olmayanların ve yurtiçi görevinde 2(iki) yıl geçirmeyenlerin müracaatını kabul etmemek.

g) Geçmiş yıllarda Yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen ya da mazeret beyan ederek erteleme talebinde bulunan öğretmenlerin sıralama listesinden çıkarılanların listeden çıkarılma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile sınav başvurularını kabul etmemek.

1.3.3. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

a) Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b) Aday sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa,

c) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/kurum müdürü tarafından onaylanmamışsa adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

II. BOLÜM

2.1. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınavı; "Mesleki Yeterlik Sınavı" ile "Temsil Yeteneği Mülakatı" olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2.1.1. Mesleki Yeterlik Sınavı Konuları

■ Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki ehliyetlerinin tespiti için, Ankara ve İstanbul'da 16/09/2012 Pazar günü saat 10.00'da yazılı olarak yapılacak Mesleki Yeterlik Sınavına tabi tutulacaktır.

■ Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle çoktan seçmeli test şeklinde, tek oturumla yapılacak ve 110 dakika sürecektir. Sınavda 100 adet mesleki yeterlik testinden oluşan A-B soru kitapçığı kullanılacaktır.

■ Mesleki yeterlik sınavı konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri tabloda belirtilmiştir.

ITürkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilgisi ve anlam bilgisi, vb.)25 Puan

IISosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve T.C. İnkılâp Tarihi, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgileri, vb.)25 Puan

IIIMesleki Bilgi (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)25 Puan

IVGenel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi, Milli Eğitim Mevzuatı,vb.)25 Puan

T O P L A M 100 Puan

2.1.2. Mesleki Yeterlik Sınavı Giriş Belgesi

Mesleki Yeterlik Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 06/09/2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve aday T.C. kimlik numarasını girerek belgesini alabilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

*Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

2.1.3. Mesleki Yeterlik Sınavı Uygulaması

a) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı 16/09/2012 Pazar günü saat 10.00'da başlayıp, tek oturum olarak Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. Sınav 110 dakika sürecektir.

b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (sürücü belgesi veya pasaport),personel kimlik kartı, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c) Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport), personel kimliği ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

d) Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Adaylar bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

e) Aday, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kurallara uygun temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava girecektir.

f) Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

g) Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

h) Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda özürlü adaylar hariç en az 2 (iki) aday sınav salonunda kalacaktır.

i) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

j) Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k) Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

l) Cevap kâğıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

m) Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

n) Aday, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

o) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

p) Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

r) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da her hangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

s) Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ş) Mesleki Yeterlik Sınavı soruları 17/09/2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Sınav bitiminden sonra;

Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

2.1.4. Mesleki Yeterlik Sınav Değerlendirmesi

a) 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur,

b) Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemiyle incelenir ve geçerli bulunmayan puanlar iptal edilir.

c) Sistemde yapılacak incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların sınavı iptal edilir.

d) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülünü kullanılacaktır.

e) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

f) Mesleki Yeterlik Sınavından en az 50 (elli) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere, her ülke grubu ve branşı için ayrı ayrı olmak üzere Başvuru Kılavuzundaki tablolarda belirtilen sayıda öğretmen mülakata çağrılacak, öğretmen kontenjan sayılarına göre başarı sıralaması yapılacaktır (Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puan alan adayları ise o branş için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi tümünü başarı sıralama listesine alınacaktır).

g) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

i) Sınav sonuçlarıyla ilgili adaylara Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu geçerli sayılacaktır.

2.1.5. Temsil Yeteneği Mülakatı, Mülakat Konuları ve Değerlendirme

a) Temsil Yeteneği Mülakatı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca mülakat şeklinde yapılacaktır.

b) Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adayların mülakat tarihleri http://www.meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Tüm adayların mülakatı aynı tarihler arasında yapılacağı gibi gruplandırılmak suretiyle farklı tarihlerde de yapılabilecektir.

c) Mülakat konuları ve puan değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ITürkçe'yi Doğru Kullanma Becerisi25

IIMillî Şuur, Atatürk İlkeleri ve T. C. İnkılâp Tarihi25

IIIGenel Kültür25

IVGenel Görünüm, Tutum ve Davranış25

T O P L A M100

d) Sınava alınan her aday, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her bir Bakanlık Temsilcisi tarafından, yukarıdaki konular ve puan değerleri üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecek ve değerlendirme puanları puan çizelgesine kaydedilecektir. Komisyon üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak sınava katılan her adayın Temsil Yeteneği Mülakat puanı belirlenecek ve Komisyon üyelerince bir karara bağlanacaktır.

e) Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin bilgi birikimleri yanında ülkemizi temsil edebilir olmaları önem arz ettiğinden Mesleki Yeterlik Sınavından alınan sonuçlar ile Temsil Yeteneği Mülakatı birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Adayın Mesleki Yeterlik sınavından yüksek puan alması Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olacağı anlamı taşımaz. Mesleki Yeterlik Sınavı, Temsil Yeteneği Mülakatına katılabilmek için bir basamak olarak değerlendirilir.

Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adaylar 02-10/10/2012 tarihleri arasında Ek- 2 Öğretmen Bilgi Formunu doldurarak kurumlarında onaylattıracaklardır.

Okul/kurum müdürleri, Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adayın Ek-2 Öğretmen Bilgi Formunu onaylayacak ve bir nüshasını adaya verecektir.

Ek-2 Öğretmen Bilgi Formunun onaylanmış olarak diğer evraklarla beraber aday tarafından Temsil Yeteneği Mülakatına getirilecektir.

Temsil Yeteneği Mülakatına gelen adaylar:

1. Aday bilgi formlarını,

2. KPDS belgelerini,

3. Varsa bilimsel çalışmaları ve yayımlanmış eserlerini,

4. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneğini,

5. Diploma ya da çıkış belgesinin onaylı suretini,

6. Hizmet cetvelini,

7. Daha önce yurtdışı görevi yapmış olanlar kılavuzun 1.3.l. maddesinde belirtilen belgelerini,

sınav komisyonuna plastik telli dosyada bir düzen içerisinde sunacaktır. Bu dosyalar öğretmenin başarılı olması halinde yurtdışı özlük dosyası olarak kullanılacaktır.

2.1.6. Mesleki Yeterlik Sınavı ile Temsil Yeteneği Mülakatı Başarı Sıralaması

a) Adayların başarı sıralaması, Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarına göre, branşlar ve ülke grupları dikkate alınarak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.

b) Temsil Yeteneği Mülakatı sonucunda puanı en az 70 (yetmiş) ve daha yukarı

olan adaylar içerisinde, puan üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, kılavuzun birinci bölümünde belirtilen seçilecek öğretmenlerin branşları ve sayılarında aday başarılı sayılarak yurtdışında görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır.

c) Temsil Yeteneği Mülakatı puanı 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan aday sayısının seçilecek aday sayısından fazla olması halinde, ihtiyaç fazlası adaylar ile mülakat puanı 70 (yetmiş) den az olanlar yurtdışında görevlendirilmeye hak kazananlar listesinde yer almayacaklardır.

d) Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarının eşit olması durumunda mesleki yeterlik sınavı puanı yüksek olanlara, mesleki yeterlik sınav puanının eşit olması durumunda doktora veya lisansüstü eğitim yapanlara, bunların da eşit olması durumunda ilk defa görevlendirileceklere, eşitliğin bozulmaması durumunda mesleki kıdemi fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir.

e) Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye komisyon yetkilidir.

2.1.7. Temsil Yeteneği Mülakatına Hak Kazanan Adayların Yapacağı İşlemler

Mesleki yeterlik sonuçlarının açıklanmasından sonra Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adaylar 02-10/10/2012 tarihleri arasında Ek-2 Öğretmen Bilgi Formunu doldurarak kurumlarında onaylandıktan sonra formun onaylı bir örneğini alarak Mülakat Komisyonuna sunmak üzere saklayacaklardır.

2.1.8. Temsil Yeteneği Mülakatına Hak Kazanan Adaylar Hakkında Merkez Teşkilatında Kurum Müdürlüklerince, Taşra Teşkilatında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

İl millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlüklerince müracaat esnasında adaylardan alınarak kendilerine gönderilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formlarını muhafaza ederek, Mesleki Yeterlik Sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip illerindeki Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adayların il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını ivedilikle yaptırarak sonucunu Bakanlığımıza bildireceklerdir. Güvenlik kaydı bulunmayan adayların bilgi ve belgeleri gönderilmeyecek, digmp2@meb.gov.tr adresine e­posta yoluyla bildirilecektir. İl genelinde mülakata hak kazanan öğretmenlerin tamamının güvenlik kaydı yoksa " ilimizden sınava katılan öğretmenlerden güvenlik kaydı olan yoktur" ibaresi yazılacaktır. Güvenlik kaydı bulunan adayların bilgi ve belgeleri ise Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan her bir aday için 2(iki) adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ile 2(iki) adet sabıka kayıt belgesi de Başbakanlık nezdinde güvenlik soruşturmalarının yaptırılması için 10/10/2012 tarihine kadar ayrıca Bakanlığımıza gönderilecektir.

Taşrada okul/kurum müdürlükleriyle il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüklerince, yapılacaktır.

2.2. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Mesleki Yeterlik Sınav sonuçları, http://meb.gov.tr adresinden 01/10/2012 tarihinde duyurulacaktır.

Temsil Yeteneği Mülakatı tarihi http://meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları,(yurt dışında görevlendirilme sıraları gelmediği takdirde) sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir.

2.3. SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b) Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

c) Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

d) Geçerli kimlik belgesinin ve/veya geçerli sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki bilgilerde uyuşmazlık olması,

f) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

g) Adayın yerine başkasının sınava girmesi, h) Fotoğraflı sınav giriş belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğraflar aynı olmak

durumunda bu fotoğraflarda uyuşmazlık olması

i) Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçların sınav anında yanında bulundurması,

j) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

k) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,

l) Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kâğıdının boş bırakılması,

m) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak vb.),

n) Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

o) Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenerek belirlenir.

p) Zorunlu olarak ikamet değiştiren ve bölge sınav yürütme komisyonun teklifi Merkezin onayıyla yedek salonda sınava girmesi uygun olan adaylar haricindeki adayların sınavı geçersiz sayılır.

2.4. SINAV İTİRAZLARI

a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde YEĞİTEK'e yapacaklardır.

b) Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

d) Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

e) İtirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

f) Mesleki Yeterlik Sınavı ile ilgili AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapılacak hiçbir itiraz dikkate alınmayacaktır.

g) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idarî sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

* Bu sınavlara başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılırlar.

III. BOLUM

3. UYUM SEMİNERİ VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME 3.1. Uyum Semineri

a) Mesleki Yeterlik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olup yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerden branşlarda duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak, başarı sırasına göre bir kısmı ya da tamamı, Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yurt dışı göreve uyum seminerine alınacaktır.

b) Seminerin yeri ve zamanı Bakanlığımızca belirlendikten sonra http://meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr internet adreslerinden katılımcılara duyurulacaktır.

c) Seminere katılmak zorunludur. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin seminere katılmayanlar yurt dışında görevlendirilme haklarından vazgeçmiş sayılarak başarı listesinden çıkarılacaktır.

d) Seminer listeleri oluşturulurken seminer yerinin fiziki kapasitesi, görevlendirme yapılacak ülke gruplarının ihtiyacı ve öğretmenlerin başarı sırası göz önünde bulundurulduğundan yurtdışında görevlendirilmeye hak kazandığı halde ilan edilecek seminer listesinde yer almayanlar daha sonra yapılacak seminerlere çağrılacaklardır.

NOT: Sınava başvuru yapan öğretmenlerin başarılı olmaları ve görevlendirilmeleri halinde uyum sorunu yaşamamaları için başvuru yaptıkları ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik şartları ile ilgili önceden araştırma yaparak bilgi sahibi olmaları önerilmektedir.

3.2. Yurt Dışında Görevlendirme

a) Avrupa ülkeleri dışındaki ülkeler için müracaat eden ve Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenler, yurt dışı temsilciliklerimizin ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı ve nitelikleri konusundaki teklifi göz önünde bulundurularak, başarı listesinden sıra atlanmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir öğretim yılı süresince T.C. Büyükelçilikleri/Başkonsoloslukları nezdinde görevlendirilecektir. Yurtdışı görev bölgelerindeki görev yerleri misyon şefinin bilgisi dahilinde eğitim müşavirlikleri ya da eğitim ataşeliklerince belirlenecektir.

b) Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda ve branşta görevlendirilecek öğretmen bulunmaması nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması halinde: öğretmenin muvafakati alınmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca farklı ülke gruplarında başarılı olan öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecektir.

c) Ülkeler için belirlenen kontenjanlar, mevcut ihtiyaç, ortaya çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlar ve başarılı olduğu halde çeşitli sebeplerle yurt dışı göreve gitmekten vazgeçebilecek öğretmenler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Bu nedenle Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenlerin tamamının görevlendirilmesi yapılamayabilecektir. Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olmak aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınmak ya da yurt dışında görevlendirilmek anlamı taşımamaktadır. Bu durumda olanlar sınav yılını takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında ihtiyaç olması halinde Temsil Yeteneği Mülakatındaki başarı sırasına göre uyum seminerine alınarak görevlendirilir. Bu süre içinde branşlarında ihtiyaç olmayanların bu sınava dair hakları sona erer.

3.3. Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı

İşlemler

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yurtdışı görevlerine başladıktan sonra "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurtdışı görevine hareket tarihini izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl milli eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarının ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir. Pasaport işlemleri, görevlendirme işlemi yapıldıktan sonra il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

3.4. Görev Süresi

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi 1(bir) yıldır. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca uygun görülmesi halinde görev süreleri uzatılabilir.

3.5. Sağlık Kurulu Raporu

Yurt dışında görevlendirme sırası gelenler, sağlık bakımından yurt dışında görev yapmalarına engel bir durumları bulunmadığını tam teşekküllü bir Devlet ya da üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirecektir. Sağlık durumu elverişli olmayanlar yurt dışında görevlendirilmeyecektir.

3.6. Pasaport İşlemleri

a) 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara da hizmet damgalı pasaport verilir. Pasaport kanunundaki hükümlere göre öğretmen eşi, çocukları da aynı haklardan yararlanır.

b) Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili birimlere/il millî eğitim müdürlüklerine ulaştıktan sonra; merkez teşkilatında AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Bakanlığımızca verilen yetki doğrultusunda kadrolarının bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

c) Vize başvurusunda bulunulmadan önce, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin pasaportlarını almış olmaları gerekir.

3.7. Vize İşlemleri

a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar görevlendirilecekleri ülkede çalışacaklarından dolayı vize uygulayan ülkeler için mutlaka vize almak zorundadırlar

b) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri ülkenin Ankara'daki Büyükelçiliklerine/Başkonsolosluklarına vize başvurusunda bulunacaklardır. Uyum seminerinde, vize uygulayan ülkeler, istenen belgeler ve izlenecek yol konusunda yetkililerce bilgilendirilecek ve Bakanlığımızca yönlendirileceklerdir.

c) Aynı ülkede/şehirde görevlendirilenler, vize başvurularını birlikte yaparlar.

d) Görevlendirilen ülkelere ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alınan bu vizeler oturum iznine dönüşmeden Türkiye'ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.

3.8. Yurt Dışı Görev Yerine Hareket

a) Görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, sağlık kurulu raporlarının alınmış, pasaport, vize, ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır. Öğretmenler göreve hareket etmeden önce okul/kurum müdürlüklerinden alacakları yönetici olmadıklarına dair belgeyle sağlık raporlarını AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

b) Öğretmenler yurt dışında yetkililerce karşılanıp göreve başlatılırlar.

3.9. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Görevleri NedeniylevSorumlu Oldukları Makamlar

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; Türk okulu, Bakanlık işbirliğinde açılan okul veya Türk Kültür Merkezi müdürlerine karşı sorumludur.

3.10. Görevlendirme Ertelemesi

Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden soruşturması devam edenlerin görevlendirilmeleri soruşturma sonuçlanıncaya kadar ertelenecektir.

3.11. Görevlendirmenin Yapılmayacağı veya İptal Edileceği Haller

a) Bir öğretmenin görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaktır.

b) Görevlendirme sırası gelip, erteleme talebinde bulunanlar ile görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilerek başarı listesinden çıkarılacaktır.

c) Sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında talep gelmemesi sebebiyle görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.

3.12. Görevlendirilme Hakkından Vazgeçenler

Yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin 3 (üç) yıl süre ile sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV. BOLUM

4. DIGER HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 4.1. Yol Giderleri ve Gündelikler

a) Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuatına göre yol yevmiye ve vasıta bilet ücreti ödenir. Öğretmenler yapacakları işlemler konusunda uyum seminerinde bilgilendirilir. Gerekli belgeler ilk gidişte Bakanlığımızca, yurda kesin dönüşte ise eğitim müşavirliklerince/eğitim ataşeliklerince verilir.

b) Öğretmenlerin ilk gidişlerini uçakla yapmaları halinde bilet rezervasyonları Bakanlığımızca yaptırılabilecektir.

4.2. Yurt İçi Aylığı

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılırlar. 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 11 inci maddesi gereğince, yurt içi aylıklarının bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilir.

4.3. Yurt Dışı Aylığı

Görevlendirilen öğretmenlere; 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 12 nci maddesi çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, Karara ekli cetvelde belirtilen tutarlarda yurt dışı aylığı ödenir.

4.4. İzinler

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 13. ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

4.5. Yurt İçi Göreve Döndürme

a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler.

b) Yurt içi görev yerleri, "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde belirlenir.

c) En az bir öğretim yılı görev yapmadan, komisyonca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez.

4.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Haller

Mesleki Yeterlik Sınavı ile Temsil Yeteneği mülakatına çağrılan, yurtdışı göreve uyum seminerine katılan ya da yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemi yaptıracak olan öğretmenler bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılırlar.

4.7. Öğretmenlik Görevinin esas olduğu

Yurtdışında görevlendirilen öğretmenler yurtdışı göreve hareket etmeden önce üzerlerinde bulunan her türlü yönetim ve denetim görevinden ayrılmak zorundadır.

4.8. Yol ve Konaklama Giderleri

Mesleki Yeterlik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.

4.9. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi

Mesleki Yeterlik Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr internet adresinde başvuru ekranın açıldığı İLSİS sayfasından yürütülecektir. Adaylar, müracaat, giriş belgesi alma, sınav sonucu ve onay işlemleri gibi tüm iş ve işlemlerini bu ekranlardan güncel olarak takip edecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 63,386 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam