Klinik Şef ve Şef Yardımcılığına Atamalar

02/11/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunun düzenlediği son husus Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkindir. Yapılan düzenleme ile bu kadrolara iki şekilde atama yapılması hususu hüküm altına alınmıştır. Cumhurbaşkanı tarafından daha önce veto edilen ancak Meclis'ten aynen geçen düzenlemeye ilişkin ayrıntı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2005 06:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4924 sayılı Kanunun tam metni için tıklayınız.
Yapılan değişikliklere ilişkin kanun metnini görmek için tıklayın.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesi şu şekildedir:

"Ek Madde 1 - (Ek madde: 10/07/2003 - 4924 S.K./10. md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra sınavsız ve kura ile yapılır.
Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına, açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılır.
Kura yoluyla yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

Bu maddede, 02 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile yapılan değişikliğin ilgili bölümü şu şekildedir:

"MADDE 6.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadrolarına" ibaresi "kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi aynı unvanlı sözleşmeli pozisyonlarına" olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına; ilgili dalda uzman olan profesör veya doçentler ile ilgili dal tabipleri arasından Bakanlık tarafından atama yapılır. Ancak, profesör veya doçent unvanına sahip olmayan uzman tabiplerin klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına atanmalarında, yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Sınavların usul ve esasları, Bakanlık tarafından hazırlanan ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

Bu düzenleme ile

1- Profesör ve doçentlerin klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına atanmalarında herhangi bir objektif kural bulunmamaktadır. Bu konuda sadece Bakanlığın taktiri esastır.

2- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına ilgili dal tabipleri de atanabilir. Ancak, ilgili tabiplerin bu kadrolara atanabilmesi için Bakanlık tarafından yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir. Sınavın usul ve esasları Bakanlıkça 6 ay içinde hazırlanacaktır.

Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Bu benzer düzenlemeler daha önce Tababet Uzmanlık Tüzüğünde de vardı. Burada ayrıca profesör ve doçent olanların sınavsız olarak klinik şef ve şef yardımcılığı kadrolarına sınavsız atanalarında kadroların %25'i sınırı vardı. Ancak bu düzenleme hakkında Danıştay Beşinci Dairesinde iptal kararı verilmiştir. Danıştay'ın iptal ettiği bu yönetmelik düzenlemesi Kanun maddesi haline getirilmiştir. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı daha önce bu maddeyi veto etmiş olmasına rağmen dün yapılan basın açıklamasında madde hakkında Anayasa Mahkemesine gidildiğine dair bir hususa yer verilmemiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber