Sağlık Bakanlığı'ndan 'hukukî yardım' genelgesi

Hukukî Yardım Genelgesi-2013/2 (17.04.2013 tarih ve 9854sayılı)

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2013 15:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hukukî yardım' genelgesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 11045126.659./9854 17.04.2013
Konu : Hukukî yardım ve Beyaz Kod uygulaması

GENELGE

(2013/ 2 )

İlgi: 14.05.2012 tarihli ve 2012/23 sayılı Genelge

“Çalışan Güvenliğinin Sağlanması” konulu ilgi Genelge ile, sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik olarak alınması gereken tedbirler açıklanmış ve Genelge'de yer alan düzenlemelerin hassasiyetle uygulanmasının temini ve Bakanlığımızca çalışan güvenliğine ilişkin olarak yapılacak yeni düzenlemelerin titizlikle takibi istenilmiş idi.

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan “beyaz kod” bildirimi ve hukukî yardım konusunda bir takım tereddütlerin yaşandığı anlaşıldığından, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulamaya açıklık kazandırmak suretiyle çalışanlarımızın bu hizmete erişimini kolaylaştırma amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür.

1) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle yapılacak vaka bildirimlerinde yer bakımından hiçbir ayrıma gidilmeyecek ve kamu veya özel bütün sağlık kuruluşlarında gerçekleşen vakaların tamamı, “http://www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresine veya “113” numaralı telefona bildirilecektir.

2) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında hizmet sunan;

a) Kadrolu (memur) personel,

b) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel,

c) 663 sayılı KHK'nın 52 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verenler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (4/B) maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel,

d) 657 sayılı Kanun'un 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atananlar,

e) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun'a tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel,

f) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev yapanlar,

g) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 1 inci maddesine göre sözleşme ile çalışan eğitim görevlileri,

ğ) 3359 sayılı Kanun'un Ek 9 uncu maddesine göre, üniversiteler ile birlikte kullanımdaki Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan üniversite personeli,

h) Kadro veya pozisyonları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olup, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilen personel,

hukukî yardımdan faydalandırılacaktır.

3) Sözkonusu personelin hukukî yardım talepleri, suç sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı işlenmiş ise karşılanabilecektir. Hizmetin sunumu veya görevi ile ilgili olmak kaydıyla hizmet mahalli veya çalışma saati dışında gerçekleşen suçlar için de hukukî yardım verilecektir. 663 sayılı KHK'nın 54 üncü maddesinde, sağlık hizmeti sunumu sırasında işlenen suçlar sebebiyle hukukî yardım verileceğini öngörüldüğü cihetle hizmet sunumu sırasında işlenen suç, personelin göreviyle ilgili olmasa dahi hukuki yardım kapsamında değerlendirilecektir.

4) Suç, 663 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği 02.11.2011 tarihinden önce işlenmiş olsa dahi, yargılama hukukuna ilişkin kanun hükümleri yürürlük tarihi itibariyle uygulanacağından, şayet soruşturma veya kovuşturma halen devam ediyor ise hukukî yardımda bulunulacaktır.

5) Hukukî yardım görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla hukukî yardım kapsamında yapılan yol/ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre hareket edilecektir.

6) Ceza davalarında yargılama giderleri beraat hâlinde Devlet; mahkumiyet hâlinde hükümlü tarafından karşılandığından, mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından herhangi bir yargılama gideri oluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecektir.

7) Hukuki yardım sebebiyle lehe hükmedilen vekâlet ücretlerinin tahsili için yapılması gereken harcamalar ise, 659 sayılı KHK kapsamındaki diğer muhakemat hizmetleri gibi, kurum kaynaklarından karşılanacaktır.

8) İlgili kurum amirleri, personelin en kolay şekilde hukuki yardım almasını temin edecektir.

Genelge'nin ilinizde bulunan ilgili kurum ve kuruluşlara duyurularak uygulanmasının teminini önemle rica ederim.

Ö. Faruk KOÇAK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Bu Habere Tepkiniz