Zorunlu çalışmadan muaf öğretmen, iki yıla bir kademeden yararlanamaz

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2006 00:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

'On Soruda 'İki Yıla Bir Kademe' başlıklı dosya için tıklayınız.

Atandıkları tarih itibariyle zorunlu bölge hizmeti ile yükümlü bulunan ancak eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tabi olmamaları nedeniyle, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulan öğretmenlerin iki yıla bir kademe hakkından faydalanamayacaklarına dair bakanlık görüşü aşağıdadır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.06-24-3896/70999 21 Kasım 2005
Konu: 64'üncü maddenin uygulanması


OSMANİYE VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Osmaniye Valiliğinin 03.10.2005 tarih ve B.08.4.MEM.4.80.00.13.243.1/20357 sayılı yazısı.
b) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 150)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncû maddesinin son fıkrasının uygulanmasında tereddüde düşüldüğüne dair ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 28 Eylül 1997 tarih ve 23124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (b) Tebliğin 5'inci maddesinde; "Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1'inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek vb.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır.

Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle tercih eden, kurumunca hizmet ihtiyâcı dikkate alınarak ataması yapılan personel kendi kurumunun atama ve yer değiştirme yönetmeliği uyarınca zorunlu atamaya tabi olmaması halinde ise anılan madde hükmünden yararlandırılmayacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 19/01/1995 tarih ve 22176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18'inci maddesinin ikinci paragrafında; "Yer değiştirme talebinde bulunan öğretmen eşlerinin görev yerleri, branş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak birlikte belirlenir, Bunlardan zorunlu bölge hizmetine tabi olup bu bölgede çalışan eşlerin zorunlu bölge dışına birlikte yer değiştirmeye tabi olabilmesi için eşlerden birinin zorunlu bölge hizmetini tamamlamış, diğerinin ise adaylığının kaldırılmış olması gerekir. Eşlerden birinin zorunlu bölge hizmetini tamamlamış olması veya zorunlu bölge hizmetine tabi olmaması halinde diğer eş de zorunlu bölge hizmetine tabi tutulmaz" denilmektedir. Yine, 11.06.2000 tarih ve 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23'üncü maddesinde de; "Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen eşlerin görev yerleri, branş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak birlikte belirlenir. Eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülüğe tabi olmaması halinde diğer eş zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, atandıkları tarih itibariyle zorunlu bölge hizmeti ile yükümlü bulunan ancak söz konusu yönetmeliklerin yukarıda belirtilen hükümleri gereği eşlerinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tabi olmamaları nedeniyle, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulan öğretmen eşlerinin bu kapsamda bulunan illerde görev yapıyor olsalar da anılan fıkra hükmünden yararlandırılmaları mümkün olamayacaktır.

Ancak, bu konumda olan personelin eşinden ayrılması veya eşinin ölümü gibi nedenlerden dolayı bu muafiyetlerinin ortadan kalkması halinde, halen yürürlükte bulunan yönetmelikte zorunlu çalışma yükümlülüğünün başka bir tarihe çekilmesine (tekrar muafiyet kapsamına alınmaları gibi) ilişkin yeni bir düzenleme yapılıp yapılmadığı da dikkate alınarak bu tarih itibariyle durumlarının münhasıran değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Tahir KILIÇARSLAN
Bakan A.
Daire Başkanı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber