Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 18/8/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ağustos 2013 00:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bilindiği üzere Kültür Sanat Sen, memur Sen'e bağlı 10 hizmet kolunun hükümet ile anlaştığını ancak yetkili oldukları kültür sanat hizmet kolunda mutabakata varılmadığını belirtmiş ve hizmet kollarındaki talepleri için Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurmuştu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararı bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 18/8/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı için tıklayınız.


KURUL KARARI

Kamu Görevlileri Hakem Kumlu Başkanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU

KARAR TARİHİ : 18/8/2013 KARAR NO : 2013/1

UYUŞMAZLIK KONUSU:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2014 ve 2015 mali yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklan belirlemek üzere 1/8/2013 - 7/8/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde; kamu görevlilerinin geneline ve Kültür ve Sanat Hizmet Kolu dışmda kalan hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında yürütülen müzakerelerin toplu sözleşme imzalanması ile neticelenmesi, Kültür ve Sanat Hizmet Kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklar üzerinde yürütülen müzakerelerin ise uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine bu hizmet kolunda taraf yetkili sendika Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri SendikasTnın (bundan sonra KÜLTÜR SANAT-SEN olarak geçecektir.) Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal ettirdiği başvuru evrakında yer alan konulardır.

BAŞVURUDA BULUNAN TARAF:

Hizmet koluna yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak, Kültür ve Sanat Hizmet Kolunda yetkili sendika KÜLTÜR SANAT-SEN temsilcisi tarafından 16/8/2013 tarihinde Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

TESPİT TUTANAĞI VE TARAF SENDİKANIN BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ:

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uyarınca son başvuru tarihini takip eden 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkan ve üyelerinin katılımıyla toplanmış ve 18 Ağustos 2013 Pazar günü yapılan ikinci toplantıyla çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

Yapılan çalışmalarda uzlaşmazlığa ilişkin 7/8/2013 tarihli tespit tutanağı ile taraf Sendika tarafından Kurulumuza intikal ettirilen başvurular incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmalar sırasmda önce taraf Sendikama temsilcilerince Kurul/a sunum yapılmış, bilahere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri dinlenmiş, taleplere ilişkin müzakereler yapılmışta.

Bu çerçevede yapılan incelemede; kamu görevlilerine 2014 ve 2015 mali yıllarında uygulanacak mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos 2013 Perşembe günü başladığı ve 7 Ağustos 2013 Çarşamba günü kamu görevlilerinin genelini ve 10 hizmet kolunu ilgilendiren bölümlerini imzalamaya yetkili taraf temsilcileri ile toplu sözleşmenin imza edildiği, KÜLTÜR SANAT-SEN temsilcisinin toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalamaksızın toplantıdan ayrılması üzerine 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığı'nca “Kültür ve Sanat Hizmet Kolunda yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına” dair tespit tutanağı tutulduğu anlaşılmıştır.

Kamu görevlilerinin 2014-2015 yıllama ilişkin mali ve sosyal haklarının müzakere edildiği toplu sözleşme sürecinde Kültür ve Sanat Hizmet Koluna ilişkin olarak yapılan müzakereler üzerinde yapılan incelemede ise:

- KÜLTÜR SANAT-SEN tarafından toplu sözleşme teklifinin 23 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla Devlet Personel Başkanlığı'na intikal ettirildiği, 3 Ağustos 2013 tarihinde Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan Teknik Komisyon çalışmalarına ilişkin Rapor'a da yansıdığı şekliyle bahse konu taleplerin;

- 22'sinin “hizmet kolu kapsamında görüşülebilecek konu” olduğu üzerinde taraflar arasında uzlaşma sağlandığı,

- 12'sinin hizmet kolu kapsamında görüşülebileceği konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı,

- 23'ü ile Sendikanın toplu sözleşme teklifinde yer alan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun kamu görevlilerinin genelim ilgilendiren taleplerine İlişkin tablonun ise hizmet kolu kapsamında görüşülemeyeceği konusunda taraflar arasmda uzlaşma sağlandığı,

tespit edilmiştir.

Kurulumuz bu çerçevede yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonrasında aşağıda yer alan Karan almıştır.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1- (1) Bu Karar; Kültür ve Sanat Hizmet Kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuraluşlannm kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Kararda düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Karann dayanağı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanununun 33 ve 34 üncü maddeleridir.

Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi

Madde 3- (1) Bu Karar, 1/1/2014 - 31/12/2015 tarihleri arasmda uygulanır.

(2) Bu Karann uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

İKİNCİ KISIM Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sanat Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar

Fazla çalışma ücreti

Madde I- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kuramlarında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:Q0'ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Kıyafet yardımı

Madde 2- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giymesi gereken ve kurum I arınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında verilir. Verilecek özel kıyafetin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususlan ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar ile yetkili sendika taralından birlikte belirlenir.

Enformasyon memuru

Madde 3- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Enformasyon Memura” kadro unvanı “Turizm Araştırmacısı” olarak uygulanır.

DÖSİM personeli ek tazminat

Madde 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde bölgeler itibanyla belirlenmiş olan ek tazminat oranlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Smıfina dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır.

Turizm Araştırmacılarının tazminatı

Madde 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında “Mütercim'ler için belirlenmiş olan tazminat oranlan, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavmdan (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacıları için de uygulanır.

Harcırah

Madde 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fîkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modem Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır.

Kültür ve Sanat Hizmet Kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklar üzerinde Kamu İşveren Heyeti ile taraf Sendika KÜLTÜR SANAT-SEN arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve Devlet Personel Başkanlığı'nca tespit tutanağı tutulması ve taraf Sendikanın başvurusu üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu;

a) Kararın 1 ila 5 inci maddelerinin Erhan USTA ve Burhanettin AKTAŞ'ın karşı oylan ve oy çokluğuyla kabulüne,

b) Kararın 6 ncı maddesinin Erhan USTA'nın karşı oyu ve oy çokluğuyla kabulüne,

c) KÜLTÜR SANAT-SEN temsilcisinin başvurusunda yer alan ve yukarıdaki maddelerde yer almayan uzlaşmazlığa ilişkin diğer hususların Prof. Dr. Onur Ender ASLAN, Hacı Bayram TONBUL, Av. Hüseyin Rahmi AK YÜZ, Önder KAHVECİ ve Ali KILIÇ'ın karşı oylan ve oy çokluğuyla reddine,

18/8/2013 tarihinde karar vermiştir.

Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkam Başkan

Prof. Dr. Sedat MURAT İst. Ü. İktisat Fakültesi Dekanı

Üye

Genç Osman YARAŞL1 Maliye Bakanlığı Temsilcisi Üye

Erhan USTA

Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi Üye

Burhanettin AKTAŞ Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi

Üye

Prof. Dr, Onur Ender ASLAN T.O.D.A.İ.E.

Üye

Şerhli imzalıyorum.

Hacı Bayram TONBUL MEMUR-SEN Temsilcisi Üye

Kararın karşı oy kullandığım bölümüne işlenen şerhim ektedir

Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ MEMUR-SEN Temsilcisi Üye

Kararın karşı oy kullandığım bölümüne işlenen şerhim ektedir

Önder KAHVECİ TÜRKİYE KAMU-SEN Temsilcisi Üye

Ali KILIÇ KESK Temsilcisi Üye

Şerhli imzalıyorum. Şerhim ektedir.

EnesPOLAT

Devlet Personel Başkanlığı Temsilcisi Üye

KARŞI OY GEREKÇESİ

Toplu sözleşme hükümlerinin iki yıllık bir süreyi kapsadığı dikkate alındığında bir önceki dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümlerin kazanılmış hak gibi değerlendirilmesi toplu sözleşme süreci ve toplu sözleşme mantığına uygun düşmemekte, bu yönde oluşabilecek bir teamülün de toplu sözleşme mantığıyla örtüşmeyeceği değerlendirilmekte ve bu nedenle 1 ila 3 üncü maddelere ilişkin,

Ayrıca, hizmet kollarına yönelik olarak yeni hakların sağlanmasının, kamu personeli arasmda mali ve sosyal haklar konusunda dengesizliklere ve yeni taleplerin oluşmasına sebebiyet vereceğini düşündüğümüzden 4 üncü ve 5 inci maddelere ilişkin, çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Erhan USTA Burhanettin AKTAŞ

KARŞI OY GEREKÇESİ

6 ncı madde kapsamında yer alanlara artırımlı harcırah ödenmesinin yeni taleplerin oluşmasına sebebiyet vereceği düşüncesiyle 6 ncı maddeye ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Erhan USTA

KARŞI OY GEREKÇESİ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlilerinin 01/01/2014-31/12/2015 döneminde yararlanacağı mali ve sosyal hakları belirlemek üzere Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşme görüşmelerinde, Kültür ve Sanat Hizmet Kolu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak ilgili sendika ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesi sonrasında Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikasfmn (KÜLTÜR SANAT-SEN'in) 16/08/2013 tarihinde Kurula yaptıkları başvuru sonucunda verilen ve ilgili hizmet kolu açısından toplu sözleşme hükmünde olacak Kurul Kararının “KÜLTÜR SANAT-SEN temsilcisinin başvurusunda yer alan ve yukarıdaki maddelerde yer almayan uzlaşmazlığa ilişkin diğer hususların ... reddine” ilişkin bölümüne;

Hacı Bayram TONBUL Memur-Sen Temsilcisi

İkinci Kısım-Birinci Bölümü'nde “Kültür ve Sanat Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” başlığı altında yer verilen ve bu hizmet kolunda görev yapan kamu görevlilerinin hizmet koluna mahsus olarak 1/1/2014-31/12/2015 döneminde yararlanacağı mali ve sosyal haklar haline gelen altı maddeden oluşan hükümler dışında, sendika temsilcisi tarafından Kurula yapdan başvuruda yer alan ve hizmet kolundaki kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sonuçlarına havi hususların da Kurul tarafından kabul edilmek ve Karar içeriğinde yer verilmek suretiyle toplu sözleşme hükmü haline getirilmesi gerektiği kanaatiyle katılmıyoruz.

Av. Hüseyin Rahmi AK YÜZ Memur-Sen Temsilcisi

Kültür Sanat-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna yaptığı 16.08.2013 tarih ve 621 sayılı yazısına istinaden bir araya gelen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinin, oy çokluğu ile kabul ettiği kararlara şerh metnidir.

1- Kültür-Sanat Hizmet kolunda yetkili olan Kültür Sanat-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında bir mutabakat tesis edilememiş olmasına ve toplu sözleşme sürecinin yasal süresinin dolmasına 8 gün kadar bir süre daha bulunmasına rağmen Sendikaya, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 13 Ağustos 2013 günlü, 15129 sayılı yazıyla bir uzlaşmazlık “Tespit Tutanağı” tebliğ edildiği ve Kültür Sanat Hizmetleri kolundaki toplu sözleşme görüşmelerinin tek taraflı olarak sonlandırıldığı görülmüştür.

2- Kültür Sanat-Sen'in toplu sözleşme görüşmelerine ilettiği tekliflerin, Devlet Personel Başkanlığınca 2 farklı kategoride değerlendirildiği, Sendikanın taleplerinin, (1) Sayılı Liste ile Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek Talepler, (2) Sayılı Liste ile de Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebileceği Konusunda Uzlaşılamayan Talepler şeklinde tasnife tabi tutulduğu görülmüştür.

(2) Sayılı Liste ile “Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebileceği Konusunda Uzlaşılamayan Talepler” şeklinde tasnif edilen taleplerin içeriğinde hizmet kolunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlan ve ek gösterge rakamlarına ilişkin mali düzenlemeler, kamu görevlilerinin statü değişiklikleriyle ilgili, emeklilik ve sosyal güvenlik haklan ile fiili hizmet zamlarını içeren teklifler ve 29.05.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kakarında yer alan sendika temsilcilerinin disiplin kurullarında yer almasına ilişkin talebin Kültür Sanat Hizmet koluna uyarlanmış halini içermektedir.

4688 sayılı Kanunun “Toplu sözleşmenin kapsamı” başlıklı 28. maddesinde ise “Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar.” denilmektedir. Kültür Sanat- Sen'in Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebileceği Konusunda Uzlaşılamayan” başlığı altında tasnif edilen talepleri mali ve sosyal hakları içermekte, kamu görevlilerinin statü değişiklikleri de kamu görevlisinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla Sendikanın taleplerinin hangi kritere göre yapıldığı açık ve net değildir.

Anayasanın 2nci maddesi “Cumhuriyetin temel nitelikleri”ni göstermekte ve bu nitelikler arasında “sosyal devlet” ilkesi de yer almaktadır. Sosyal devlet, kişilere sadece temel hak ve özgürlükler sağlamakla yetinmeyen, aynı zamanda, onların insan onuruna yaraşır bir hayat için gerekli olan maddi gereksinmelerini karşılamalarını da kendisine görev edinen devlettir. Başka bir deyişle, sosyal devlet, “sosyal adaleti gerçekleştiren”, “kişinin ve toplumun refahını (sosyal refahını) sağlayan” ve “sosyal güvenlik hakkı tanıyan” devlettir. Sosyal devlet; sosyal adalet, sosyal refah ve sosyal güvenlik ayakları olan bir kavramdır.

Anayasanın 2 ve 5inci maddeleri ile 60, 61 ve 62nci maddeleri, Devletimize sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu görevin, devletin izlediği ekonomik politikalarla ya da maddi imkânlarının kısıtlılığı ile bir ilgisi olamaz. Çünkü asgari

geçim oranlan memurların yaşam hakları ile doğrudan ilgilidir. Böylece sosyal adalet gerçekleştirilir ve memurlara adil bir ücret politikası ve paylaşım yöntemi uygulanır.

Anayasanın 55nci maddesi “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” demektedir. Dolayısıyla anayasa koyucu devlete, çalışanlarına adil bir ücret alma ve sosyal yardımlardan faydalandırma görevini yüklemiştir. Bu görev çalışanlar için ise bir hak niteliği taşımaktadır.

Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ülkede en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasında büyük uçurumlar oluşturmayacak, çatışmaya yer vermeyecek bir yapının kurulması ile mümkündür. Düşük gelirli grupların tüketim eğilimlerinin yüksek olması, tasarruf ve dolayısıyla, servet birikiminin oluşmasını engellemektedir. Böylece, düşük gelir-düşük servet- yeniden düşük gelir kısır döngüsü sürekli olarak yaşanmaktadır. Dolayısıyla, etkin bir yeniden dağılım önlemlerinin alınmadığı piyasa ekonomilerinde servet artışının büyük bir bölümü, serveti yüksek grupların eline geçmektedir.

Anayasanın 55nci maddesinde Devlet için bir görev, çalışanlar için ise bir hak olarak tanımlanan adaletli bir ücret ve sosyal yardım sistemi, kamu görevlileri için de oluşturulmak zorundadır. Kültür Sanat-Sen de bu nitelikteki taleplerinin karşılanması amacıyla Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurmuştur.

Yukarıda sıralamış olduğum tespit ve gerekçelere dayanarak Sendikanın talepleri arasında yer alan ve toplu sözleşme kapsamında yer alıp almadığı yönünde uzlaşma sağlanamayan konuların tamamının, ilgili hizmet kolu itibarı ile mali ve sosyal bir hak olarak toplu sözleşme kapsamı dahilinde kabul edilmesi gerektiğinden ve Sendika tarafından Kurulumuza sunulmuş bulunan;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümüne Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere Arkeolog unvanı eklenmesi,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümüne Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Folklor Araştırmacısı unvanlarının eklenmesi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümüne Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere lisans mezunu olan Konservatör, Heykeltıraş, Restoratör, Teknik Ressam unvanlarının eklenmesi,

d) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iler yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ekli II sayılı Cetvelin “A-Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 9 uncu grubunun 6ncı sırasına “Arkeolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı” ibaresinin eklenmesi,

e) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iler yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ekli (I) sayılı Cetvelin B Teknik Hizmetler Bölümünün 3üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı cetvelin E Teknik Hizmetler bölümünün linçi sırasının c bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının, kadroları teknik hizmetleri sınıfına dahil Müze Araştırmacısı, Folklor araştırmacısı, Kütüphaneci unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanması,

f) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iler yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümünün 3üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün linçi sırasının c bendinde dereceler itibarıyla öngörülen teknik hizmetler sınıfına dahil Konservatör, Restoratör, Heykeltıraş ve Teknik Ressam unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanması,

g) 375 sayılı KHK'ye ekli (I) sayılı Cetveldeki Ek Ödeme Oranları Arkeolog, Konservatör, Restoratör, Heykeltıraş, Teknik Ressam, Müze Araştırmacısı, Folklor araştırmacısı ve Kütüphaneciler için;

“1-2 dereceden aylık alanlara 140,

3- 4 dereceden aylık alanlara 130,

Diğer dereceden aylık alanlara 120” olarak uygulanması.

h) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iler yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ekli (II) sayılı Cetvelin E- Teknik Hizmetler Bölümünün 6mcı maddesine, “fiilen çalışanlar (belirtilen mahallerde yapılan kontrolörlük dahil)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ile araştırma inceleme yapanlara ve gezici kütüphane hizmeti verenlere” ibaresinin eklenmesi, Kütüphanelerde, Müzelerde ve Laboratuvarlarda çalışanlar ile sanat kuramlarında atölyelerde çalışan personele 575 puan iş riski zammı verilmesi,

ı) Kütüphanelerde ve Müzelerde yapılan fazla çalışmalar için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

i) Arkeolog, Müze Araştırmacısı ile diğer kadrolarda çalışan, üzerinde zimmet bulunan personele 400 puan, Kütüphanelerde üzerinde zimmet olan (basma ve yazma eserler ile görsel işitsel materyaller) Kütüphaneci ve diğer personele 400 puan mai sorumluluk zammı ödenmesi,

j) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iler yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ekli (II) sayılı Cetvelin 14üncü grubunun lincı sırasına “Mütercim” unvanından sonra gelmek üzere “Turizm Araştırmacısı” unvanının eklenmesi,

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16ncı maddesi uyarında istihdam edilen personelin sözleşme ücretlerinin %35 arttırılması, 87/11782 sayılı Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kumlu kararının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Kuramlar tarafından özel kriterler getirilemez.” cümlesinin eklenmesi,

1) Sanat Kuramlarında Bale ve Dans Topluluklarında çalışan Sanatkârların gebeliklerinde (izin dönemleri dışında) teşvik ikramiyesi kapsamından çıkanlamaması, Merkez Laboratuvarı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunan laboratuvarda çalışan personele giyim yardımı yapılması,

m) Sanat Kuramlarında, turne gidiş ve dönüşlerinde aynı gün turne görevlilerine iş yaptırılırsa, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında 1 günlük mesai ücreti ödenmesi,

n) Sendika, özel yasası olan kurumlar dahil bütün disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi ve sendikanın isteği halinde avukat bulundurması,

T.T. Emekli Sandığı Kanununun Ek 70inci Maddesinde belirtilen emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi oranlar;

Ek Gösterge 3600 (dahil) - 6400(hariç) arasında olanlarda % 150'sine,

Ek Gösterge 2200 (dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda %130'una,

Diğerlerinde (2200 altında olanlar) %70'ine tekabül eden miktan, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulması,

o) 375 sayılı KHK'nin (III) sayılı Cetvelindeki; (Ek lOuncu Maddenin Birinci Fıkrasının c Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli) bölümüne; Sıra no: ldeki Merkez Teşkilatına ait Uzman ibaresinden sonra gelmek üzere Taşra Teşkilatına ait Uzman ibresinin eklenmesi,

p) 362 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer teknik hizmet personeli 4(B) statüsünden, 4(A) statüsüne uzman olarak geçirilen personelin, sınavsız olarak Arkeolog ya da Müze Araştırmacısı kadrosuna atanması,

r) 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nın geçici 1. Maddesine aşağıdaki fikramn eklenmesi;

“9 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuramlarda Uzman olarak görev yapan personel bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla Yüksek Kuram Uzmanı Kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceyle başka bir işlemem gerek kalmaksızın atanmış sayılır.” Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan personelden en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışmdaki Yükseköğretim Kuramlarından mezun olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde sayılan şartlan taşıyanlardan; Bakanlıkta en az on yıl hizmeti olan Şube Müdürü, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Kütüphaneci, Folklor Plancısı, İl Kültür ve Turizm Müdür, Kütüphane Müdürü, Kütüphane Müdür Yardımcısı kadrolarında veya eşdeğer kadrolarda asaleten görev yapanların istekleri halinde Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına atanması,

s) Mesleki yaşı sınırlı olan, İdari Sözleşmeli Bale ve Dans Sanatkarlarına münhasır olmak üzere, 5510 sayılı Kanunda erken emeklilik şartlarının düzenlenmesi ve fiili hizmet zammının her 12 aya 3 ay ilave olarak uygulanması,

t) 632 sayılı KHK ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Orkestra-Koro ve Topluluklarda, 4/B statüsünden 4/A statüsüne geçirilen Sanatçılar Devlet Koro ve Toplulukları yönetmeliğinin 29. Maddesi uyarınca, yaptıkları iş esas alınarak îdari Sözleşmeye tabi olması,

u) Misafir sanatçı- süreli sözleşmeli personel: Sanat Kurullarında 375 sayılı KHK'nın ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi uyarınca maliye vizesi ile Süreli Sözleşmeli olarak İstihdam edilen personelin istekleri halinde, smavsız olarak görev yaptığı pozisyonun sözleşme görev unvanına atamalarını yapacak yasal düzenlemenin çıkarılması. Kamu görevlileri sendikalarına üye olmalarının sağlanması,

v) Bakanlığın ya da Sanat Kurum unun doğrudan sorumluluğunda olmayan turne ve festivallerde kamu görevlilerinin çalıştırılmalarının özel görevlendirme sayılması ve bu görevlendirmelerin ücrete tabi tutulması yönündeki taleplerin de işbu Karara eklenmesi;

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına eklenen 6 maddeyi kabul etmekle birlikte, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun vermiş olduğu kararla İlgili itiraz ve tüm tekliflerimin dikkate alınması; Kültür Sanat-Sen sendikasının uyuşmazlığa ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna sunduğu hizmet koluna ait tüm konuların kabul edilmesi yönünde şerhli olarak imzalıyorum.

Önder KAHVECİ TÜRKİYE KAMU-SEN TEMSİLCİSİ

Üye

ALİ KILIÇ'IN KARŞI OY GEREKÇESİDİR.

I- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışma biçimine İlişkin açıklama:

4688 sayılı Kanunun, Anayasanın 90. Maddesine göre Türkiye tarafından onaylanarak yürürlüğe konulan uluslar arası sözleşmelere rağmen grev hakkı düzenlemesi olmadan değiştirilmesi yetersiz olup, toplu sözleşme hakkının kullanılmasında grev hakkının olmazsa olmaz olduğu yaşanan pratik süreç ile kanıtlanmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmadı üzerine greve başvurulmaksızın doğrudan doğruya zorunlu olarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulması ve bu kurul kararlarının da bağlayıcı olması sistemin işleyişinde emekçilerin aleyhine bir sonuç doğurmaktadır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Bakanlar Kurulu tarafından atanması kurul kararlarının sonucunun kamu emekçileri lehine olamayacağının da kanıtı olmuştur. Nitekim geride bıraktığımız iki deneyim de bu gerçekliği doğrulamıştır.

II- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda kabul edilmeyen KESK'e bağlı Kültür Sanat Sen'in talepleriyle ilgili karşı oy gerekçem:

1 Ağustos 2013 günü başlayan 2014-2015 Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk gününde gündem belirlenmiş yine aynı gün 'hizmet kolları'konularında komisyonlar oluşturulmuştur. Kültür ve Sanat Hizmetleri hizmet kolunda yetkili olan sendikamızın katılımı ile 03-05 Ağustos 2013 günlerinde hizmet kolumuzun talepleri komisyonda görüşülmüş ve komisyon raporu hazırlanmıştır. Komisyon raporunda talepler iki liste halinde düzenlenmiştir. Listelerin ilkinde 'Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek Talepler' listelerin İkincisinde de 'Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebileceği Konusunda Uzlaşılamayan Talepler' yer,almıştır. Kamu İşveren Temsilcileri iki sayılı listede yer alan tekliflerin Toplu Sözleşme masasına sunulmasını kabul etmiştir.

Toplu Sözleşme Takvimi uyarınca 06 Ağustos 2013 Salı günü Hizmet kollarına ilişkin Teknik Komisyon Raporlarının görüşülmesi, Hükümetin Genele ilişkin teklifini sunması ve genel taleplere ilişkin komisyon kurulması kararlaştırılmıştı. Bu takvime göre 06 Ağustos 2013 Salı günü Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti yeniden bir araya gelmiş Hükümet genele ilişkin ilk teklifini sunmuştur. Kamu İşveren Heyeti Başkam-Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı heyet içersinde belirlenen 5 kişilik komisyonun gerekirse gece de çalışmaya devam edeceğini ve yani bir teklif hazırlanması durumunda 7 Ağustos 2013 tarihinde taraflara bilgi verileceğini beyan etmiştir. Çalışma Bakanının bu açıklaması ile toplantıya son verilmiştir.

07 Ağustos 2013 günü Devlet Personel Başkanlığı, yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bağlı oldukları konfederasyonları toplantıya davet etmiştir. KESK ve hizmet kolunda yetkili bağlı sendika Kültür Sanat Sen söz konusu toplantıya davet için saat 12.05'te telefonla aranmıştır.Toplantının başlangıcında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları arasında mutabakata varıldığı belirtilerek Toplu Sözleşmenin imzalanacağı bildirilmiştir.

Hizmet kolunda yetkili Kültür Sanat-Sen ile bağlı olduğu KESK, 4688 sayılı Yasaya açıkça aykırı davranıldığını, sendikamızın ve konfederasyonumuzun Kamu İşveren Heyeti ile 06 Ağustos 2013 akşamı ve 07 Ağustos 2013 sabah saatlerinde yapıldığı belirtilen çalışmalar katılmak bir yana, davet bile edilmediğini, Toplu Sözleşme masasında taraflarca belirlenmemiş bir yer ve tarihte toplantı yapılamayacağını, yapılan toplantının esasen yok hükmünde olduğunu ifade etmiştir.

Kültür Sanat-Sen ve bağlı olduğu KESK ile Kamu İşveren Heyeti arasında Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlanmadan, uzlaşma veya uzlaşmazlık konusunda herhangi bir karar alınmadan, 7 Ağustos 2013 günü toplantı sona ermiştir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığınca Kültür Sanat-Sen 13 Ağustos 2013 günü saat 18.09'da teslim edilen 13 Ağustos 2013 gün ve 15129 sayılı yazıyla bir 'Tespit Tutanağı' tebliğ edilmiş, bu tespit tutanağının uzlaşmazlık tutanağı olduğu,(3)iş günü içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuruda bulunulabileceği bildirilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ile Toplu Sözleşme Yasasının, 'Uyuşmazlık hali' başlıklı değişik 33. maddesi uyarınca* tutulacak tutanaklar (toplantı tutanağı veya tespit tutanağı) ancak uyuşmazlık halinde ve görüşme süreci sonunda tutulabilecektir. Devlet Personel Başkanlığı Kültür Sanat-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin, görüşme süreci sonunda uyuşmazlıkla sonuçlandığını, toplantı tutanağı imzalanamadığı için tespit tutanağı düzenlendiğini iddia etmektedir. Oysa Kültür Sanat-Sen ile kamu işveren heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin sona erdiği savı tamamen bir varsayımdan oluşmaktadır. Memur-Sen ile bağlı sendikalarla uzlaşmaya varılmasının yetkili olan diğer sendikalarla uzlaşmaya varılmadığı anlamına gelmediği açıktır. Kamu işveren heyeti Memur-Sen ile kapalı kapılar ardında toplu sözleşme imzalamanın heyecanıyla olsa gerek, aynı masada bulunan yetkili sendikamızı ve diğer konfederasyonları yok saymış, görüşmenin seyri ile ilgili bir açıklama yapma gereksinimi hissetmemiştir.

Kültür Sanat-Sen tarafından, önceden belirlenen toplu sözleşme takvimine uygun biçimde, 13 Ağustos 2013 günlü görüşmenin yer ve saatinin bildirilmesi için Devlet Personel Başkanlığına 12 Ağustos 2013 gün ve 2013/615 sayılı yazıyla başvuruda bulunulmuştur. Devlet Personel Başkanlığı bu yazımıza yanıt vermek yerine, Kültür Sanat-Sen'e 13 Ağustos 2013 günü saat 18.09'da teslim edilen 13 Ağustos 2013 gün ve 15129 sayılı yazıyla bir 'Tespit Tutanağı' tebliğ etmiş, bu tespit tutanağının uzlaşmazlık tutanağı olduğunu, (3) iş günü içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuruda bulunabileceğimizi bildirmiştir.

Yasal/resmi olarak Kültür Sanat -Sen ile yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sona ermeden yokluğunda tutanak tutulmasını, tutanaktaki beyanların haksız ve hukuka aykırı bulduğunu belirtmekle birlikte 4688 sayılı Yasanın 33/3 maddesi uyarınca kurula başvurularını gerçekleştirmişlerdir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 17/08/2013 Cumartesi günü, Bakanlar Kurulunca Kurul Başkanı olarak görevlendirilen Sayıştay Başkanı Recai AKYEL'in başkanlığında Devlet Personel Başkanlığı'nda çalışmalarına başladı ve 18 Ağustos 2013 Pazar günü çalışmalarını tamamladı.

III- Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Kültür Sanat-Sen'in İlettiği Talepler şu şekildedir;

Hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan,aşağıda belirtilen sendikamızın taleplerinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından görüşülerek aşağıdaki gerekçelerimiz doğrultusunda karara varılmasını talep etmekteyiz.

MADDE 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümüne Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere Arkeolog unvanı eklenmiştir.

Koruma Bölge Kurullarında aynı işi yapan personel arasında çalışma barışı bozulduğu için,

GEREKÇE:(657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde

a)kadroları bu sınıfa dahil olup en az dört yıllık süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullarda mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre görev yapan Arkeolog unvanının öğrenimleri gereğince belirtilen bölüme eklenmesi gerekmektedir.

MADDE 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümüne Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Folklor araştırmacısı unvanı eklenmiştir.

Dört yıllık örgün fakülte mezunu olan ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personel 2 yıllık teknikerlerle aynı ek göstergeye tabi olamaz.

GEREKÇE:( (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde

a)kadroları bu sınıfa dahil olup en az dört yıllık süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullarda mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre görev yapan Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Folklor Araştırmacısı unvanlarının öğrenimleri gereğince belirtilen bölüme eklenmesi gerekmektedir.

Dört yıllık örgün fakülte mezunu olan ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personel 2 yıllık teknikerlerle aynı ek göstergeye tabi olamaz.

MADDE4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümüne Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere lisans mezunu olan Konservatör, Heykeltıraş, Restoratör, Teknik Ressam unvanları eklenmiştir.

GEREKÇE:(657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup en az dört yıllık süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullarda mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre görev yapan Konservatör, Heykeltıraş, Restoratör, Teknik Ressam unvanlarının öğrenimleri gereğince belirtilen bölüme eklenmesi gerekmektedir.)

Dört yıllık örgün fakülte mezunu olan ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personel 2 yıllık teknikerlerle aynı ek göstergeye tabi olamaz.

I

MADDE 6 - 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “A- Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 9 uncu grubunun 6 ncı sırasına “Arkeolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı” ibaresi eklenmiştir.

Anayasanın 10.maddesine aykırılık teşkil ettiği kanun önünde eşitliğe aykırı davranıldığı gerekçesiyle.

GEREKÇE:((Kültür ve Turizm Bakanlığında aynı görev yetki ve sorumlulukta çalışan Arkeolog unvanlı müze müdürü, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “A- Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 9 uncu grubunun 6 ncı sırasında yer almakta iken aynı eğitimi alan aynı görev yetki ve sorumluluk taşıyan Müze araştırmacısı unvanlı Müdür ve Kütüphaneci unvanlı Kütüphane Müdürü, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “A- Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 10'nuncu grubunun 5 nci yer almaktadır. Bu durum aynı görevi yapan personel arasında eşitsizlik ve önemsenmeme duygusu yaratarak, kurum kültürünün gücü ve bütünlüğü açısından sakıncalar doğurmakta ve çalışma barışını bozmaktadır.

MADDE 7- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 3 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı

Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil Müze Araştırmacısı Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır.

GEREKÇE:(Kültür ve Turizm Bakanlığında aynı görev yetki ve sorumlulukta çalışan Arkeolog unvanı ile aynı eğitimi alan aynı ve benzer görev yetki ve sorumluluk taşıyarak çalışan Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci unvanlarının ile (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde yer alması aynı ve benzer görevi yapan personel arasında eşitsizlik ve önemsenmeme duygusu yaratarak, kurum kültürünün gücü ve bütünlüğü açısından sakıncalar doğurmakta ve çalışma barışını bozmaktadır. Dilekçe ekinde sunduğumuz Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19.11.2012 tarih ve 50096 sayılı kararında açıkça belirtildiği gibi Bilgi Belge Yönetimi bölümünü Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan bölümler listesinde yer almaktadır.) ,

Şu anda çalışan; Kütüphanecilerin sayısı:351 Folklor Araştırmacısı sayısı:81 Müze Araştırmacısı sayısı:118 olduğu göz önüne alında bu personelin devlet bütçesine maliyetinin son derece düşük olacağı açıktır.

MADDE 8- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü “nün 3 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanlan ile (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil Konservatör, Restoratör, Heykeltıraş ve Teknik Ressam unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır.

GEREKÇE:Şuanda çalışan Konservatör,Heykeltıraş,Restoratör ve Teknik Ressam sayısı 85 olduğu göz önüne alında bu personelin devlet bütçesine maliyetinin son derece düşük olacağı açıktır.

MADDE 9- 375 sayılı KHK'ye ekli (I) sayılı Cetveldeki Ek Ödeme Oranları Arkeolog, Konservatör, Restoratör, Heykeltraş, Teknik Ressam, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı ve Kütüphaneciler için;

“1-2 dereceden aylık alanlar 140,

3-4 dereceden aylık alanlar 130,

Diğer derecelerden aylık alanlar 120” olarak uygulanır.

MADDE 11- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II Sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı maddesine, “fiilen çalışanlar (belirtilen mahallerde yapılan kontrolörlük tiahil)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile araştırma inceleme yapanlara ve gezici kütüphane hizmeti verenlere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Kütüphanelerde, Müzelerde ve Laboratuvarlarda çalışanlar ile sanat kurulularındaki atölyelerde çalışan personele 575 puan iş riski zammı verilir.

Çalışanların birçoğunun astım ve benzeri meslek hastalığına yakalandıkları için

MADDE 15- Kütüphanelerde ve Müzelerde yapılan fazla çalışmalar için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Mesai bitiminden sonra hizmet verildiği için.

MADDE 16- Arkeolog, Müze Araştırmacısı ile diğer kadrolarda çalışan, üzerinde zimmet bulunan personele 400 puan, Kütüphanelerde üzerinde zimmet olan (basma ve yazma eserler ile görsel işitsel materyaller) Kütüphaneci ve diğer personele 400 puan mali sorumluluk zammı ödenir

Tarihi kıymeti olan ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken eserleri zimmetlerinde bulundurarak ağır yükümlülük altına girdikleri için.

MADDE 19- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin 14 üncü grubunun 1 inci sırasına “Mütercim “unvanından sonra gelmek üzere “Turizm Araştırmacısı” unvanı eklenmiştir.

Sendikamızın talebi doğrultusunda değil tamamen Kamu İşveren Heyetinin görüşleri doğrultusunda hareket edilmiştir.Ayrıca Anayasanın 10.maddesi ihlal edilmiş bazı,unvanlar kayırılmıştır(Musahhih).Musahhihlerin özel hizmet tazminatı bir çırpıda 25 puan artırılırken Turizm Araştırmacılarına Kamu işveren heyetinin isteği doğrultusunda KPDS B düzeyinde dil sınavı belgesi şartı getirilmesi manidardır,asla kabul edilemez.

MADDE 35/36- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi uyarınca istihdam edilen personelin sözleşme ücretleri %35 artırılır.

Kültür Sanat ve turizm emekçisi sanatkarların ücretleri 87 yılından buyana Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenirken, 26 yıldır eriyen maaşları için kamu hakem kurulu

adım atmamış ve bu meslek grubuna önyargı ile yaklaşılmasına seyirci kalmıştır.Kamu işveren Heyetiyle aynı çizgide hareket etmiştir.

GEREKÇE: İDARl SÖZLEŞMEYLE istihdama hükmedilen SANATKÂRLARIN aylığa ve keseneğe esas parasal hakları, 657 sayılı Devlet memurları Kanununda, KANUNLA düzenlenerek, 657 sayılı kanunun Ek Geçici maddelerine göre aylık aldıkları hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12. Madde (D) bendiyle ilgilendirilen "Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak Orkestra, Koro Ve Topluluklarında çalışan SANATÇILARIN için 7/6/1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla PUANA dayandırılan ücret düzenlemesiyle, 657 sayılı Devlet memurları Kanununda Derece, gösterge ve katsayı esasları uyarınca düzenlenen parasal hakları yürürlükten kaldıracak bir düzenleme de getirilmemiştir.

Bu nedenle; 1309 ve 1310 sayılı Kanunlar Kapsamında idari sözleşmeyle istihdama hükmedilen SANATKÂRLARIN aylığa esas olacak ücretlerinin tayininde Ek Geçici 12. Madde (A) bendiyle getirilen ve hüküm altına alınan TEMEL ücretin esas alınması gerektiği açıktır. Ayrıca;

Anayasa Mahkemesi 17.3.2004 tarih ve 2001/390 Esas, 2004/35 Karar sayılı Kararıyla; Anayasa'nın 10. Maddesinde yer alan eşitlik kavramına açıklık getirilerek; bu maddede yer alan eşitlik kavramıyla kanun önünde eşitlik yani hukuki eşitliğin kastedildiği; aynı hukuksal durumda bulunan kişiler arasında haklı bir nedene dayanmayan ayırımın önlemesinin amaçlandığı vurgulanmıştır. Anayasa mahkemesine göre, eşitlik ile güdülen amaç, aynı koşullar içinde özdeş nitelikli olanların yasalarca aynı işleme tabi tutulması, başka bir deyişle, eşitler arasında eşitliğin sağlanmasıdır.

Bu anayasal yorum çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12. Madde (D) bendiyle ilgilendirilen "Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak Orkestra, Koro Ve Topluluklarında çalışan SANATÇILARIN aylığa esas olacak ücretlerinin tayininde de 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12. Madde (A) bendiyle hüküm altına alınan ek gösterge tutarlarının;

1650 1100-3700 1500-5000 2000 - 7000

Stajyerler için

Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) için Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) için Sanatkar memurlar için

olarak uygulanması gerekmektedir.

(657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek geçici 12. 14ve 16 maddeleri kapsamında çalışan sanatkarların ücretleri 1309-1310 sayılı kanunlarda yer aldığı üzere tavan ve taban ücretlerine göre belirlenmesi gerekirken 1987 yılından bu yana BAKANLAR Kurulu Kararı ile memur maaşlarına endekslenmesi nedeniyle reel ücret kaybına uğramışlardır.)

MADDE 41 -87/11782 sayılı Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu kararının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Kurumlar tarafından özel kriterler getirilemez” cümlesi eklenir.

MADDE 42-Sanat Kurumlarında Bale ve Dans Topluluklarında çalışan Sanatkârların gebeliklerinde (izin dönemleri dışında) teşvik ikramiyesi kapsamından çıkarılmaz.

MADDE 5- Merkez Laboratuarı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunan laboratuarlarda çalışan personele giyim yardımı yapılır.

MADDE 8- Sanat kurumlarında, turne gidiş ve dönüşlerinde aynı gün turne

görevlilerine iş yaptırılırsa, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla

çalışma ücretinin 5 katı tutarında 1 günlük mesai ücreti ödenir.

MADDE 16- Sendika, özel yasası olan kurumlar dahil bütün disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi ve sendikanın isteği halinde avukat bulundurur.

Kamu Hakem Kurumu imla yanlışlarını düzelten kurumlar değildir Kurumlar arası ayrımcılığa seyirci kalmıştır.Yüksek Öğrenim Kurullarında aynı madde uygulanırken.Kültür Sanat Sen'e önyargı ile yaklaşılmış ve bu maddemiz kabul edilmemiştir.

MADDE 1- T. C. Emekli Sandığı Kanununun Ek Madde 70 inci maddesinde belirtilen emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi oranlar;

Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 'sine,

Ek göstergesi 2200( dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda %130'una,

Diğerlerinde (2200 altında olanlar) %70'ine tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum kırşılığıne tabi tutulur,

Anayasanın 10 maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile;

30 yıllık bir Şube Müdürü emekli ve ihtisas elemanı(arkeolog vb) olduğunda 1450 TL Maaş alırken, emekli bir polis memuru 1728 TL,Astsubay emeklisi 2064 TL maaş almaktadır.Bu durumu vicdanla,akılla,izanla açıklamak mümkün değildir.

SONUÇ:

Ne yazık ki, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 25 Temmuz 2013 günü Kültür Sanat-Sen'in sunduğu ve Kamu İşveren Heyetince onaylanan toplu sözleşme teklifinde yer alan taleplerde bir dizi değişiklik yapmıştır. Sonuç olarak her ne kadar Kültür Sanat Sen'in toplu sözleşme teklifinde yer alan 6 (altı) talep kabul edilse de bu taleplerden 3'nün (üçünün) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca 2012-2013 Toplu Sözleşme döneminde karara bağladığı talepler olduğu aşikardır. Bunların dışındaki tüm talepleri reddedilmiştir.

Taleplerin kabul edilmemesi Kurulun sendikal hakların kullanılmasında gösterdiği duyarsızlığı ortaya koymuştur. Kurul taleplerin maliyetini bile hesaplamamıştır. Kültür Sanat-Sen'in talepleri hizmet koluyla ilgili olup bu hizmet kolunda çalışan tüm kamu emekçilerinin sayısı 16.340'dır. Kaldı ki, bazı talepler sadece birkaç yüz kamu emekçisiyle ilgilidir. Kültür Sanat-Sen'in talepleri makul ve kabul edilebilir düzeydedir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, maliyet üzerinden bile bir değerlendirme ihtiyacı duymadan salt Hükümetin kararlarıyla ters düşmeme kaygısı gütmüştür. Bu haliyle de Hükümetin kararlarını tasdik eden bir işlev görmektedir.

Dolaysıyla; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına katılmıyor, şerh koyuyorum. 20.08.2013

Ali KILIÇ KESK Temsilcisi ÜYE

Bu Habere Tepkiniz