4/B Alımlarında Düzenleme Yapılsın

Geçen yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının duyuru yapmaksızın sözleşmeli personel alımı yapmaya çalışması üzerine söz konusu Bakanlığı Etik Kuruluna şikayet etmiştik. Bu şikayetimiz üzerine Etik Kurulu beklediğimiz cesarette bir karar alamamış, başvurumuzu genel nitelikte değerlendirmişti. Ancak Etik Kurulu diğer adayların da başvurusu üzerine 4/B alımlarında değişiklik yapması için Başbakanlığa resmi başvuruda bulunmuş... İşte o yazı....

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2006 19:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bayındırlık ve İskan Bakanlığını Etik Kuruluna Şikayet Ettik 27.06.2005
Etik Kurulundan Anlamsız Karar
15.10.2005

BAŞBAKANLIĞA

03 Ekim 2005/13774

Malumları olduğu üzere, 5176 sayılı Kanunla Başbakanlık bünyesinde kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu mezkur Kanunun 3. maddesiyle "Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkili" kılınmış, 4. maddesinde de 'etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabileceği' hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna istinaden çıkarılan 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle "Etik Davranış İlkeleri" ile genel müdür ve üstü düzeydeki kamu görevlilerinin bu ilkelere aykırı uygulamaları hakkında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Kurulumuza ulaşan bir çok şikayet dilekçesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının duyuru yapmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam etmek üzere personel almasının etik ilkelere aykırılık taşıdığı belirtilerek, ilgili kamu görevlileri hakkında etik davranış ilkelerine aykırı bu uygulamalar nedeniyle başvurular yapılmaktadır.

Söz konusu başvurular üzerine yapılan incelemeler neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek personele ilişkin 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda duyuru ve sınav yöntemiyle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüştür.

Günümüz iletişim olanakları da dikkate alındığında, kamu kurum ve kuruluşlarınca, sözleşmeli de olsa herhangi bir duyuru yapılmadan ve sınava ilişkin genel ilkeler belirlenmeden personel alımı yapılmasının, Anayasamızın fırsat eşitliği ilkesine, 5176 sayılı Kanunda belirtilen "saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme" ilkeleri ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5, 6, 7, 9 ve 10. maddeleriyle belirlenen etik davranış, ilkeleriyle uyuşmadığı, 657 sayılı Kanunun liyakat ve kariyer ilkelerine uygun olmadığı gibi 4/B maddesinin amacıyla da örtüşmediği ve kamu yönetimine güveni zedeleyecek unsurlar taşıdı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin amacı ve günümüz iletişim olanakları da göz önüne alınarak, söz konusu personel alımına ilişkin sınav şekli ve konuları ile duyuru yönteminin belirlenmesinin devlet-birey ilişkisinde güvenin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu itibarla; 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, sınav şekli ve konuları ile duyuru yönteminin belirlenmesi açısından, yeniden değerlendirilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim.

Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

Bu Habere Tepkiniz