Malullük Aylığı Alanlar Da, 100 YTL Alacak

Torba Kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. yapılan görüşmeler sonucunda tasarıya yeni bir madde eklenmiştir. Bu madde, Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı ödenenlerin yararlanmaya başladığı 100 YTL tutarındaki ek ödemeden, malullük aylığı almakta olanların da yararlanmasına imkan vermektedir. Detaylar için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2006 12:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

EMEKLİ SANDIĞI KANUNUN EK 81'İNCİ MADDESİ

Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.)

Birinci fıkra: Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Üçüncü fıkra: Birinci fıkra kapsamına girenlerden ölenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine 68 inci maddedeki oranlar üzerinden ödeme yapılır.


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ MADDE

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, "emekli aylığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malullüğü veya adi malullük aylığı" ibaresi eklenmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstehak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır."

"Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez."


MADDENİN GEREKÇESİ

Tasarının;

? Çerçeve 1 inci maddesinden önce gelmek üzere; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek 81 inci madde gereğince; Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı ödenenlerin yararlanmaya başladığı 100 YTL tutarındaki ek ödemeden, aynı hizmet sınıfı veya kadro unvanı üzerinden malullük aylığı almakta olanlar ile yukarıda sayılanlardan henüz emekliye ayrılmaksızın vefat edenlerin dul ve yetimlerinin de yararlandırılması amacıyla 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinde değişiklik yapan bir düzenlemenin çerçeve 1 inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle,

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber