Geriye Dönük Harcırah Ödemesi Plan ve Bütçeden Geçti

31/05/2006 tarihinde, hükümetin kanuni düzenleme ile geriye dönük harcırah ödemesi yapmaya karar verdiğini duyurmuştuk. Geriye dönük harcırah ödemesinin yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonunda, iki değişilik yapılarak kabul edilmiştir. Değişiliklerden birisi yurtdışından dönüşlerdeki harcırah, diğeri ise geriye dönük harcırah ödemesindeki başvuru süresine ilişkindir. detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2006 12:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALARI

1- Hükümet tarafından hazırlanan tasarı, 1/1/2002 tarihinden bu yana, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlar ile kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan, harcırah ödenmemiş olanlara veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarına, geçmişe yönelik olarak hak ettikleri harcırahın ödenmesine imkan vermektedir. Bu konuda detaylı bilgi için tıklayınız.

2- Tasarı şuan için Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilmiştir. Tasarının ayrıca TBMM Genel kurulunda görüşülüp kabul edilmesi gerekmektedir.

3- Tasarıda iki değişilik yapılmıştır.
i- 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca hesaplanan yer değiştirme masrafının, yabancı ülkelerden dönüşlerde olduğu gibi yabancı ülkelere gidişlerde de tam olarak ödenmesi ve yabancı ülkelerden dönüşlerde, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden birisi için hesaplanıp ödenen yer değiştirme masrafının eşlerin farklı ülkelerde veya aynı ülkenin farklı şehirlerinde olması halinde her ikisi için de ayrı ayrı hesaplanarak ödenmesi amacıyla 6245 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde değişiklik yapan bir düzenleme, (b) fıkrası olarak tasarıya eklenmiştir.
ii- Geriye dönük harcırah ödemesi mecliste aynen kabul edilirse, Kanunun Resmi Gazetede yayımından itibaren "üç ay içinde" başvurmak gerekmektedir. Bu süre, "31/12/2006 tarihine kadar," olarak değiştirilmiştir. Yani tasarı Genel Kurulda kabul edilir ve Cumhurbaşkanınının onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanmasının akabinde 31/12/2006 tarihine kadar başvurmak gerekmektedir.

4- Geriye dönük harcırah ödemesindeki faiz sorunu devam etmektedir. Harcırahlar faiz hesaplanmadan ödenecektir. Bu nedenle dava açanların davalarını geri çekmemesi uygun görünmektedir.


PLAN VE BÜTÇENİN KABUL ETTİĞİ METİN

MADDE 2- a) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;"

b) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin son fıkrasında yer alan "kısmı," ibaresinden sonra gelmek üzere "aynı şehirde ikamet eden" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, faiz hesaplanmadan ödenir."


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

MADDE 1- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;"

"Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, faiz hesaplanmadan ödenir."

Bu Habere Tepkiniz