Avukatlık Vekalet Ücretleri

Torba kanun tasarısında yer alan bir diğer konu ise avukatlık vekalet ücretlerine ilişkindir. 5018 sayılı Kanun ile genel bütçe kapsamına alınan beş kurum ile teşkilat kanunlarında hüküm bulunmaması nedeniyle avukatlık vekalet ücretinden yararlanamayan iki kurumdaki hukuk müşaviri ve avukatların, avukatlık vekalet ücretinden yararlandırılmalarına imkân sağlanmaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2006 17:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Geçici 34 üncü maddenin birinci fıkrasında, 2006 yılından önce katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına alınan Devlet Su İşleri, Karayolları, Tarım Reformu, Petrol İşleri ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüklerinde hukuk müşaviri olarak görev yapacak personelin, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekalet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2006, 2007 ve 2008 yıllarında avukatlık vekalet ücretinden yararlandırılmaları ve söz konusu genel müdürlüklerin hesaplarında bulunan avukatlık vekalet ücretlerinin hangi tarih itibarıyla gelir kaydedileceği düzenlenmektedir.

2- Geçici 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında ise katma bütçeli idare iken teşkilat kanunlarında hüküm bulunmaması nedeniyle avukatlık vekalet ücretinden yararlanamayan Petrol İşleri ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüklerinde hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanların, bu idarelerin hesaplarında avukatlık vekalet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin avukatlık vekalet ücretinden yararlandırılmalarına imkân sağlanmaktadır.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

MADDE 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Avukatlık vekalet ücreti

GEÇİCİ MADDE 34- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri olarak görev yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen hukuk müşaviri kadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekalet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da avukatlık vekalet ücreti ödenir. İlgili genel müdürlüklerin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe birimlerinin hesaplarında bulunan avukatlık vekalet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında 31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık vekalet ücretlerinin tamamı ise anılan tarihte gelir kaydedilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekalet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekalet ücretinden yararlanmamış olmaları kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatlık vekalet ücreti ödenir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber