Kendi İsteğiyle Sistemden Çıkanlar da Nema Alacak

Nema olarak bilenen ödemelerin dağıtımı 4853 sayılı kanuna göre yapılmaktadır. Bu kanun çıkarken, nema sisteminden kendi isteğiyle çıkanlara ilişkin bir hüküm konulmamıştı. Kendi isteğiyle sistemden çıkanlar, çıktıkları sırada sadece kendi katkılarını alabilmiş, Devlet katkısını ise alamamıştı. Düzenleme ile kendi isteği ile sistemden çıkanlara Devlet katkısının da verilmesi öngörülmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2006 13:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz ay içerisinde, "Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı? TBMM'ye sevk etmişti. Bu tasarı geçen hafta görüşüldü. Plan ve Bütçe komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda kendi isteğiyle nema sisteminden çıkanlara, alamadıkları Devlet katkısı miktarlarının da ödenmesi kararlaştırıldı. Bu tasarı

Yapılan düzenleme, 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun ödemeleri düzenleyen 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca sistemden çıkan tasarruf sahiplerinin sistemden çıktıkları tarihte tasarruf teşvik hesaplarında kalan Devlet veya işveren katkılarının nemalandırılması sonucunda bulunacak tutarların mahkemeye başvurmaksızın defaten hak sahiplerine ödenmesini ve böylece hem davalar nedeniyle Hazineye anaparayı aşan miktarlarda yük getirmesi muhtemel davaların önlenmesini hem de dava açmış vatandaşlarla, dava açmayarak bu durumun düzeltilmesini bekleyen vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanmasını öngörmektedir.

Düzenleme önce Genel kurulda görüşülecek daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamının onayına sunulacaktır.

İŞTE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ MADDE

MADDE 32- 24/4/2003 tarihli ve 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Mülga 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunla kurulan ve bu kapsamda hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 24/4/2003 tarihli ve 4853 sayılı Kanunla tasfiye edilen Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ait tüm varlık ve yükümlülükler, 31/12/2006 tarihine kadar Hazineye devrolunur. Devir tarihinden sonra hak sahiplerine yapılacak her türlü ödeme, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi kayıtları esas alınarak Banka tarafından gerçekleştirilir. Bu ödemelere ilişkin bilgi ve belgelerin Hazine Müsteşarlığına iletilmesini takiben söz konusu ödeme karşılığı tutarlar Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak suretiyle, hak sahibine ödenmek üzere Bankaya aktarılır.

4853 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, söz konusu tutarlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından tahsil edilerek Hazineye aktarılır. Ancak fazla ödemelerin emeklilere veya hak sahiplerine yapılmış olduğunun belirlenmesi durumunda, bu tutarlar oniki aya kadar faizsiz taksitlendirilerek tahsil edilir ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi yönünden gerçekleşmiş ödemelere ilişkin tüm hak ve yükümlülükler kendiliğinden sona erer.

EK MADDE 2- (1) Mülga 9/3/1988 tarih ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun ödemeleri düzenleyen 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca sistemden çıkan tasarruf sahiplerinin sistemden çıktıkları tarihte tasarruf teşvik hesaplarında kalan Devlet veya işveren katkısı tutarları, sistemden çıkış tarihinden 30 Nisan 2003 tarihine kadar olan dönem için 3417 sayılı Kanunun nemalandırmaya ilişkin 5 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre ve bu tarihten sonraki dönem için ise, 4853 Sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde 2006 yılının Haziran ayı sonu itibariyle değerlemeye tabi tutularak tasarruf sahiplerine başvuru halinde defaten ödenir. Söz konusu ödemelerin hak sahibi bazında belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi kayıtları esas alınır.

(2) 3417 sayılı Kanunun ödemeleri düzenleyen 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca sistemden çıkarak her ne suretle olursa olsun, işbu düzenleme tarihinden önce mülkiyet hakkı kapsamında talebi karşılanmış hak sahipleri lehine bir fark oluşması halinde, söz konusu tutar 2006 yılı Haziran ayı sonuna kadar defaten ödenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra düzenlemesi ile konuları kalmayacağından, kapsama giren tasarruf sahipleri tarafından yargı mercilerine açılmış davalar ile icra takipleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmak suretiyle dava ve takipler sonuçlandırılır. Bu kapsamda, yargı organlarınca idare aleyhine hüküm altına alınabilecek yargılama giderleri de ilgililerinin talep etmesi halinde haklılık oranında nisbi şekilde ödenerek davaların ve ihtilafların sonuçlandırılması sağlanır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber