'Araştırma Görevlisine Merkezi Sınav' Anlamsızlaştırılıyor

1 Haziran 2006 tarihinde yayımlamış olduğumuz haberde, Bakanlar Kurulunun, üniversitelerdeki öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadroları için merkezi sınav şartı getirmeye karar verdiğini belirtmiştik. Ancau, bu konuda hazırlanan kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda değişmiştir. Değişikliğe göre merkezi sınavdan sonra üniversiteler yine ayrıca sınav yapacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2006 12:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BAKANLAR KURULUNUN KARARLAŞTIRDIĞI HUSUS

Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak Meclis'e sevk edilen tasarıya göre "öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda başarılı olmak şart" olacaktır. Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaladığı tasarıda başka bir sınava yer verilmemişti.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU DEĞİŞİKLİK YAPTI

Kanun tasarıları önce Meclis komisyonlarında daha sonra Genel Kurulda görüşülmektedir. Genel Kurulda kabul edilen kanun tasarısı ise onay için Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmektedir. İşte Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaladığı ve sevk ettiği tasarı ilk görüşme yerinde yani Plan ve Bütçe Komisyonunda değişmiştir. Yapılan değişikliğie göre öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya naklen atanabilmek için yine ÖSYM tarafından yapılacak merkezî sınavda başarılı olmak şartı aranmaktadır. Ancak bir ikinci şart daha getirilmiştir. Bu da üniversitelerin yapacağı ikinci sınavdır. Plan ve Bütçe'nin kabul ettiği hüküm şu şekildedir:

"Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. "

Bu düzenleme objektif bir şekilde yapılacak olan merkezi sınav sonuçlarının üniversiteler tarafından yapaılacak yazılı ve sözlü sınavlarla anlamsız bir hale gelmesi anlamını taşımaktadır.

GENEL KURULDA DEĞİŞEBİLİR

Plan ve Bütçe Komisyonunun bu değişikliği Genel Kurulda kaldırılabilir. Ancak bunun için AKP Grup Başkanvekillerin değişiklik önergesi vermesi gerekmektedir.

İŞTE PLAN VE BÜTÇENİN KABUL ETTİĞİ METİN

MADDE 34 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5- Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılabilecek nakil sayıları toplamı, her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sayının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz."

MADDE 35 - 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Merkezi sınav

EK MADDE 8- Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Merkezi sınavın yapılması, sınava katılabilecekler ile sınavda başarılı sayılmak için gerekli puanların belirlenmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

Bu Habere Tepkiniz