Harcırahta İkinci Müjde

Geçmişe yönelik harcırah ödemesi getiren Kanuni düzenlemeye geçen haftalarda sitemizde yer vermiştik. Bu düzenlemede, geçmişe yönelik harcırah ödemesi yapılırken kanuni faizlerin ödenmiyor olmasını sitemizde eleştirmiştik. Bu eleştirilerimiz milletvekilleri tarafından da gündeme getirildi. Bu çerçevede, AKP Grup Başkanvekili Sayın Kapusuz'un verdiği önerge kabul edildi. Buna göre geçmişte alınmayan harcırahlar, kanuni faizleri de hesaplanarak ödenecektir. Detaylar için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Haziran 2006 13:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

39 kanunda değişiklik öngören torba kanun tasarısınin 11 maddesi, Meclis Genel Kurulunun dünkü birleşiminde görüşüldü. Görüşmelere bugün de devam edilecektir. Görüşmeler tamamlandığın, kabul edilen Kanun tasarısı onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek, onayın akabinde de Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Kanun Resmi Gazetede yayımlandığında yürürlüğe girecektir.

HARCIRAH KANUNUNU SORUNLU MADDESİ DEĞİŞTİ

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10. maddesi değişti. Artık tüm eş durumu atamaları ile istek zerine yapılan atamalarda da harcırah alınabilecek.

GEÇMİŞE YÖNELİK HARCIRAHLAR VERİLECEK

İstak ve diğer durumlardan dolayı naklen yapılan atamalarda kişiden yazılı bir belge alınmakta ve bundan dolayı da harcırah verilmemekteydi. 2002 yılından bu yana bir memura bu nedenle harcırah verilmemiştir. İşte kabul edilen Kanuna göre 2002 yılından bu yana harcırah alamayanlara harcırahları ödenecektir.

Kabul edilen bir önerge gereğince de harcırahlar Kanuni faiz hesaplanarak ödenecektir.


HARCIRAH MÜJDESİ İLK DEFA ATAMAYI KAPSAMAMAKTADIR

Yapılan düzenleme sadece naklen atamalara yöneliktir. Zaten bu yasal düzenlemede de, Anayasa mahkemesinin iptal kararı ve bu iptal kararı üzerine idare mahkemelerinin açılan davaları olumlu sonuçlandırması üzerine hazırlanmıştır. İlk defa atananlara harcırah verilmemesini düzenleyen Harcırah Kanununun ilgili maddesi hakkında verilmiş bir iptal kararı bulunmamaktadır. İlk defa atamalarda harcırah verilmeyeceğini hükme bağlayan düzenlemenin Anayasa Mahkemesinde iptali halinde, buna benzer bir düzenleme çıkabilir.


İŞTE KABUL EDİLEN MADDELER

MADDE 2- a) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;"

b) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin son fıkrasında yer alan "kısmı," ibaresinden sonra gelmek üzere "aynı şehirde ikamet eden" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında ka-lan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 ta-rihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 ta-rihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-menin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapı-lanlardan,

harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yer-deki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir."

"Türk Standartları Enstitüsü personeline 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (d) bendindeki hükümlere göre harcırah ödenir."

Bu Habere Tepkiniz