MEB'deki 4/C'li ek ödeme davasını kazandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Ocak 2015 09:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
MEB'deki 4/C'li ek ödeme davasını kazandı

ESAS NO: 2014/738
KARAR NO: 2014/1175

DAVACI: ...
VEKİLİ: AV. DİLEK ATAK

Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci -Çankaya/ANKARA

DAVALI: EDİRNE VALİLİĞİ

VEKİLİ: AV. MUSTAFA CANDAR

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez/EDİRNE

DAVANIN ÖZETİ: Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 23.06.2014 tarih ve 2581592 sayılı davalı idare işleminin, Anayasa'nın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile anılan ek ödemelerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacıya sözleşme ücreti dışında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında çalışan personele bu şekilde bir ödeme yapılması yönünde hüküm bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Edirne İdare Mahkemesi Hakimliği'nce, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

Dava, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 23.06.2014 tarih ve 2581592 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin1 maddesiyle eklenen Ek-9.maddesinde, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacağı, ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, bu maddeye göre yapılacak ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumların, 4. maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramayacakları kurala bağlanmıştır.

Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen, bunların hukuki statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir. Sözleşmeli personelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında sözleşme ile istihdam personelin, bu dört istihdam şekli içinde ve memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir.

Bu itibarla; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle 18.06.2014 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurduğu, başvurusunun Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23.06.2014 tarih ve 2581592 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; idareye başvuruda bulunulan 18.06.2014 tarihinden itibaren yoksun kalınan ek ödemelerin aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazmin talebinin kabulü ile işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının 18.06.2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan108,80 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi üzerine davacıya iadesine, kararın tebliğini zleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Edirne Bölge İdare .Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 28.11.2014 tarihinde karar verildi.

HAKİM

ARDA KARA

124799

YARGILAMA GİDERLERİ

Bu Habere Tepkiniz