İMD, görevlendirme harcırahını kazandı

Türkiye İş Kurumu personeli İş ve Meslek Danışmanı, Samsun'dan Bafra'ya olan süresiz görevlendirmede gündelik verilmemesini dava etti ve kazandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Şubat 2015 18:31, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
İMD, görevlendirme harcırahını kazandı

Türkiye İş Kurumu personeli İş ve Meslek Danışmanı, Samsun'dan Bafra'ya olan süresiz görevlendirmede gündelik verilmemesini dava etti ve kazandı

Türkiye İş Kurumu yeni açılan hizmet merkezlerine sık sık personel görevlendirmekte ancak harcırah vermemektedir. Samsun'da yaşanan olayda, benzer bir işleme tabi tutulan bir İMD açtığı görevlendirme harcırahı davasını kazandı

T.C.
SAMSUN
2. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/1591
KARAR NO: 2015/91

DAVACI: .....
DAVALI: TÜRKIYE IS KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ


DAVANIN ÖZETI: Samsun Çalısma ve Is Kurumu Il Müdürlügünde is ve meslek danısmanı kadrosunda görev yapan davacının, Bafra Hizmet Merkezine görevlendirilmesi nedeniyle tarafına harcırah ödenmesi talebiyle yaptıgı basvurunun reddine yönelik 04.09.2014 tarih ve 8037 sayılı islemin; görev yerinin Bafra olarak belirlenmesine yönelik islemin görevlendirme oldugu, Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca gündelik ödenmesi gerektigi,Samsun - Bafra arası 45 km yol gittigi, 22.04.2014 tarihinden itibaren Samsun - Bafra arası servis hizmeti sunuldugu, 22.04.2014 tarihine kadar olan yol masraflarının karsılanması gerektigiiddia edilerek iptali ile parasal kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI:Davacının, kendi istek ve rızası dogrultusunda Bafra'ya görevlendirildigi, davacının, Bafra'da çalısmasına yönelik olan islem geçici görevlendirme olmayıp sürekli bir görevlendirme oldugundan geçici görev yollugu ödenemeyecegi ileri sürülerek yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRKMILLETIADINA
Karar veren Samsun 2.Idare Mahkemesi Hakimligince dava dosyası incelendikten sonra geregi düsünüldü:

Dava; Samsun Çalısma ve Is Kurumu Il Müdürlügünde is ve meslek danısmanı kadrosunda görev yapan davacının, Bafra Hizmet Merkezine görevlendirilmesi nedeniyle tarafına harcırah ödenmesi talebiyle yaptıgı basvurunun reddine yönelik 04.09.2014 tarih ve 8037 sayılı islemin iptali ile parasal kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine iptali istemiyle açılmıstır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 6. maddesinde "Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve tasıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli tasıt isletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli tasıt esas alınır. Bu yol ve tasıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve tasıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulundugu dairece tespit olunur...", 27. maddesinde " Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna baglı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.", 39. maddesinde; "Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dısındaki bir yere gönderilenlerden, buralara ve yolda ögle (saat 13.00) ve aksam (saat 19.00) yemegi zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir." ile 42. maddesinde "Geçici bir görev ile baska bir yere gönderilenlere, görev mahalline varıs tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı is için ve aynı sahsa 180 günden fazla verilemez. Ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
b. Yurtdısında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz." hükmü yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, Samsun Çalısma ve Is Kurumu Il Müdürlügünde is ve meslek danısma kadrosunda görev yapan davacının, 13.12.2013 tarihli islem ile 16.12.2013 tarihind en itibaren süresiz olarak görev yerinin Bafra Hizmet Merkezi olarak belirlendigi, davacının görevlendirme nedeniyle tarafına 16.12.2013 tarihinden itibaren gündelik ve servis hizmeti sunulmaya baslandıgı 22.04.2014 tarihine kadar yol masrafı ödenmesi istemiyle yaptıgı basvurunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Yukarıda aktarılan yasal hükümler uyarınca, görevlendirmelerde ilgililerin katlandıkları külfetin karsılıgı olarak gündeliklerinin ve yol masraflarının karsılanması zorunludur. Bu zorunluluk kanunda öngörülen sekilde gerçeklestirilen seyahatler için geçerlidir. Ilgilerin yol masraflarını kanıtlaması halinde, yol masraflarının ilgiliye ödenmesi gereklidir. Geçici görevlendirme nedeniyle ödenecek gündelik açısından ise kanunda görevlendirmenin süresine göre sınırlandırmaya gidilmistir.

Buna göre geçici görevlendirmelerde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı is için 180 günden fazla gündelik verilemeyecegi öngörülmüstür.

Olayda, davacının 13.12.2013 tarihli islem ile görev yerinin Bafra Hizmet Merkezi olarak belirlenmesinin görevlendirme niteliginde oldugu, Bafra Hizmet Merkezine görevlendirilmesinde süresiz ibaresinin yer almasının görevlendirmenin niteligini degistirmeyecegi, davacının, Bafra Hizmet Merkezine kendi rızası dahilinde görevlendirilmesinin harcırah ödenmesine engel teskil etmeyecegi, davacıya görevlendirme nedeniyle katlandıgı külfetin karsılıgı olarak Samsun - Bafra arası harcırah ödenmesi gerektigi, dolayısıyla görevlendirme nedeniyle davacının Samsun - Bafra arası gündeliklerinin yukarıda aktarılan Harcırah Kanununun 42. maddesinde öngörülen süre (90 ve 180 gün) ve oranlar dikkate alınarak, yol masraflarının ise anılan Kanunun 27. maddesindeki ilke ve kriterler dogrultusunda servis hizmetlerinin sunulmaya baslandıgı 22.04.2014 tarihine kadar ödenmesi gerektigi sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davacının, Bafra'ya görevlendirilmesi nedeniyle hak ettigi gündelik ve yol masraflarının, Harcırah Kanununun 27 ve 42. maddelerindeki ilke, süre ve oranlar dahilinde davacıya ödenmesi gerektigi anlasıldıgından harcırah talebinin reddine yönelik dava konusu islemde hukuka uygunluk görülmemistir.

Öte yandan, dava konusu islem hukuka uygun bulunmadıgından islem nedeniyle davacının ugramıs oldugu parasal kayıpların davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, davacıya gündelik ve yol masraflarından olusan parasal kayıplarının davalı idareye basvuru (15.08.2014) tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, asagıda dökümü yapılan 98,40 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinlestikten sonra davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Samsun Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 30/01/2015 tarihinde karar verildi.

HAKIM
HAMITALI KANDIL
94884
YARGILAMA GIDERLERI :
Basvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı: 25,20 TL
Posta Gideri: 48,00 TL

TOPLAM: 98,40 TL

Bu Habere Tepkiniz