KİT'lerdeki görevde yükselmeler için önemli karar

Danıştay, KİT'lerde başmühendislikten şube müdürlüğüne sınavsız atamyı düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Ağustos 2015 12:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KİT'lerdeki görevde yükselmeler için önemli karar

Danıştay, Enerji İş Sendikasının açtığı davad, KİT'lerdeki görevde yükselme yönetmelikleri için önemli bir karar verdi.

Danıştay 16. Dairesi, Türkiye Taşkömürü Kurumunda başmühendislikten şube müdürlüğüne sınavsız atamaya imkan veren yönetmelik hükmünün iptaline karar verdi.

DANIŞTAY'IN TTK YÖNETMELİĞİNDE İPTAL KARARI VERDİĞİ HÜKÜMLER
(İptal hükümleri koyu olarak gösterilmiştir)

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi memur ve sözleşmeli personele ilişkin görev grupları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü, Başmühendis,

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 6 - (1) Kurumumuz, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için Kurumumuzda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması hali hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının Kurumumuzda geçmiş olması esastır.
(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
b) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.
3) Kurumda teknik şef, teknik uzman pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.
4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

DANIŞTAY 16. DAİRESİNİN KARARI

T.C.
D A N I S T A Y
ONALTINCI DAIRE

Esas No : 2015/11300

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını Isteyen: Enerji Is (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Isyerleri Kamu Çalısanları Sendikası)

Vekili: Av. Ceyhan MUMCU

Davalı: Türkiye Taskömürü Kurumu Genel Müdürlügü

Istemin Özeti: Davacı Sendika tarafından, 29.9.2014 tarihli ve 29134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Türkiye Taskömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeliginin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 1. alt bendindeki "basmühendis" ibaresinin ve 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinin 3. alt bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıstay Tetkik Hakimi: Funda Öztugral Çubuk

Düsüncesi: Dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına aykırılık bulundugundan, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektigi düsünülmüstür.

TÜRK MILLETI ADINA

Hüküm veren Danıstay Onaltıncı Dairesince, davalı idarenin birincisavunmasının geldigi görülerek geregi görüsüldü:

Dava, 29.9.2014 tarihli ve 29134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Türkiye Taskömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeliginin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 1. alt bendindeki "basmühendis" ibaresinin ve 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinin 3. alt bendininiptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıstır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; Basbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kisilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını saglamak üzere ve bunlara aykırı olmamak sartıyla yönetmelikler çıkartabilecegi hüküm altına alınmıstır.

3046 sayılı Bakanlıkların Kurulus ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kurulus ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Degistirilmesi Hakkında 202 Sayılı KanunHükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 15/c maddesinde; Bakanlık merkez, tasra, yurt dısı teskilatları ile baglı ve ilgili kuruluslarının hiyerarsik kademelerinin, hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla, ilgili kuruluslarda özel kanunlarında gösterildigi sekilde düzenlenecegi hükmüne yer verilmis; özel kanun niteliginde olan 399 sayılı Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/b maddesinde ise;tesebbüs ve baglı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftis kurulu baskanı, kurul ve daire baskanları, müessese, bölge, fabrika, isletme ve sube müdürleri, müfettis ve müfettis yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diger personel eliyle gördürülecegi kurala baglanmıstır.

Türkiye Taskömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeliginin, "Görevde Yükselme ve Ünvan Degisikligine Tabi Görev Grupları"nın düzenlendigi 5. maddesinin 2. fıkrasında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar sayılmıs olup, yönetim hizmetleri grubu baslıklı (a) bendi kapsamında sube müdürü ve basmühendise (1) alt bentte yer verilmis; 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinin 3. alt bendinde de, sube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için, kurumda teknik sef, teknik uzman pozisyonlarında fiilen görev yapmıs olmak sartı aranmıstır. Anılan yönetmeligin görev grupları arasındaki geçisleri düzenleyen 19. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde ise;aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin istegi ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdigi özellikleri tasımak sartıyla diger görevlere atanmanın mümkün oldugu kurala baglanmıstır.

Bu sekilde yapılan düzenleme ile sube müdürü ile basmühendis aynı alt görev grubu içinde tanımlanarak, basmühendis pozisyonunda görev yapmıs olanlara, görevde yükselme sınavı yapılmaksızın sube müdürü olabilme hakkı tanınmıstır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenın 3/b maddesinde asli ve sürekli görevleri yürütmekle görevli personel arasında sube müdürü sayıldıgı halde, gerek anılan hüküm, gerek atıf yapılan 1 sayılı cetvelde basmühendisin sayılmamıs olması karsısında, sube müdürlügünün kadro, basmühendisligin ise pozisyon oldugu sonucuna ulasılmaktadır. Diger taraftan, Türkiye Taskömürü Kurumu Genel Müdürlügü Personel Yönetmeliginde sube müdürü, kendisine idari ve sicil bakımından baglı bulunan basmühendis, uzman, sef ve diger personelin disiplin amiri sayılmıstır. Bu durumda sube müdürü ile basmühendis arasında hiyerarsik ast-üst iliskisi bulundugunun kabulü gerekmekte olup, bu iki görevin aynı alt görev grubu içinde tanımlanmasında isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan; kadrolu bir göreve, yönetmeligin 19/1-(a) maddesinin cevaz verdigi gibi sınavsız atama yapılması; Kamu Kurum ve Kuruluslarında Görevde Yükselme ve Ünvan Degisikligi Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te yer alan, devlet memurlarının üst görevlere yükselmesinin sınav usulüyle gerçeklesecegine dair düzenlemeye ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunununda tanımlanan kariyer ve liyakat ilkelerine aykırılık teskil etmektedir.

Bu durumda,657 sayılı Kanun'un 68/B maddesiyle belirlenmis olan sistematik yapıya aykırı hükümler içeren dava konusu düzenlemede, basta Anayasanın 124. maddesiyle teminat altına alınmıs olan ve Yönetmeliklerin üst hukuk normlarına aykırı olamayacagına iliskin temel kurala, hukukun genel ilkelerine ve hizmetin gereklerine uyarlık görülmemistir.

Buna göre; hukuka aykırılıgı tespit edilmis olan dava konusu düzenleme esas alınmak suretiyle yapılması muhtemel tüm atamalar hukuka aykırı olacagından ve bunun sonucunda da ilgili personel tarafından giderilmesi güç veya imkansız zararların olusacagı açık oldugundan, bu konuda yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,olayda, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanunla degisik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen kosulların gerçeklesmis bulundugu anlasıldıgından, 29.9.2014 tarihli ve 29134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Türkiye Taskömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeliginin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 1. alt bendindeki "basmühendis" ibaresinin ve 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinin 3. alt bendinin yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebligini izleyen günden itibaren (7) yedi gün içinde Danıstay Idari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceginin taraflara duyurulmasına, 02.04.2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan Üye Üye Üye Üye

Fethi ASLAN

Ali Yasar YURDABAK

Eyüp KAYA

Ibrahim TOPUZ

Mehmet AYDIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber