Klinik Şefliği sınavına ilişkin Danıştay Kararı yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2006 10:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:

Esas No : 2006/1462

Karar No : 2006/2095

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan : Danıştay Başsavcılığı

Davacı : Firdevs Örnek, 5. Cad. No:17/8 - Bahçelievler/ANKARA

Davalı : Sağlık Bakanlığı - ANKARA

İsteğin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin temyiz edilmeksizin kesinleşen 24/1/2002 günlü, E:2001/421, K:2002/76 sayılı iptal kararının, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : M. Emin Kaçar

Düşüncesi : Üç aşamalı bir sınav olan ve son aşaması 15/1/2001 tarihinde yapılan klinik şefliği sınavı hakkında Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verilmiş olduğundan ve davacının bu sınav sonucuna göre Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şefliğine atanma isteminin reddine ilişkin 2/4/2001 tarihli işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu atamama işleminin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı : Zafer Kantarcıoğlu

Düşüncesi : Dr. Firdevs Örnek'in Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şefliğine atanma isteğiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 2/4/2001 günlü, 50309 sayılı işlemin iptali isteğiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen söz konusu işlemin iptaline ilişkin 24/1/2002 gün ve E:2001/421, K:2002/76 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulması istemi üzerine konu incelendi.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesine göre kanun yararına temyiz yoluna "niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonuç ifade eden" kararlara karşı başvurulabileceği belirtilmiştir.

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yapılan ve 12/8/2000 günlü, 24138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, Eğitim Hastanelerinde Şef ve Şef Yardımcılığı için yapılacak olan sınav sistemi değiştirilerek merkezi bilim sınavı tamamen kaldırılmış, bunun yerine üç aşamalı bir sınav sistemi getirilmiştir. Sınavın birinci aşaması "yabancı dil sınavı," ikinci aşaması "yayınların değerlendirilmesi," üçüncü aşaması ise "mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavı" olup üçüncü aşama sınava girilebilmesi için yabancı dil sınavının başarılması ve yayınların jüri tarafından değerlendirilip kabul edilmesi gerekmektedir.

Türk Tabipler Birliğinin, Ankara Tabip Odası ile birlikte, 12/8/2000 günlü, 24138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2,3,4,5,7,8,9,10,11, ve 15 inci maddelerinin iptali ve iptali istenen 8 inci maddeye dayalı olarak 24/9/2000 gününde yapılacağı ilan edilen yabancı dil sınavının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı 2000-4810 esas sayısına kayıtlı davada, Danıştay Beşinci Dairesince 21/12/2000 gününde yönetmelik değişikliğiyle getirilen düzenlemelerin Tababet Uzmanlık Kurulunun görev konularına ilişkin bulunduğundan bahisle anılan kurulun görüşünün alınmaması, 1219 sayılı Yasayla tıpta uzmanlık konusunda getirilmiş bulunan düzenleme ile, Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 15 inci maddesini tümüyle gözardı etmesi nedeniyle yetki yönünde hukuka aykırı görülerek dava konusu yönetmelik maddelerinin ve 8 inci maddeye dayalı olarak yapılacağı ilan edilen yabancı dil sınavının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, kararda yürütmenin durdurulması nedeniyle sınavın diğer aşamalarının yapılamayacağının vurgulandığı, davalı idarenin aynen ve gecikmesiz uygulamak zorunda olduğu bu yargı kararının aksine, şef ve şef yardımcılığı sınavının ikinci kademesi olan (ve sınavın birinci kademesi yabancı dil sınavında başarılı olanlarla bu dil sınavından muaf olan adayların eserlerinin incelenmesine de ilişkin) "yayınların değerlendirilmesi" aşamasını uygulamaya koyduğu, yönetmeliğin iptali istenilen 7 nci maddesine göre Bakanlıkça oluşturulan jüriler tarafından adayların yayınlarının değerlendirildiği ve bu aşamada başarılı olan adayların, 15/1/2001 gününde sınavın üçüncü ve son aşaması olan ve davalı idarece yapılan "mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilmesi yeteneği sınavına katıldıkları, bu sınavda başarılı olan adayların çeşitli eğitim hastanelerindeki şef ve şef yardımcılığı kadrolarına atamalarının yapıldığı, anılan sınavı yapma işleminin ve bu sınav sonucunda başarılı olanların atamalarına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle de Türk Tabipler Birliği tarafından, Danıştay Beşinci Dairesinin E:2001-1008 esas sayısına kayıtlı davanın açıldığı; bu davada da, Dairenin 21/12/2000 günlü E:2000-4810 sayılı kararıyla yürütülmesi durdurulan Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılan yabancı dil sınavına dayalı olarak 15/1/2001 gününde gerçekleştirilen mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavının ve bu sınav sonucunda başarılı olanların şef ve şef yardımcılığına atamalarının yapılmasına ilişkin işlemlerin de hukuki dayanaktan yoksun kaldığı gerekçesiyle 11/7/2001 günlü kararla yürütülmesinin durdurulduğu, daha sonra da Danıştay Beşinci Dairesince yukarıda belirtilen gerekçelerle 15/5/2002 günlü E:2002-4810 K:2002-2253, 15/5/2002 günlü E: 2001-1008, K:2002-2254 sayılı iptal kararlarının verildiği, davalı idarenin temyiz istemi incelenerek İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 7/2/2003 günlü E:2002-1225, K:2003-62 sayılı kararı ile Yönetmelik değişikliğinin hazırlanması ve çıkarılması sırasında Tababet Uzmanlık Kurulu kararının alınması zorunluluğunun bulunmadığı gerekçeleriyle açıklanarak Danıştay Beşinci Dairesinin 15/5/2002 günlü E:2000-4810, K:2002-2253 sayılı kararının bozulması üzerine, Dairece bozma kararına uyulmak suretiyle işin esası incelenerek, 12/8/2000 günlü, 24138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3,4/1,5,7/1,8,9,10,11 ve 15/2 nci maddeleri ile 8 inci maddeye dayalı olarak Bakanlıkça 24/9/2000 günü yapılacağı ilan edilen yabancı dil sınavının iptaline, diğer kısımlar yönünden davanın reddine karar verildiği, İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/10/2005 günlü E:2004-2655; K:2005-2557 sayılı kararı ile onandığı; İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 4/3/2004 günlü, E:2003-452, K:2004-232 sayılı bozma kararı üzerine de yine bozmaya uyularak 15/1/2001 gününde mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavını yapma işleminin iptaline, davanın atamalarla ilgili kısmının ise ehliyet yönünden reddine ilişkin 16/6/2004 günlü, E:2004-2037, K:2004-2915 sayılı kararın verildiği bu kararın da İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/10/2005 günlü E:2004-2441; K:2005-2558 sayılı kararıyla onandığı anılan dosyaların incelenmesinden anlaşılmaktadır.

24/9/2000 gününde davalı idarece yapılan yabancı dil sınavında başarılı olması üzerine yayınları değerlendirilerek bu aşamada da başarılı olduktan sonra üçüncü aşama olan ve 15/1/2001 gününde yapılan, mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yeteneği sınavında 75 puan barajını aşamadığı için ataması yapılamayan Dr. Firdevs Örnek'in 74 puan alarak başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı dava, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 11/3/2000 günlü E:2001-388, K:2003-268 sayılı kararıyla reddedilmiş, Danıştay Beşinci Dairesinin 20/10/2003 günlü E:2003-2924, K:2003-4208 sayılı kararıyla onanmış, karar düzeltme istemi de Dairenin 21/11/2005 günlü, E:2004-1839, K:2005-5302 sayılı kararıyla reddedilmiş, yine Dr. Firdevs Örnek'in Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şefliğine atanmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açmış olduğu davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin temyiz edilmeyerek kesinleşen 24/1/2002 günlü E:2001-421, K:2002-76 sayılı kararıyla işlem iptal edilmiş, kanun yararına bozma istemine de konu olan bu karar üzerine, 29/5/2002 günlü işlemle Firdevs Örnek klinik şefliği kadrosuna atanmış, Firdevs Örnek'in bu atama işleminin iptali isteğiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 19/12/2002 günlü, E:2002-882, K:2002-1666 sayılı iptal kararı Danıştay Beşinci Dairesinin 20/10/2003 günlü E:2003-1024, K:2003-4209 sayılı kararı ile, hernekadar Daire içtihatları temyize konu Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, 24/9/2000 günlü yabancı dil sınavının hukuka aykırılığının yargı kararları ile saptanmış olması karşısında şef ve şef yardımcılığı sınavının üçüncü aşaması olan yetenek sınavının da hukuki dayanağı kalmadığından, yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı yolunda ise de, anayasanın 138 ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddeleri dikkate alındığında temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olan Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24/1/2002 günlü, E:2001/421, K:2002/76 sayılı kararı üzerine Klinik Şefliği kadrosuna atanmış olan Firdevs Örnek'in bu atamasının bir başka yargı kararı ile iptal edilmesine hukuken olanak bulunmadığından aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarenin temyiz istemi kabul edilerek Mahkeme kararı bozulmuş, karar düzeltme istemi de Danıştay Beşinci Dairesinin 25/10/2005 günlü E:2004-1279, K:2005-4839 sayılı kararıyla reddedilmiş, diğer taraftan, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 11/3/2003 günlü E:2001-388, K:2003-268 sayılı kararının uygulanması suretiyle Firdevs Örnek'in Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği şeflik kadrosundan alınarak Göz Hastalıkları Bölümüne Başasistan olarak atanması üzerine, adı geçen kişi tarafından söz konusu işlemin iptali isteğiyle açılan davada da, davalı idarece mevcut iki yargı kararından, davacının şeflik sınav sonucuna yönelik olarak açılan davada verilen yargı kararı uygulanarak davacı görevden alınmışsa da; Ankara 6. İdare Mahkemesince davacının (74) puan aldığının kabul edilmesiyle sınavda (75) puan alarak en yüksek puanı alan kişinin muvafakat alamadığından anılan göreve atanmaması dikkate alındığında, diğer en yüksek puanı alan davacının atanmasının kamu yararı ve hizmetin devamlılığı bakımından hukuka uygun olacağından, işlemin iptali yönünde verdiği kararın davacının "hukuki statüsüne" uygun bir karar olduğu buna göre, davacının Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şeflik görevinden alınarak Göz Hastalıkları Bölümüne Başasistan olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle Ankara 5. İdare Mahkemesince 28/5/2004 günlü E:2003-1418, K:2004-1021 sayılı iptal kararı verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, İdari Dava Daireleri Kurulu kararlarıyla onanan Daire kararlarıyla, yönetmelik değişikliğiyle üç aşamalı yapılması öngörülen sınavın ilk aşaması olan ve 24/9/2000 gününde yabancı dil sınavının hukuka aykırılığı saptanarak sınavın diğer aşamalarının da hukuki dayanağının kalmadığının belirlenmiş olması karşısında, yargı kararlarının aynen ve geciktirilmeksizin uygulanması gerektiğine ilişkin Anayasa ve Yasa kuralı gözardı edilerek, 24/9/2000 gününde yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan Firdevs Örnek'in yayınların değerlendirilmesi sınavında da başarılı bulunması üzerine girdiği mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavında 74 puan alarak yönetmelikte öngörülen 75 puan barajını aşamaması nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği şefliğine atanması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı açtığı davada, uyuşmazlık konusu klinik şefliği için yapılan sınavda en yüksek puanı alan Doç. Dr. Faruk Öztürk'ün görev yaptığı Afyon Kocatepe Üniversitesinden muvafakat alamaması nedeniyle halen boş bulunan şeflik kadrosuna hizmetin devamlılığı ve kamu yararı bakımından diğer en yüksek puanı alan Firdevs Örnek'in atanması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle anılan işlemin iptali yolunda Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 24/1/2002 günlü E:2001-421; K:2002-76 sayılı karar hukuka aykırı bir sonuç ifade etmektedir.

Açıklanan nedenlerle söz konusu kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulması için temyiz gerekli görülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü;

Davacı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şefliğine atanması isteğiyle 29/3/2001 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin 2/4/2001 tarihli işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 24/1/2002 günlü, E:2001/421, K:2002/76 sayılı kararıyla; hernekadar Tababet Uzmanlık Kurulunun görüşü alınmaksızın sınav yapılmasının hukuka aykırılığı yargı kararıyla ortaya konulmuş ise de, davalı idarece ilan edilen ve idari bir görev niteliği taşıyan şef ve şef yardımcılıkları kadrolarının, hizmetin yürütülebilmesi, uzmanlık eğitiminin verilebilmesi ve uzmanlık eğitim birimi içerisindeki idari işleyişin temini bakımından kamu görevlisi ataması yapılması gereken ara hizmet birimlerinden olduğu; şef ve şef yardımcılığı sınavlarının Tababet Uzmanlık Kurulunun görüşü alınmaksızın yapılmasına ilişkin hukuka aykırılık, anılan şekil eksikliği davalı idarece bilahare giderilerek, Tababet Uzmanlık Kurulunun görüşünün alınması suretiyle anılan Yönetmelikte yeniden düzenleme yapıldığı ve benzer hükümler içeren düzenlemenin 28/4/2001 günlü Resmî Gazete'de yayımlandığı gözönüne alındığında, sözü edilen sınavın içeriği bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı; başka bir ifadeyle, bu sınavın, katılanlar arasında en liyakatli olanı belirleme noktasında somut bir sonucu ifade ettiğini de kabul etmek gerektiği; gerek 1219 sayılı Yasada, gerekse Tababet Uzmanlık Tüzüğünde şef ve şef yardımcılıklarına yapılacak atamaların, atanma yeterliğini taşıyanlar arasından sınavla belirleneceği yolunda amir bir hüküm içermediği de dikkate alındığında, davalı idarece yapılan sınavların objektif kriterler içermesi ve liyakatli olanı belirlemeye yönelik somut sonuçlar ortaya koyması bakımından kamu yararına uygun olduğu; anılan sınavlara ilişkin düzenlemenin şekil eksikliği nedeniyle hukuka aykırı olduğu yolundaki yargı kararıyla, sözü edilen somut sonuçların geçersiz sayılamayacağı sonucuna ulaşıldığı; uyuşmazlık konusu olayda, klinik şefliği için yapılan sınavda en yüksek puanı alan Doç. Dr. Faruk Öztürk'ün, görev yaptığı Afyon Kocatepe Üniversitesinden muvafakat verilmemesi nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şefliğine atamasının yapılamadığı; aynı hastanede uzman olan ve davalı idarece yapılan sınavda Faruk Öztürk'ten sonra en yüksek notu (74 puan) alan davacının klinik şefliği kadrosuna atanması isteğiyle yaptığı başvurunun reddedildiği; klinik şefliği sınavında en yüksek puanı alan kişinin muvafakat alamadığı için bu göreve atanamaması nedeniyle halen münhal bulunan şeflik kadrosuna, hizmetin devamlılığı ve kamu yararı bakımından diğer en yüksek puanı alan davacının atanması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davacının Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şefliğine atanma isteminin reddine ilişkin 2/4/2001 tarihli dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen bu karar, davalı idare tarafından temyiz edilmediğinden kesinleşmiş bulunmaktadır. Danıştay Başsavcılığı, "yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden" söz konusu kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51 inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kanun Yararına Bozma" başlıklı 51. maddesinde, "1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.

2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.

3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmî Gazete'de yayımlanır." hükmü yer almaktadır.

Davacı, 24/9/2000 tarihinde ilk aşaması yapılan ve 15/1/2001 tarihinde üçüncü aşaması gerçekleştirilen klinik şefliği sınav sonucuna göre klinik şefliği kadrosuna atanma isteminde bulunmuştur. Üç aşamalı bu sınava karşı açılan davalarda Danıştay Beşinci Dairesi'nce verilmiş yürütmeyi durdurma ve iptal kararları bulunduğu gibi; geçer notun 75 olduğu klinik şefliği sınavında 74 puan alan davacının sınavda başarılı olma koşulunu da taşımadığı görülmektedir.

12/8/2000 günlü, 24138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve klinik şefliği sınav sisteminde değişiklikler yapan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ve 15. maddelerinin ve iptali istenen 8. maddeye dayalı olarak Bakanlıkça 24/9/2000 tarihinde yapılacağı ilan edilen yabancı dil sınavının iptali istemiyle açılan 2000/4810 esas sayılı davada, Dairemizin 30/11/2000 günlü kararıyla, "yürütmenin durdurulması isteminin 30/11/2000 tarihli ara kararı cevabı alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar kabulüne" karar verildiği; anılan kararın 6/12/2000 tarihinde davalı idareye tebliğ edildiği; aynı davada daha sonra verilen 21/12/2000 günlü, E:2000/4810 sayılı kararla, bu kez "dava konusu Yönetmelik maddelerinin ve 8. maddeye dayalı olarak 24/9/2000 günü yapılacağı ilan edilen yabancı dil sınavının yürütülmesinin durdurulmasına" karar verildiği; söz konusu kararın, 6/1/2001 tarihinde davalı idareye tebliğ edildiği; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 2/2/2001 günlü, Y. D. İtiraz:2001/29 sayılı kararıyla da davalı Sağlık Bakanlığı'nın itirazının reddedildiği; ancak, bu yargı kararlarına rağmen, davalı idarece şef ve şef yardımcılığı sınavının ikinci kademesi olan (ve sınavın birinci kademesi olan yabancı dil sınavında başarılı olanlarla bu dil sınavından muaf olan adayların eserlerinin incelenmesine ilişkin) "yayınların değerlendirilmesi" aşaması uygulamaya konularak, Yönetmeliğin 7. maddesine göre Bakanlıkça re'sen oluşturulan jüriler tarafından adayların yayınlarının değerlendirildiği ve bu aşamada başarılı olan adayların, sınavın üçüncü ve son kademesi olup davalı idarece 15/1/2001 tarihinde yapılan "Mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavı"na katıldıkları; bu sınavda başarılı olan adayların çeşitli eğitim hastanelerindeki şef ve şef yardımcılığı kadrolarına atamalarının yapıldığı; Danıştay Beşinci Dairesi'nin 15/5/2002 günlü, E:2000/4810, K:2002/2253 sayılı kararıyla, anılan maddeler ile 24/9/2000 tarihinde yapılacağı ilan edilen yabancı dil sınavının iptal edildiği; yine Dairemizin 15/5/2002 günlü, E:2001/1008, K:2002/2254 sayılı kararıyla da, Yönetmelik değişikliği uyarınca eğitim hastanelerindeki şef ve şef yardımcılığı kadroları için 15/1/2001 tarihinde yapılan "Mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavı"nın ve bu sınava dayalı atamaların iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yürütmenin durdurulması kararları, iptali istenen idari bir işlemin yargı süzgecinden geçirilmesi sonucu bu işlemin "hukuka aykırılığını" tespit eden kararlardır.

Yürütmenin durdurulmasından amaç, "kamu düzeni''nin ve giderek "hukuk düzeni''nin korunmasıdır. Yürütmenin durdurulması kararları ile, ileride giderilebilmesi veya düzeltilmesi zor, karışık durumlar önlenir; yönetimde düzen ve istikrar sağlanır.

Bu bağlamda, verilmiş bir yürütmenin durdurulması kararı ile "hukuka aykırılığı" tespit edilmiş bir işleme dayalı olarak yeni işlemler kurulması kabul edilemez. Böyle bir uygulamanın hukuk düzenine aykırı bir uygulama olacağı ve yönetimdeki düzen ve istikrarı bozacağı ortadadır.

Dairemizin 21/12/2000 günlü, E:2000/4810 sayılı kararıyla, şef ve şef yardımcılığı sınavının dayanağını oluşturan Yönetmelik hükümleri ile 24/9/2000 günlü yabancı dil sınavının hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş ve yürütülmesi durdurulmuştur. Anayasanın 2. ve 138. maddeleriyle 2577 sayılı Yasanın 28. maddesine göre, idarenin yargı kararlarına uygun işlem yapmakla zorunlu olduğu ve idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunmadığı gibi, yargı kararını etkisiz hale getirmeye yönelik işlemler tesis etmesinin de Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır.

Bu durumda, şef ve şef yardımcılığı sınavının dayanağını oluşturan Yönetmeliğin ve anılan sınavın birinci aşaması olan yabancı dil sınavının Dairemizce yürütülmesinin durdurulması sonucunda, takip eden zincirleme işlemlerin hukuki dayanağı kalmayacağından ve yargı kararının açıkça ihlali niteliğinde işlem kurulamayacağından, ilgilinin 15/1/2001 tarihli üçüncü aşama sınav sonucuna göre klinik şef yardımcılığına atanma isteminin reddinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu arada, Danıştay Beşinci Dairesi'nce verilen 5/5/2002 günlü, E:2000/4810, K:2002/2253 sayılı iptal kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 7/2/2003 günlü, E:2002/1225, K:2003/62 sayılı kararıyla karar düzeltme aşamasında bozulması üzerine, Dairemizin 16/6/2004 günlü, E:2003/2399, K:2004/2914 sayılı kararıyla, 12/8/2000 günlü, 24138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3, 4/1, 5, 7/1, 8, 9, 10, 11 ve 15/2. maddeleri ile 8. maddeye dayalı olarak Bakanlıkça 24/9/2000 tarihinde yapılacağı ilan edilen yabancı dil sınavının yine iptaline karar verilmiş; Dairemizin 15/5/2002 günlü, E:2001/1008, K:2002/2254 sayılı iptal kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 7/2/2003 günlü, E:2002/1224, K:2003/63 sayılı kararıyla karar düzeltme aşamasında bozulması nedeniyle, bu karara uyularak verilen Danıştay Beşinci Dairesi'nin 16/6/2004 günlü, E:2004/2037, K:2004/2915 sayılı kararıyla da, "Dairemizin 16/6/2004 günlü, E:2003/2399, K:2004/2914 sayılı kararıyla, şef ve şef yardımcılığı sınavının ilk aşamasını oluşturan 24/9/2000 tarihli yabancı dil sınavı iptal edilmiş olduğu gibi; hem yabancı dil sınavının, hem de sonraki iki aşamanın dayanağını oluşturan (ve sınav sisteminde değişiklikler yapan) yönetmelik hükümlerinin hukuka aykırı oldukları saptanmış bulunduğundan, Dairemizce iptal edilen Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 24/9/2000 tarihinde yapılan yabancı dil sınavına ve iptal edilen diğer maddelere dayalı olarak gerçekleştirildiği tartışmasız olan 15/1/2001 tarihinde 'mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavı'nı yapma işleminin hukuki dayanaktan tümüyle yoksun bulunduğu" gerekçesiyle 15/1/2001 tarihli üçüncü aşama klinik şef ve şef yardımcılığı sınavı yine iptal edilmiş ve bu davanın atamalarla ilgili kısmının ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bozma kararı doğrultusunda ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir. Dairemizin bu kararları, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sırasıyla 27/10/2005 günlü, E:2004/2655, K:2005/2557 sayılı ve 27/10/2005 günlü, E:2004/2441, K:2005/2558 sayılı kararlarıyla onanmış bulunmaktadır.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarıyla hukuka aykırılığı saptanmış bir sınava dayalı olarak davacının klinik şefliğine atanması olanaklı olmadığı gibi; bu sınavın geçerli olduğu bir an için kabul edilse bile, davacının klinik şefliği için 75 puan olan geçer notu alamadığı ve 74 puanla sınavda başarısız olduğu; ilgilinin 15/1/2001 tarihli klinik şefliği sınavında 74 puanla başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 11/3/2003 günlü, E:2001/388, K:2003/268 sayılı kararıyla reddedildiği; bu kararın Dairemizin 20/10/2003 günlü, E:2003/2924, K:2003/4208 sayılı kararıyla onandığı; davacının karar düzeltme isteminin de Dairemizin 21/11/2005 günlü, E:2004/1839, K:2005/5302 sayılı kararıyla reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Belirtilen duruma göre, davacının 15/1/2001 tarihli klinik şefliği sınav sonucuna göre klinik şefliği kadrosuna atanmasına olanak bulunmadığından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Klinik Şefliği kadrosuna atanma isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, İdare Mahkemesi'nce, sınavda başarılı olduğu halde muvafakat alamadığı için ataması yapılamayan Doç. Dr. Faruk Öztürk'ten sonra davacının en yüksek puanı aldığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 24/1/2002 günlü, E:2001/421, K:2002/76 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın bir suretinin Sağlık Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmesine ve bu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 17/4/2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz