1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek

Danıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.
04 Mart 2016 10:03
Yazdır
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek

657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendi şu şekildedir:

"Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog ünvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar"

YÖK, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu davacının bitirdiği bölüm itibariyle sağlık bilimi lisansiyeri sayılmasına karar vermiştir.

Sağlık bilimi lisansiyeri sayılan kişi de, bir derece almak için idaresine başvurmuştur. Açılan davalar sonrasında, Danıştay, bir derecenin verilebilmesi için bitirilen okulun Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bende eklenmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar, YÖK'ün her sağlık bilimi lisansiyeri saydığı bölüm mezununun bir derece alamayacağı anlamına geliyor.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
DANIŞTAY
İkinci Daire

Esas No : 2012/12504
Karar No : 2015/6441

Özeti: Davacının bitirdiği okula, 657 sayılı Kanun'un 36/A-5 maddesinde sınırlı bir şekilde belirlenen yükseköğrenim programları arasında yer verilmediği gibi anılan okulun, sözü edilen fıkra kapsamına alınmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı da bulunmadığından bu fıkra hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Gaziantep Valiliği Diğer Davalı : Şahinbey Kaymakamlığı Karşı Taraf : ...

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : Gaziantep 2. İdare Mahkemesince verilen 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Asiye Değirmenci Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi ABD mezunu olup Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen olarak görev yapan davacı, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-5 maddesi uyarınca memuriyete giriş derecesine bir derece eklenmek suretiyle intibakının düzeltilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.12.2010 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanun'un 36/A-5 maddesinde yer alan "benzeri sağlık bilimleri lisansiyerlerinin" kimler olduğunu belirlemeye yetkili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca; davacının bitirmiş olduğu bölüm itibariyle "sağlık bilimleri lisansiyeri" sayıldığı anlaşıldığından tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde; "Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog ünvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar" hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddenin (G) fıkrasında ise, bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetlerin; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı'mn muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulu'nca tespit olunacağı hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Dayı Ahmet Ağa İlköğretim Okulunda Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapan davacının Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalından mezun olmasından dolayı sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-5 maddesi uyarınca memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi yolundaki talebinin reddi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, sağlık alanında dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenim görmediği, bu nedenle de sağlık bilimleri lisansiyeri olmadığı açık olan davacının bitirdiği okula anılan maddede sınırlı bir biçimde belirlenen yükseköğrenim programları arasında yer verilmediği gibi, söz konusu okulun sözü edilen fıkra kapsamına alınmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu Kararı da bulunmadığından, Yükseköğretim Kurulu görüşüne dayalı olarak, anılan fıkra hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyamn adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11.06.2015 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 36,862 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Çiftlik Bank olayında sadece vatandaş mı suçludur?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam