1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

90 Günlük Süreden Sonra Serbest Diş Hekimine Sevk Olan Memurun Tedavi Giderlerinin Ne Kadarı Ödenir?

12 Mayıs 2004 00:00
+Aa- Yazdır
Bütçe Kanunlarına dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan Bütçe Uygulama Talimatlarında tedavi yardımlarına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu yılki Talimatta da yine geçen yıllarda olduğu gibi, "sevk edilen resmi kurumda 90 gün içinde diş tedavisinin yapılmaması halinde, özel sağlık kurumlarına sevk olunabileceği" belirtilmektedir. Ancak, yine bu yılki talimatta geçen yıllarda olduğu gibi diş tedavisinin ancak bir kısımının ödenebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2002 yılında, 90 günlük süreden sonra serbest diş hekimine sevk olan ancak tedavi maliyetlerinin bir kısmı ödenen bir memurun açtığı dava hem idare mahkemesinde hem de Bölge İdare Mahkemesinde olumlu sonuçlanmıştır. Kararı görmek için tıklayın.

T.C.
TRABZON
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Esas No: 2004/2
Karar No: 2004/26

İtiraz Eden (Davalı) : Ardeşen Kaymakamlığı - Ardeşen / RİZE
Karşı Taraf (Davacı) : Nail Bayraktar
Ardeşen İmam-Hatip Lisesi - Ardeşen / RİZE

İstemin Özeti : Davacının, serbest diş hekimine yaptırdığı tedavi sonucu ödediği tedavi ücretinin tarafına ödenmesi için yaptığı başvuru üzerine ödenmeyen 409.680.000.- liralık kısmının, serbest diş hekimine ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tedavi Yardımı" başlıklı 209. maddesinin 1. fıkrasında; "Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmi tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır." hükmüne yer verildiği, Devlet Memurlarının Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin "özel sağlık kuruluşlarında tedavi" başlıklı 22. maddesinde de; tedavi özel sağlık kuruluşlarında sağlandığı takdirde talep edilen paranın hasta tarafından tabibe ödeneceği, alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedelinin kurumdan alınacağının öngörüldüğü, "diş hastalıklarının tedavisi" başlıklı 31. maddesinde ise; diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın ve benzeri diğer kıymetli madenlerin bedelinin ödenmeyeceği hükmü getirildiği, yasaların uygulanmasını göstermek için çıkartılan tüzük, yönetmelik ve talimatların dayalı oldukları yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacakları idare hukukunun bilinen ilkelerinden olduğu, 657 sayılı Yasanın 209. maddesinde devlet memurlarına tedavi giderlerinin ödenmesi konusunda tedaviye resmi tabip raporu ile lüzum gösterilmesi gerektiğinin açıkça hükme bağlandığı ve başkaca bir koşulun veya sınırlamanın da getirilmediği olayda ise Ardeşen Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde 90 gün süre içinde tedavisi mümkün olmadığı gerekçesiyle serbest diş hekimine sevk edilen ve tedavisi yapılan davacının fatura karşılığı, 2 adet akrilik alt üst total protez bedeli olan 679.680.000 lirayı ödediği, bu paranın tarafına ödenmesi için 06.05.2003 tarihli dilekçe ile davacı idareye başvuruda bulunduğu, ancak ödediği miktarın 409.680.000 liralık kısmının tarafına ödenmediğinin anlaşıldığı, bu durumda, anılan yönetmeliğin 31. maddesinde belirtilen ve diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin dışında yapılan tedavi giderlerinin kısıtlanacağı yolunda mevzuatta açık bir hüküm olmadığı halde, yasa ve yönetmelikte yer almayan ve 2002 mali yılı bütçe uygulama talimatıyla getirilen kısıtlayıcı hükme dayanılarak davacıya tedavi giderinin tamamının ödenmemesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davacının tazminat isteminin kısmen kabulü ile serbest diş hekimine ödediği tedavi giderinin tarafına eksik ödenen 409.680.000 liralık kısmının başvuru tarihi olan 06.05.2003 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece tarafına ödenmesine, fatura bedelini ödediği 17.03.2003 tarihinden başvuru tarihine kadar olan kısım için faiz isteminin ise reddine ilişkin Trabzon İdare Mahkemesinin 30.09.2003 gün ve E: 2003/518, K. 2003/797 sayılı kararının; mevzuat hükümlerinde çeşitli nedenlerle özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerinin tamamının devlet tarafından ödeneceğine dair açık herhangi bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla yasal dayanaktan yoksun davacı talebinin reddedilmesinde hukuki isabetsizlik bulunmadığı iddiasıyla itirazen bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Kanunda ve ilgili yönetmelikte tedavi giderlerinin ilgili kurumca karşılanacağı hükmü var iken uygulama talimatını dayanak gösterip aykırı tutum sergilemenin idare hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmayacağı, zira normlar hiyerarşisinde altta bulunan düzenlenenin üst düzenlemelere uygun olmak zorunluluğu bulunduğu ileri sürülerek ....

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Trabzon Valiliği İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:
İtiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Trabzon İdare Mahkemesinin 30.09.2003 gün ve E: 2003/518, E: 2003/797 sayılı kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından itirazın REDDİNE, kararın ONANMASINA, itiraz giderlerinin itiraz eden davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istemi halinde iadesine, 25.03.2004 tarihinde 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN ÜYE ÜYE
Nakiddin BUĞDAY Kenan AYAZ Mustafa KOÇAK
(27832) (32741) (32881)


T.C.
TRABZON
İDARE MAHKEMESİ

Esas No: 2003/518
Karar No: 2003/797


DAVACI : Nail Bayraktar
Ardeşen Kaymakamlığı - ARDEŞEN / RİZE

DAVALI : Ardeşen Kaymakamlığı-ARDEŞEN / RİZE

DAVANIN ÖZETİ : Davacının, serbest diş hekimine yaptırdığı tedavi sonucu ödediği tedavi ücretinin tarafına ödenmesi için yaptığı başvuru üzerine ödenmeyen 409.680.000.- liralık kısmının; yasa ve yönetmeliklerde yer almayan kısıtlamaların bütçe uygulama talimatlarıyla getirilemeyeceği iddia edilerek, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Husumet ve yapılan ödemenin dışında davacıya fatura bedelinin tamamının ödenmesinin yasal dayanağı olmadığı ileri sürülerek esas yönlerinden davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Trabzon İdare Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:

Davalı idarenin husumet itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.

Dava, davacının, serbest diş hekimine yaptırdığı tedavi sonucu ödediği tedavi ücretinin tarafına ödenmesi için yaptığı başvuru üzerine ödenmeyen 409.680.000.- liralık kısmının, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tedavi Yardımı" başlıklı 209. maddesinin 1. fıkrasında; "Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmi tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin "Özel Sağlık Kuruluşlarında Tedavi" başlıklı 22. maddesinde de, tedavi özel sağlık kuruluşlarında sağlandığı takdirde talep edilen paranın hasta tarafından tabibe ödeneceği, alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedelinin kurumdan alınacağı öngörülmüş, "Diş Hastalıklarının Tedavisi" başlıklı 31. maddesinde ise, diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedelinin ödenmeyeceği hükmü getirilmiştir.

Yasaların uygulanmasını göstermek için çıkartılan tüzük, yönetmelik ve talimatların dayalı oldukları yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacakları idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. 657 sayılı Yasanın 209. maddesinde devlet memurlarının tedavi giderlerinin ödenmesi konusunda tedaviye resmi tabip raporuyla lüzum gösterilmesi gerektiği açıkça hükme bağlanmış, başkaca bir koşul veya sınırlama getirilmemiştir.

Her ne kadar sözü edilen Yönetmeliğin Ek 1. maddesinde, bu yönetmeliğe tabi yurtiçi ve yurt dışı tüm tedavi ücretlerini ve işitme cihazı, tekerlekli sandalye, gözlük, suni aza, organ protezi, diş tedavisi ve protez gibi cihaz ücretlerini kapsayacak şekilde gerekli sınırlamaların konmasının, günün şartlarına göre her iki yılda bir dengeli bir şekilde birim fiyatlarının saptanmasının Maliye ve Gümrük, Milli Savunma, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca müştereken yapılacağı hükmü yer almakta ise de; Devlet Memurları Kanununun 209. maddesinin son fıkrası ile getirilen ve sadece "ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin %20'sinin memur tarafından ödeneceği"ne ilişkin sınırlama hükmü de dikkate alındığında bu madde uyarınca konulacak sınırlamaların bir yandan zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyum sağlamayı, öte yandan ihtiyacı karşılamakla birlikte gereksiz ve lüks tüketimi önlemeyi amaçladığı, madde ile tedavi için gerekli olan giderlerin bir kısmının ilgililerce karşılanmasının öngörülmediği açıktır.

Olayda ise, Ardeşen Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde 90 gün içinde tedavisi mümkün olmadığı gerekçesiyle serbest diş hekimine sevk edilen ve tedavisi yapılan davacının fatura karşılığı, 2 adet akrilik alt üst protez bedeli olan 679.680.000.-lirayı ödediği, bu paranın tarafına ödenmesi için 06.05.2003 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvuruda bulunduğu, ödediği miktarın 409.680.000.-liralık kısmının ödenmemesi üzerine tazmini istemiyle bakılmakta olunan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, anılan yönetmeliğin 31. maddesinde belirtilen ve diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin dışında yapılan tedavi giderlerinin kısıtlanacağı yolunda mevzuata açık bir hüküm olmadığı halde, yasa ve yönetmelikte yer almayan ve 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla getirilen kısıtlayıcı hükme dayanılarak davacıya tedavi giderinin tamamının ödenmemesi hukuka ve mevzuata aykırı bulunduğundan, tedavi giderinin tamamının davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının tazminat isteminin kısmen kabulü ile serbest diş hekimine ödediği tedavi giderinin tarafına eksik ödenen 409.680.000.-liralık kısmının başvuru tarihi olan 06.05.2003 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, fatura bedelini ödediği 17.03.2003 tarihinden başvuru tarihine kadar olan kısım için faiz isteminin ise reddine, dava kısmen kabul, kısmen retle sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 35.610.000 lira yargılama giderinin takdiren 3/4 ü olan 26.700.000.- liranın davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, diğer kısmın davacı üzerinde bırakılmasına, posta giderinden artan 33.230.000.-liranın istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 30.09.2003 gününde karar verildi.

HAKİM
Nurcan ERCİYAS
(37931)

YARGILAMA GİDERLERİ:
Başvurma Harcı : 7.880.000.-
Karar Harcı : 7.880.000.-
Posta Gideri : 19.850.000.-
TOPLAM : 35.610.000.-


2004 yılı 4 Seri Nolu Bütçe Uygulama Talimatında Yer Alan Hüküm

5.2. Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi
5.2.1 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi için Talimatın bu bölümünde belirtilen sevk usul ve esaslarına uyulması zorunludur. Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapılan başvurularda tedavi gideri ödenmez.
5.2.2. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş tabipliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:
5.2.3. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş tabibi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş tabibi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir Yalnız çocukluk ve okul çağı olarak kabul edilen 5-15 yaş grubundaki çocukların 6 yaş dişlerinin tedavileri için (münhasıran kanal ve dolgular) 90 günlük süre kaydı aranmaz. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş tabibi veya sevki yapan resmi kurumdaki diş tabiplerince onaylanması zorunludur.
5.2.4. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş tabipliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş tabibinin oda temsilcisi olması halinde, yapılan onay geçersiz sayılacak ve bu tabibe herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5.2.5. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.3.) ve (5.2.4.) numaralı bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (EK-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.
5.2.6. Bu Talimatın eki ?Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi?nde (EK-7) tespit edilen, beher kron için 37.500.000.-TL ve alt ve üst çenede tam protez için 300.000.000.-TL esas alınmak suretiyle, serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;
1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150.000.000.-TL,
2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300.000.000.-TL,
üzerinden ödeme yapılacaktır.
En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.
5.2.7. Bu Talimatın (5.2.6.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
5.2.8. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş tabipliklerine gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5.2.9. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş tedavilerini serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için, tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş tabibi olan resmi sağlık kurumlarının sadece birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.
5.2.10. Serbest diş tabiplikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak tahakkuk memurları ve saymanlıklarca gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir.


2003 Yılı 3 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Talimatında Yer Alan Hüküm

5.2. Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi

5.2.1. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş tabipliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:

5.2.2. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş tabibi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş tabibi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş tabibi veya sevki yapan resmi kurumdaki diş tabiplerince onaylanması zorunludur.

5.2.3. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş tabipliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş tabibinin oda temsilcisi olması halinde, yapılan onay geçersiz sayılacak ve bu tabibe herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.4. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.2.) ve (5.2.3.) numaralı bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (Ek-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.

5.2.5. Bu Talimatın eki ?Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi?nde (Ek-7) tespit edilen, beher kron için 34.000.000.-TL ve alt ve üst çenede tam protez için 270.000.000.-TL esas alınmak suretiyle, serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 135.000.000.-TL,

2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 270.000.000.-TL,

üzerinden ödeme yapılacaktır.

En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

5.2.6. Bu Talimatın (5.2.5.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

5.2.7. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş tabipliklerine gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.8. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş tedavilerini serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için, tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş tabibi olan resmi sağlık kurumlarının sadece birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.

5.2.9. Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli diş tabipleri tarafından, tedavileri yapılmak üzere, tabibin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş tabibine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan tabibin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş tabibinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en yakın diğer bir yerdeki başka bir resmi sağlık kurumuna yapılacaktır.

5.2.10. Serbest diş tabiplikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak tahakkuk memurları ve saymanlıklarca gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir.


2002 Yılı 10 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Talimatında Yer Alan Hüküm

5.2. Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi

5.2.1. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş tabipliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:

5.2.2. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş tabibi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş tabibi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş tabibi veya sevki yapan resmi kurumdaki diş tabiplerince onaylanması zorunludur.

5.2.3. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş tabipliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş tabibinin oda temsilcisi olması halinde, yapılan onay geçersiz sayılacak ve bu tabibe herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.4. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.2.) ve (5.2.3.) numaralı bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (Ek-9) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.

5.2.5. Bu Talimatın eki ?Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi?nde (Ek-9) tespit edilen, beher kron için 26.000.000.-TL ve alt ve üst çenede tam protez için 200.000.000.-TL esas alınmak suretiyle, serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

1- 1- 1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 100.000.000.-TL,

2- 2- 2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 200.000.000.-TL,

üzerinden ödeme yapılacaktır.

En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

5.2.6. (5.2.5.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

5.2.7. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş tabipliklerine gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.8. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş tedavilerini serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için, tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş tabibi olan resmi sağlık kurumlarının sadece birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.

5.2.9. Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli diş tabipleri tarafından, tedavileri yapılmak üzere, tabibin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş tabibine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan tabibin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş tabibinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en yakın diğer bir yerdeki başka bir resmi sağlık kurumuna yapılacaktır.

5.2.10. Serbest diş tabiplikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak tahakkuk memurları ve saymanlıklarca gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:39 - Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem07:30 - Vekillerin korona ile imtihanı07:21 - Bozuk gıdalar online alışveriş sepetinde!07:12 - Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı07:00 - Türkiye virüsle mücadelede model ülke06:52 - Avrupa'nın saatli bombaları: Müslümanlara saldırabilirler
06:41 - Seçim öncesi Trump'la ilgili yeni iddia: 10 yıl hiç vergi ödememiş06:30 - Modern kamu yönetiminde Ömer'in açtığı yoldan yürümek06:20 - Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktı04:00 - Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama00:48 - Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama00:44 - Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı:
00:43 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:32 - 'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'00:07 - 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına devam edilecek00:06 - 28 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
00:01 - 4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam