164 başlıkta.... Toplu sözleşmedeki hangi madde yeni hangisi eski?

Memurlar.net 2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşmeyi, 2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşme ile kıyasladık

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Aralık 2017 13:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
164 başlıkta.... Toplu sözleşmedeki hangi madde yeni hangisi eski?

2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşme, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Toplu sözleşmede yer alan maddelerin bir kısmı 2016-2017 toplu sözleşmesinden alınmış, bir kısmı değiştirilmiş, bir kısmı da ilk defa getirilmiştir.

Memurlar.net olarak, 2018-2019 toplu sözleşmesinde, 27'si genel sözleşme konuları, 137'si hizmet kolu sözleşme maddeleri olmak üzere toplam 164 maddeyi tek tek 2016-2017 toplu sözleşme maddeleri ile kıyasladık.

Aşağıdaki tabloya bakarak hangi maddelerin yeni hangilerinin eski olduğunu görebilirsiniz.

2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME 2018 VE 2019 YILLARINI KAPSAYAN 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME YENİLİK

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi

Madde 15- (1) Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi

Madde 15- (1) Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

"Belediye ve mücavir alan sınırları dışında" ibaresi daha ayrıntılı yazılmıştır.

Avukatlık vekalet ücreti

Madde 22- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen "10.000" gösterge rakamı "15.000" olarak uygulanır.

Avukatlık vekalet ücreti

Madde 22- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen "10.000" gösterge rakamı, "20.000" olarak uygulanır.

Avukat vekalet ücretlerinin yıllık tavanı yükseltilmiştir.

Geçici personele ek ödeme

Madde 24- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz.

Geçici personele ek ödeme

Madde 24- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 2.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kuramlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz.

Geçici personel ek ödemesi yaklaşık 60 lira artırılmıştır.

Servis hizmeti

Madde 27- (1) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

Servis hizmeti

Madde 27- (1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

Bakanlık ilgili ve ilişkili kuruluşlar da kapsama alınmıştır.

KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı

Madde 30- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

KIT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı

Madde 29- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

Tazminatı oranları 10 puan daha artırılmıştır.

KİT'lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi

Madde 32- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

KİT'lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi

Madde 31- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

Yeni unvanlar eklenerek kapsam genişletilmiştir.

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 33- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 32- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

Tazminat puanları 3 puan daha artırılmıştır.

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret

Madde 35- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

b) Tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,

c) Teknisyen pozisyonlarda bulunanlara 10 TL,

tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL'yi, (b) bendinde belirtilenler için 300 TL'yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 200 TL'yi geçemez.

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret

Madde 34- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,

e) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara

10TL,

tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL'yi, (b) bendinde belirtilenler için 300 TL'yi ve (e) bendinde belirtilenler için ise 200 TL'yi geçemez.

Kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzmanlara 25 TL, başeksper, eksper ve topograflara 15 TL, başteknisyen, teknik ressam ve sürveyanlara 10 TL ilave ücret verilmiştir.

Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi

Madde 36- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

(2) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

Bazı konularda çalışma yapılması

Madde 37- (1) Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi, kadro dereceleri, sivil memurların hukuki durumları ile işçilikte geçen sürelere ilişkin konularda çalışma yapılacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı

Madde 38- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir.

- Çalışma yapılacak bu konular 2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşme metninden çıkarılmıştır.

KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri

Madde 39- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

- Temel ücret grupları düzenlendiğinden çıkarılmıştır.

Cuma günü öğle tatili

Madde 40- (1) Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

Cuma namazı izni

Madde 35- (1) Kamu görevlilerine cuma namazı saatlerinde izin verilmesine ilişkin 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilir.

Gerçekleştiğinden, 2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşme metninden çıkarılmıştır.

KİT'lerde sözleşmeli personel yıllık izinleri

Madde 41- (1) KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılacaktır.

- Mevzuata konduğundan çıkarılmıştır.

Tazminat yansıtma oranları

Madde 42- (1) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında "%240", "%200", "180", "%150", "%130, "%70" ve "%40" olarak uygulanmakta olan oranlar sırasıyla "%255", "%215", "195", "%165", "%145, "%85" ve "%55"olarak uygulanır.

- Mevzuata konduğundan çıkarılmıştır.

Hac izni

Madde 36- (1) Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar.

Yeni gelmiştir.

Şartları taşıyanlar Hac süresince ücretsiz izinli sayılacaktır.

Hizmet tahsisli konutlar

Madde 38- (1) Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada dikkate alınmayabilir.

Yeni gelmiştir.

Kurumların yetkisine bırakılmıştır.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Madde 39- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.

Yeni gelmiştir.

Geç bildirilse de geçen 3 aya kadarki dönem için aile yardımı ödenecektir.

Fazla çalışma ücreti ödemeleri

Madde 40- (1) Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Yeni gelmiştir.

Kreş hizmeti

Madde 41- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir.

Yeni gelmiştir.

Kreşler konusunda kurumlara dikkat çekilmiştir.

Tabiplere ek ödeme

Madde 42- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadrolarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

Diğer ek ödemelerden yararlanmayan tabip ve diş tabiplerin ek ödemesi artırılmıştır.

Engelli çocuk aile yardımı

Madde 43- (1) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir.

Yeni gelmiştir.

Engelli çocuğu olan memurların aile yardımı artırılmıştır.

Memuriyet mahalli

Madde 44- (1) Maliye Bakanlığınca memuriyet mahalli konusunda yeni bir tebliğ yayımlanıncaya kadar 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulamasında aşağıda belirtilen yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilir:

"1) Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

2) Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, il mülki şuurları içinde kalmak kaydıyla, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller.

3) Büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler."

Yeni gelmiştir.

Memuriyet mahalli tanımı yeniden yazılmıştır.

Avukatlara yol tazminatı verilmesi

Madde 45 - (1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarım Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla;

a) 657 sayılı Kanuna tabi olarak, Avukat, Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumların yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara,

b) 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre vize edilmiş Avukat unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,

e) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara,

anılan maddede hazine avukatları için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir.

Yeni gelmiştir.

Avukat, Müşavir Avukat, Hukuk Müşaviri, 1. Hukuk Müşaviri kadro ve pozisyonlarında görev yapanlara yol tazminatı verilecektir.

Misafirhanelerden yararlanma

Madde 46 - (1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhanelerden imkanlar nispetinde yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim görmekteyken sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu kuramlarınca işletilen misafirhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi üzerinde faydalandırılırlar.

Yeni gelmiştir.

Memur yakınları misafirhanelerden yararlandırılacaktır.

Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alınan hizmet süresi

Madde 47- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" şeklinde uygulanır.

Yeni gelmiştir.

Sözleşmeli personelin farklı kurumlarda aynı unvanda geçen hizmetleri ücret belirlenirken birleştirilecektir.

Biyologlara ek özel hizmet tazminatı

Madde 48- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

Yeni gelmiştir.

ÇED çalışmalarına katılan biyologlara arazi tazminatı verilecektir.

Helal gıda

Madde 49- (1) Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilir.

Yeni gelmiştir.

Helal gıda kullanımı konusuna dikkat çekilmiştir.

Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler

Madde 50- (1) Kamu kuram ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir.

Yeni gelmiştir.

Engelli kamu görevlilerinin durumlarına dikkat çekilmiştir.

......

BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan "%10'unu" ibaresi "%20'sini" olarak uygulanır.

Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan "%10'unu" ibaresi "%30'unu" olarak uygulanır.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı artırılmıştır.

Mübaşirlerin özel hizmet tazminatı

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Mübaşirlerin tazminatı

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

Mübaşirlerin tazminat oranları 2 puan arttırılmıştır.

Mübaşirlere giyim yardımı

Madde 8- (1) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre mübaşir kadrolarında bulunan personele verilen giyim eşyalarına yılda iki adet gömlek eklenir.

- Çıkarılmıştır

Geçici personel

Madde 9- (1) Türkiye İstatistik Kurumunda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin de 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme çalışması yapılacaktır.

- Çıkarılmıştır

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 12- (1) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

Madde 18- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme döner sermaye bütçesinden yapılır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %30'unu, kısmen karşılananlara %20'sini, bunların dışında kalanlara %10'unu geçmemek üzere; Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre her ay Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından döner sermaye bütçesine gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Havacılık tazminatı getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 10- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir, iş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı artırılmıştır.

Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.

Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 11- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir idaresi Başkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.

Fazla çalışma ücretinden ödenebilecek personel sayısı arttırılmıştır.

Eczacıların sözleşme ücreti

Madde 14- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca eczacı unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen personelin sözleşmelerinde yer alan sözleşme ücretleri %15 artırımlı ödenir.

Yeni gelmiştir.

Eczacıların sözleşme ücreti artırılmıştır.

Veznedarların mali sorumluluk zammı

Madde 15 - (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde veznedar kadrolarında bulunanlar için öngörülen mali sorumluluk zammı %50 artırımlı olarak uygulanır.

Yeni gelmiştir.

Veznedarların zammı artırılmıştır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 16- (1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışanlara fazla çalışma ücreti verilecek.

Servis hizmeti

Madde 17- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan personele işe geliş gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamaması durumunda, bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir.

Yeni gelmiştir.

TBMM personeline servis/toplu taşıma kartı sağlanacaktır.

Bazı uzmanların tazminatları

Madde 16- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.

Bazı uzmanların tazminatları

Madde 13- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.

Değişen bir şey bulunmamaktadır.

....................

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans

Madde 10- (1) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Maarif müfettişleri ve yardımcılarına avans

Madde 9- (1) Maarif müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Unvan düzeltmesi yapılmıştır.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 12- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2016 yılında 1.000 TL, 2017 yılında 1.050 TL olarak ödenir.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılında 1.180 TL olarak ödenir.

Her yıl için 130 TL artırılmıştır.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Madde 13- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da söz konusu fıkrada öngörülen 2 saatlik ilave ek ders ücretinden yararlandırılır.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Madde 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi, "3 saat" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.

İlave ek ders ücret saati arttırılmıştır.

Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

Madde 14- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacaktır.

Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

Madde 13- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

Yararlanma tarihi çıkarılmıştır.

Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

Madde 17- (1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan "%30'unu" ve "%10'unu" ibareleri "%40'ım" ve "%15'ini" olarak uygulanır.

Yükseköğretim kuramlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

Madde 16- (1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan "%30'unu" ve "%10'unu" ibareleri "%45'ini" ve "%20'sini" olarak uygulanır.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı artırılmıştır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

Madde 20- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücreti ödenenlerin saat başı fazla çalışma ücretleri bir kat artırımlı uygulanır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

Madde 19- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.

Yurtlarda görev yapanların fazla çalışma ücreti artırılmıştır.

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

Madde 21- (1) Örgün eğitim kuramlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Nöbet tutan müdür ve öğretmenlerin ek ders ücreti ilk yıl için de 2 değil 3 saat uygulanacaktır.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

Madde 23- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

Madde 22- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti artırılmıştır.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan

ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Yeni gelmiştir.

İlave ek ders ücreti getirilmiştir.

Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti

Madde 24- (1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Bazı öğretmenlere öğretim yılı başında ve sonunda iki hafta süreyle haftada 15 saat ilave ek ders ücreti getirilmiştir.

Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu

Madde 25- (1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kuramlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alır.

Yeni gelmiştir.

Üniversitelerin lojman komisyonlarında sendika temsilcileri de yer alacak.

Yükseköğretim kuramlarında lojman tahsisi

Madde 26- (1) Yükseköğretim kuramlarında bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15'i idari personel için ayrılır.

Yeni gelmiştir.

Üniversite lojmanlarının %15 i idari personele ayrılacak.

------------------

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görevli personele döner sermaye ek ödemesi

Madde 23- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı "yüzde 180" olarak uygulanır.

Bazı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner sermaye ek ödemesi

Madde 23- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı;

a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 200",

b) Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 180",

olarak uygulanır.

Kapsam genişletilmiş ve döner sermaye ek ödemesi artırılmıştır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı döner sermaye ek ödemesi

Madde 25- (1) Mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde ölüm muayenesi ve otopsi işlemine katılan personele, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kadro ve görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranlarının %10'una kadar, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.

- Çıkarılmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nöbet görevi

Madde 27- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinde yer alan "3" ve "9" ibareleri sırasıyla "4" ve "12" olarak uygulanır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nöbet görevi

Madde 26- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinde yer alan "3" ve "9" ibareleri sırasıyla "4" ve "12" olarak uygulanır.

(2) Söz konusu ibareler, nöbet görevlerinin dini bayram günlerinde yerine getirilmesi halinde sırasıyla "5" ve "14" olarak uygulanır.

Dini bayram günlerinde nöbet tutanlara ek ders daha fazla ödenecektir.

Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi

Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

Madde 27- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Döner sermaye kesintisi yapılmayacak yıllık izin sayısı 2 gün artırılmıştır. Artık süt izinlerinde de kesinti olmayacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı

Madde 29- (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak komisyon tarafından 2016 yılının sonuna kadar sonuçlandırılması yönünde çalışma yapılacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı

Madde 28- (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda çalışma yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu vurgusu çıkarılmıştır.

Sözleşmeli personelin yıllık izin ve süt izinlerde döner sermaye kesintisi

Madde 33 - (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Yeni gelmiştir.

Sözleşmeli personelin yılda 12 güne kadar ki yıllık izni ile süt izinleri için döner sermaye ek ödemesi kesilmeyecek.

112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimleri

Madde 34- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların ilgili mevzuatı uyarınca almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 günü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Yeni gelmiştir.

112 personelinin eğitim sürelerinde döner sermaye ödemeleri kesilmeyecek

Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi

Madde 35- (1) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kalan diş tabiplerine hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır.

Yeni gelmiştir.

Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi hastane ortalamasının altında olmayacak.

Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı

Madde 36 - (1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

Bazı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanların ek ödemesi artırılmıştır.

icap nöbeti

Madde 37 - (1) Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli düzenlemeler yapılarak sonuçlandırılacaktır.

Yeni gelmiştir.

İcap nöbetleri konusunda çalışma yapılacak.

--------------

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

Madde 5- (1) 2006/10344 saydı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.

İtfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı olanların tazminatları da 5 puan artırılmıştır.

Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda süre sınırı

Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş yıl" ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda "iki yıl" olarak uygulanır.

Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda süre sınırı

Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi hükmü mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda uygulanmaz.

Sözleşmeliden kadroya geçenlerin naklen atamada süre sınırları mahalli idareler arasında kaldırılmıştır.

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

Madde 7- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2017" şeklinde uygulanır.

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

Madde 7- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2019" şeklinde uygulanır.

Eskiden kalan sözleşmelerin süreleri uzatılmıştır.

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi

Madde 8- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için düzenleme yapılması yönünde çalışma yapılacaktır.

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi

Madde 8- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

Yararlanma tarihi çıkarılmıştır.

İtfaiye personelinin zamları

Madde 9 - (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.

Yeni gelmiştir.

İtfaiye personelinin zam puanları artırılmıştır.

Zabıta personelinin zamları

Madde 10- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.

Yeni gelmiştir.

Zabıta personelinin zam puanları artırılmıştır.

Defin hizmetlerinde görev yapanların fazla çalışma ücretleri

Madde 11 - (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde;

a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara,

b) Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara,

çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Tatil günlerinde defin hizmetlerinde çalışan belediye personeline fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Toplu taşıma kartı

Madde 12 - (1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir.

Yeni gelmiştir.

Belediye personeline toplu taşıma kartı verilebilecektir.

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı:

Madde 13 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır.

Yeni gelmiştir.

Kesintisiz çalışan itfaiye ve zabıta personeline iki öğüne kadar yemek yardımı yapılacak.

İcra memurlarının tazminatı

Madde 14- (1) Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanların 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

Belediyelerdeki icra memurlarının tazminat oranları 10 puan artırılmıştır.

-------------

BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Araç kullananlara ilave ücret

Madde 4- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 70 TL ücret ödenir.

Araç kullananlara ilave ücret

Madde 4- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 84 TL ücret ödenir.

PTT de araç kullanan başdağıtıcı ve dağıtıcıların ilave ücreti 14 lira artırılmıştır.

Gişe memurlarına ilave ücret

Madde 5- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 70 TL ücret ödenir.

Gişe memurlarına ilave ücret

Madde 5- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 84 TL ücret ödenir.

(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir.

PTT gişe memurlarının ilave ücreti 11 lira artırılmıştır.

PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde çalışanlar bu tutarı %25 artırımlı alacaklar.

Giyim yardımı

Madde 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Giyim yardımı

Madde 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kuramca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

PTT'de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi

Madde 8- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan posta başdağıtıcı ve dağıtıcılarından merkez nüfusu 50.000'i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenlere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

PTT'de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi

Madde 8- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan posta başdağıtıcı ve dağıtıcılarından merkez nüfusu 35.000'i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenlere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Başdağıtıcı ve dağıtıcılara tayın bedeli verilmesinde nüfus şartı düşürülmüştür.

TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel

Madde 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 100 TL ücret ödenir.

TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel

Madde 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

TRT yayın ve yapım çalışanlarına ödenen ilave ücret 25 lira artırılmıştır.

PTT Başmüdürleri

Madde 11- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Başmüdürlerine, görev yaptıkları iller itibariyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin 9 uncu sırasında öngörülen göstergeler esas alınmak suretiyle anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi uyarınca ücret ve tazminat ödenir.

Çıkarılmıştır.

Başdağıtıcıların temel ücretleri

Madde 14- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretleri, 50 TL artırımlı uygulanır.

Başdağıtıcıların temel ücretleri

Madde 13- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretleri 75 TL artırımlı uygulanır.

PTT başdağıtıcılarının temel ücretleri 25 lira artırılmıştır.

PTT A.Ş.' de resmi ve dini bayram günlerinde fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) T .C. Posta Telgraf Teşkilatı Anonim şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

PTT de 399 a tabi olanlara resmi ve dini bayramlarda görev yaparlarsa artırımlı fazla çalışma ücreti verilecek.

Servis hizmeti

Madde 15- (1) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında çalışanlardan sarı basın kartına sahip olmayan personele servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir.

Yeni gelmiştir.

BYEGM merkez teşkilatında çalışan ve basın kartı olmayanlara servis/toplu taşıma kartı sağlanacak.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü zam puanları

Madde 16- (1) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %20 artırımlı olarak uygulanır.

Yeni gelmiştir.

BYEGM'de görev yapanların zamları %20 artırımlı ödenecek.

PTT servis hizmeti

Madde 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A. Ş. tarafından büyükşehirlerde görev yapan personeline işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.

Yeni gelmiştir.

PTT'nin büyükşehirlerdeki personeline servis/toplu taşıma kartı sağlanacak

-----

KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLUNAİLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Harcırah

Madde 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır..

Harcırah

Madde 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modem Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır.

Yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ve diğer görevlileri de harcırah alacak.

Yüksek kurum uzmanlığı

Madde 9- (1) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

İl kültür ve turizm müdürleri

Madde 11- (1) İl kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınması yönünde çalışma yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

Usta öğreticiler

Madde 12- (1) Bu hizmet kolunda yer alan usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanmalarına yönelik çalışma yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

Hizmet kolunda yer alan personel

Madde 13- (1) Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacaktır.

- Çıkarılmıştır.

Sözleşmeli personel

Madde 15- (1) Luthiye ve notist unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 70 TL ilave ücret ödenir.

Bazı sözleşmeli personele ilave ücret

Madde 11- (1) Luthiye ve notist unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 84 TL ilave ücret ödenir.

Sözleşmeli personelin ücreti aylık 14 lira artırılmıştır.

DÖSİM personelinin kamu konutlarından yararlandırılması

Madde 12- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye işletmesi Merkez

Müdürlüğü kadrolarında bulunan memurlar, yemek yardımı, kreş ve servis hizmeti ile kamu konutlarından anılan Bakanlığın taşra teşkilatı personeli ile aynı şekilde yararlandırılır.

Yeni gelmiştir.

DÖSİM memurları yemek yardımı, kreş, servis ve lojmandan taşra teşkilatı personeli gibi yararlanacak.

Bazı uzmanlara ek ödeme

Madde 13- (1) 26/05/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan mülga Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak alınıp, üç yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlilik sınavı ile uzman kadrosuna atanmış olanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 25 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

Yeterlikli uzmanların ek ödemesi 25 puan artırılmıştır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuramlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapanlardan bayram ve tatillerde çalışanlara fazla çalışma ücreti verilecek.

Restoratör kadro unvanı

Madde 15- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "restoratör" kadro unvanı "restoratör ve konservatör" olarak uygulanır ve bunlara restoratör için öngörülen mali haklar ödenir.

Yeni gelmiştir.

Restoratörlerin unvanı değiştirilmiştir.

Ek özel hizmet tazminatı

Madde 16- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

Müze araştırmacıları ile teknik uzmanlara da arazi tazminatı verilecek.

----------------

BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Fazla çalışma genelgesi

Madde 2- (1) Bu hizmet kolundaki kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178 inci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.

Çıkarılmıştır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 2- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

AFAD'ın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde görev yapanlara da fazla çalışma ücreti ödenecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret

Madde 4- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL ücret ödenir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret

Madde 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlileri ile trafik teknik elemanlarından bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 84 TL ücret ödenir.

KGM'de araç kullanan bakım ve trafik teknik görevlilerinin ilave ücreti aylık 14 lira artırılmıştır.

Trafik teknik elemanlarına da aynı şartlarda bu ücret ödenecektir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

Madde 5- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında çalışan arama kurtarma teknisyenlerinden arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL ücret ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

Madde 4- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarından arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 84 TL ücret ödenir.

AFAD'da araç kullanarak görev yapanların ilave ücreti aylık 14 lira artırılmıştır.

Sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarına da aynı şartlarda bu ücret ödenecektir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 6- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35'ini ve 2017 yılında ise %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan tapu müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Genel Müdürlük yetkilidir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Tapu müdürlükleri personelinin fazla çalışma ücreti ödemelerindeki iş yoğunluğu kriteri ve personel kotaları çıkarılmıştır.

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünün şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerin denetimini yapan teknik personeline hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile anılan kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 6- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünün şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerin denetimini yapan teknik personeline ve söz konusu müdürlüklerin şantiye ve açık arazi şartlarında denetim ve kontrol görevi yapan teknik personele hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin şantiye ve açık arazi şartlarında denetim ve kontrol görevi yapan teknik personele de koruyucu giyim malzemesi verilecek.

Belirlemede Maliye Bakanlığı bulunmuyor.

Seyyar görev tazminatı

Madde 8- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenebilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Seyyar görev tazminatı

Madde 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Seyyar görev tazminatı ödemesi devam edecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı

Madde 9- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğünde fazla çalışma ücreti

Madde 8- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, işçilerle birlikte normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

İşçilerle birlikte mesai dışında çalışan KGM memur ve sözleşmelilerine fazla çalışma ücreti ödenecek.

Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı

Madde 9- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 600 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Yeni gelmiştir.

AFAD taşra teşkilatındaki arama kurtarma teknisyenlerine 600 puan iş riski zammı ödenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fazla çalışma ücreti

Madde 10- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen şikayet ve ihbarları mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleyenlere, her bir personel için; büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati, diğer yerlerde yılda toplam 200 saati geçmemek üzere saat başı yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

ALO 181 çağrı merkezine gelen şikayet ve ihbarları mesai dışında inceleyenlere fazla çalışma ücreti ödenecek.

---------

ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

İlave ücret

Madde 3- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kataner hattının geçtiği işyerlerinde çalışan personele her ay 35 TL tutarında ilave ücret ödenir.

İlave ücret

Madde 3- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları personelinden kataner hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 46 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Kataner hattında çalışanların ilave ücreti aylık 11 lira artırılmıştır.

Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret

Madde 4- (1) Marmaray tüp tünelinde; fiilen çalışan makinistlere, bakım ve onarım hizmetlerinde fiilen çalışan mühendis, tekniker, teknisyen, teknik şef ve sürveyan unvanlı kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 5 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret

Madde 4- (1) Marmaray tüp tünelinde; fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 6 TL tutarında ilave ücret ödenir.

TCDD bağlı ortaklıkları personeli de kataner hattında çalışıyorsa bu ücretten yararlanacak.

Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret

Madde 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 70 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret

Madde 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 84 TL tutarında ilave ücret ödenir.

İlave ücret Marmaray tüp tünelinde çalışan tüm kamu görevlilerine ödenecektir.

Ücret tutarı da günlük 1 lira artırılmıştır.

YHT makinistlerinin ilave ücretleri aylık 14 lira artırılmıştır.

Makinistlerin ek ödemesi

Madde 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Makinistlerin ek ödemesi

Madde 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

TCDD bağlı ortaklıkları personelinin de ek ödemesi 10 puan artırılmıştır.

TCDD ve belediye ortaklığı ile işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma

Madde 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüğün ilgili belediye sınırları dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

Belediye ile ortak işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma

Madde 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırları dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personeli de belediye çalışanları gibi banliyö ve metrolardan yararlanacak.

ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri

Madde 8- (1) ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri, 50 TL artırımlı uygulanır.

ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri

Madde 8- (1) ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri 60 TL artırımlı uygulanır.

ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri 10 TL artırılmıştır.
Denetleme memurları

Madde 9- (1) Mülga Denizcilik Müsteşarlığında denetleme memuru kadrolarında görev yapan personelden 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca memur kadrolarına atananların veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına atanmaları hususunda çalışma yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

TCDD'deki fazla mesai ücretinin artırımlı ödenmesi

Madde 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.

Demiryollarında fazla mesai ücretinin artırımlı ödenmesi

Madde 9- (1) T.C. Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.

T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti de 3 kat olacak.

TCDD'deki kontrolörlerin temel ücretleri

Madde 11- (1) TCDD'de görev yapan trafik kontrolörlerinin temel ücretleri tesisler kontrolörlerinin temel ücreti esas alınarak uygulanır.

TCDD'deki kontrolörlerin temel ücretleri

Madde 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğünde kontrolör pozisyonunda bulunanlardan trafik kontrolörü olarak görev yapanların temel ücretleri tesisler kontrolörü olarak görev yapanların temel ücreti esas alınarak uygulanır.

Düzeltme yapılmıştır.

Havacılık tazminatı

Madde 12- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışma 31/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılır ve izleyen ay başından itibaren yeni oranlar üzerinden ödenmeye başlanır. Bu ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaz ve bu kapsamda yapılması öngörülen ek ödeme aynı oranlar esas alınarak ilave havacılık tazminatı olarak ödenir.

Havacılık tazminatı

Madde 11- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaması kaydıyla, söz konusu ek 9 uncu madde uyarınca kadro ve pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının %200'ü oranında "ilave havacılık tazminatı" ödenir.

(2) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarım Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 3 üncü Kısmının 7 nci Bölümünde yer alan Ulaştırma Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmenin 12 nci maddesi uyarınca Yüksek Planlama Kurulunca 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar düzenleme yapılması halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanmaz ve söz konusu düzenlemenin uygulanmasına bu Toplu Sözleşme döneminde de devam olunur.

Havacılık tazimatı düzenlenmiştir.

Gece çalışma ek ücreti

Madde 12 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her gün için 15 TL ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 6 gün için ödeme yapılabilir.

Yeni gelmiştir.

TCDD ve TCDDTaşımacılık personeline gece çalışmalarında ek ücret ödenecek.

Ek ödemelerin arttırılması

Madde 13- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli olarak tren teşkil memuru, hareket memuru, vagon teknisyeni ve revizör pozisyonlarında çalışan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına, 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 3 üncü maddesi uyarınca ilgili yönetim kurulunca yapılacak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 10 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

Tren teşkil memuru, hareket memuru, vagon teknisyeni ve revizörlerin ek ödeme oranları 10 puan artırılmıştır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

Madde 14- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)

brüt tutarının %30'unu, kısmen karşılananlara %20'sini, bunların dışında kalanlara %10'unu geçmemek üzere; Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Yeni gelmiştir.

SHGM havacılık tazminatı düzenlenmiştir.

Ek ödeme

Madde 15- (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bölge müdürlüklerinin kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

UDHB bölge müdürlüklerinde tehlikeli madde denetimi yapan memurların ek ödemesi 20 puan artırılmıştır.

----------------

TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

Madde 1- (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

Madde 1- (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Maliye Bakanlığı belirlemede yer almayacak.

Hayvan sağlığı teknikerlerinin zam puanları

Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 6 ncı sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, hayvan sağlığı teknikerleri için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Çıkarılmıştır.

Sağlık teknikerlerinin temininde güçlük zammı

Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında sağlık teknikeri kadrolarında bulunanlar için de uygulanır.

GTHB sağlık teknikerleri de ilave iş riski zammı alacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin zam puanları

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifıkasyon Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin zam puanları

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Kontrol enstitülerinde görev yapan memurlar da yüksek zam puanlarından yararlanacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin tazminatları

Madde 8- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifıkasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin tazminatları

Madde 8- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Kontrol enstitülerinde görev yapan memurlar da yüksek tazminat puanlarından yararlanacak.

Lisans tamamlama

Madde 10- (1) Tekniker unvanlı kadrolarda bulunan personelin lisans tamamlayabilmeleri hususunda YÖK'le çalışma yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personeli

Madde 12- (1) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

Rotasyon

Madde 14- (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin rotasyona tabi tutulup tutulmayacağı hususunda çalışma yapılacaktır.

Çıkarılmıştır.

TAR-GEL projesinin yeniden değerlendirilmesi

Madde 17- (1) bu hizmet kolunda yetkili sendika ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında TAR-GEL projesinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar 2016 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır.

Çıkarılmıştır.

Kontrol hizmetlerinde ilave ödeme

Madde 16- (1) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri ve kimya mühendislerine, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

Yeni gelmiştir.

5996 sayılı Kanuna göre denetim yapan GTHB taşra personeline ilave ödeme yapılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan şeflerin ek ödemesi

Madde 17- (1) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

Doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak görev yapanların ek ödemesi 5 puan artırılmıştır.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

Madde 18- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik

faaliyetleriyle ilgili konularda "ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Yeni gelmiştir.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personelin gündelikleri iki kat ödenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 19 - (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında çalışan TMO personeline artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 20 - (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında çalışan TİGEM personeline artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 21 - (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

ESK personeline normal çalışma saatleri dışında çalışmaları durumunda artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecek.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 22 - (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

AOÇ memurlarına normal çalışma saatleri dışında çalışmaları durumunda artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 23- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeline normal çalışma saatleri dışında çalışmaları durumunda artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecek.

İlave ödeme

Madde 24- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, söz konusu ödemelerin yapılmasından önce ve yılda bir defa olmak üzere, ilgili döner sermaye işletmesinde yeterli kaynağın bulunması kaydıyla 6000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye bütçesinden ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz.

Yeni gelmiştir.

GTHB'da döner sermaye karından yararlananlara yılda bir defa döner sermayeden ilave ödeme yapılacak.

-----------

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Koruyucu gıda yardımı

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, işyerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Çıkarılmıştır.

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 2- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

Madde 1- (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Maliye Bakanlığı belirlemede yer almayacak.

MTA kamplarında görev yapan personele yemek yardımı

Madde 5- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılır.

(2) Anılan kamplarda görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.

MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek yardımı

Madde 4- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılır.

(2) Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.

Araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de ücretsiz yemek servislerinden yararlanacak.

Yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ücret verilmesi

Madde 6- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde çalışan teknik personelden vardiya görevi yapanların temel ücretlerine 120 TL ilave edilir.

Yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ücret verilmesi

Madde 5- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

TEİAŞ yük tevzii müdürlükleri vardiyalı teknik personelinin ilave ücreti ek ödemeye çevrilmiştir. Yaklaşık 15 lira artış yapılmıştır.

ÇAYKUR kampanya primi

Madde 8- (1) ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda üç ayı geçmemek üzere ayda 70 TL kampanya primi ödenir.

ÇAYKUR kampanya primi

Madde 7- (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda üç ayı geçmemek üzere ayda 84 TL kampanya primi ödenir.

ÇAYKUR kampanya primleri aylık 14 lira artırılmıştır.

TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüğünde çalışanlara ilave ücret verilmesi

Madde 11- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay ilave 100 TL ilave ücret ödenir.

TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüğünde çalışanlara ilave ücret verilmesi

Madde 10- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay ilave 110 TL ilave ücret ödenir.

TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüğü teknik personelinin ilave ücreti 10 lira artırılmıştır.

Yüksek gerilim ilave ödemesi

Madde 12- (1) TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her bir gün için 15 TL ilave ücret ödenir.

Yüksek gerilim ilave ödemesi

Madde 11- (1) TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 15 TL ilave ücret ödenir.

Yüksek gerilim ilave ödemesinin kapsamına enerji üretim yerleri de eklenmiş, ödemedeki yüksek gerilim şartı detaylandırılmıştır.

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ise ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti

Madde 12- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;

a) Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,

b) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında,

e) 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) ve 24. Bölge Müdürlüğünde (Kars) görev yapan personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında,

fazla çalışma ücreti ödenir.

DSİ projelerinde çalışan personelin fazla çalışma ücreti ödemesinin kapsamı genişletilmiş, bazılarında artış yapılmıştır.

EÜAŞ barajlarında görev yapan personele fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) Elektrik Üretim A.Ş'ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Çıkarılmıştır.

Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme

Madde 13- (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek ve Gezende hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Bazı santral ve işletmelerde görev yapan EÜAŞ personelinin ek ödemeleri artırılmıştır.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

Madde 15- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda "ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

Madde 14- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda "ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personelin gündelikleri iki kat ödenecek.
Şeker fabrikaları kampanya primi

Madde 15- (1) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda üç ayı geçmemek üzere ayda 84 TL kampanya primi ödenir.

Yeni gelmiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. personeline yılda 3 defa ayda 84 lira kampanya primi ödenecek.

Lojmandan faydalanma

Madde 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETİMADEN ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerine göre istihdam edilen personel; anılan kuramlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

Yeni gelmiştir.

EÜAŞ, ETİMADEN ve Şeker Fabrikaları personeli de yatakhanelerden ücretsiz yararlanacak.

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

Madde 17 - (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı ölçü ve ayar memura kadrolarında bulunanlara, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 600 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Yeni gelmiştir.

BSTB ölçü ve ayar memurlarına 600 puan iş riski zammı ödenecek.

ETİ MADEN personeline ilave ödeme

Madde 18 - (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka, Kestelek, Bandırma, Emet, Bigadiç İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 30 TL ödeme yapılır.

Yeni gelmiştir.

ETİ MADEN'in bazı işletmelerindeki personele ilave ödeme yapılacak.

TKİ personeline ilave ödeme

Madde 19 - (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 30 TL ödeme yapılır.

TKİ işletmelerinde çalışanlara ilave ödeme yapılacak.

TTK personeline ilave ödeme

Madde 20 - (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 30 TL ödeme yapılır.

Yeni gelmiştir.

TTK da çalışanlara ilave ödeme yapılacak.

Bazı MKEK personeline ilave ödeme

Madde 21 - (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 30 TL ödeme yapılır.

Yeni gelmiştir.

MKEK personeline ilave ödeme yapılacak

Petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi

Madde 22- (1) 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personel hakkında 3213 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Yeni gelmiştir.

Petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personelin gündelikleri iki kat ödenecek.

DSİ personeline fazla çalışma ücreti

Madde 23- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 100 saati geçmemek ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Tabii afetlerde çalışan DSİ personeline yüksek fazla çalışma ödenecek.

----------

DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Ek ders ücreti

Madde 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.

Ek ders ücreti

Madde 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 3 saat daha ek ders ücreti ödenir.

Gece nöbet görevi için ek ders ücreti 1 saat fazla ödenecek.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre, murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı 3 puan artırılmıştır.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre, vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir.

Başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz ve cezaevi vaizleri de 10 puan fazla tazminat alacak.

Fazla çalışma ücreti

Madde 8- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, ulusal ve resmi bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 8- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ulusal ve resmi bayram günlerinde çalışan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara ödenecek fazla çalışma ücreti artırılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

Madde 9- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (b) sırasına göre eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

Yeni gelmiştir.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerindeki eğitim görevlilerinin tazminatları 20 puan artırılmıştır.

Vaizlerin fazla çalışma ücreti

Madde 10- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Yeni gelmiştir.

Dini bayram günlerinde çalışan vaizler yüksek fazla çalışma ücretinden faydalanacak.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 11- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilen Kur'an kursu öğreticilerine; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Yeni gelmiştir.

Eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilen Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti kesilmeyecek.

Yurt önceliği

Madde 12- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet yurtlarında öncelik sağlanır.

Diyanet personelinin çocuklarına bazı şartlarda yurtlarda öncelik tanınacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber