Geçici işçiye kadro kanunu Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2007 00:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KA­MU­DA GE­Çİ­Cİ İŞ PO­ZİS­YON­LA­RIN­DA ÇA­LI­ŞAN­LA­RIN SÜ­REK­Lİ İŞ­Çİ KADRO­LA­RI­NA VE­YA SÖZLEŞME­Lİ PER­SO­NEL STA­TÜ­SÜ­NE GEÇİRİLMELERİ, GE­Çİ­Cİ İŞ­Çİ ÇA­LIŞ­TI­RIL­MA­SI İLE BA­ZI

KANUNLARDA DEĞİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI

HAK­KIN­DA KA­NUN

Kanun No. 5620 Kabul Tarihi : 4/4/2007

Kap­sam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun;

a) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri, 10/12/2003 ta­rih­li ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­na ek­li (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­ler ve (IV) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı ile bun­la­ra bağ­lı dö­ner ser­ma­ye­li ku­ru­luş­lar, ka­nun­lar­la ku­ru­lan fon­lar ve ke­fa­let san­dık­la­rı, özel ka­nun­lar­la ku­ru­lan ku­ru­luş ve te­şek­kül­ler ile hiz­met­le­ri­ni ge­nel büt­çe­nin trans­fer ter­tip­le­rin­den yar­dım ala­rak yü­rü­ten ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da,

b) Ka­mu ik­ti­sa­dî te­şeb­büs­le­ri ve bağ­lı or­tak­lık­la­rı (iş­ti­rak­ler ha­riç), 24/11/1994 ta­rih­li ve 4046 sa­yı­lı Özel­leş­tir­me Uy­gu­la­ma­la­rı Hak­kın­da Ka­nun çer­çe­ve­sin­de özel­leş­tir­me kap­sa­mın­da ve­ya prog­ra­mın­da bu­lu­nan­lar­dan ser­ma­ye­si­nin % 50'sin­den faz­la­sı ka­mu­ya ait ku­ru­luş­lar ile 4/2/1924 ta­rih­li ve 406 sa­yı­lı Tel­graf ve Te­le­fon Ka­nu­nu ile ku­rul­muş ve ser­ma­ye­si­nin ta­ma­mı Ha­zi­ne­ye ait ku­ru­luş­lar­da,

c) İl özel ida­re­le­ri, be­le­di­ye­ler, bun­la­rın kur­duk­la­rı ve­ya üye ol­duk­la­rı ma­hallî ida­re bir­lik­le­ri ile mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) ve be­le­di­ye­le­rin bağ­lı ku­ru­luş­la­rın­da,

2006 yı­lı içe­ri­sin­de usû­lü­ne uy­gun ola­rak vi­ze­si ya­pıl­mış ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da top­lam 6 ay ve­ya da­ha faz­la sü­rey­le ça­lış­mış olan geçici işçileri kapsar. 2005 ve­ya 2006 yıl­la­rın­da ay­nı şart­lar­da ça­lı­şıp da as­ker­lik, do­ğum ve­ya sağ­lık ku­ru­lu ra­po­ruy­la bel­ge­len­di­ri­len sağ­lık so­run­la­rı se­be­biy­le iş söz­leş­me­le­ri as­kı­da ka­lan­lar da bu fık­ra kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­lir.

Ge­çi­ci iş­çi­le­rin sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si

MAD­DE 2- (1) Kap­sa­ma da­hil ge­çi­ci iş­çi­ler­den;

a) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len ida­re­ler­de fab­ri­ka, şan­ti­ye, atöl­ye, çift­lik, ara­zi gi­bi iş­çi is­tih­da­mı­nın zo­run­lu ol­du­ğu yer­ler­de iş­çi­ler eliy­le gör­dü­rül­me­si ge­re­ken iş­ler­de fii­len ça­lı­şan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na, bun­la­rın dı­şın­da ka­lan ge­çi­ci iş­çi­ler ise is­tek­le­ri hâlin­de 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sı hü­küm­le­ri uya­rın­ca söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı­na,

b) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (b) ben­din­de be­lir­ti­len ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ça­lış­tı­rı­lan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na,

c) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (c) ben­din­de be­lir­ti­len ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ça­lış­tı­rı­lan­lar­dan, 3/7/2005 ta­rih­li ve 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49 un­cu mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sın­da be­lir­ti­len gö­rev­ler­de ça­lış­mak­ta olup, bu gö­rev­le­re iliş­kin ola­rak norm kad­ro çer­çe­ve­sin­de ih­das edil­miş kad­ro un­van­la­rı­na ata­na­bil­mek için ge­rek­li olan şart­la­rı ta­şı­yan­lar istekleri halinde ay­nı fık­ra hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne, norm kad­ro çer­çe­ve­sin­de ih­das edil­miş kad­ro un­van­la­rı­na ata­na­bil­mek için ge­rek­li olan şart­la­rı ta­şı­ma­yan­lar ile du­ru­mu­na uy­gun boş kad­ro ol­ma­yan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na,

ge­çi­ri­lir. (c) ben­di­ne gö­re ay­nı kad­ro un­va­nı esas alı­na­rak söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si ge­re­ken­le­rin sa­yı­sı­nın boş kad­ro sa­yı­sın­dan faz­la ol­ma­sı hâlin­de; söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­le­cek­ler, ge­çi­ci iş­çi sta­tü­sün­de ça­lı­şan­la­rın kıdemleri, eğitim durumları, ih­ti­sas alan­la­rı ve hiz­met ih­ti­yaç­la­rı bir­lik­te de­ğer­len­di­ri­le­rek il ge­nel mec­lis­le­ri, be­le­di­ye mec­lis­le­ri ve­ya bağlı idare yönetim kurulu ile bir­lik mec­lis­le­ri ta­ra­fın­dan tes­pit olu­nur.

(2) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si kap­sa­mın­da­ki ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan ge­çi­ci iş­çi­ler­den bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi iti­ba­rıy­la; bağ­lı bu­lun­duk­la­rı sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan yaş­lı­lık ve­ya emek­li­lik ay­lı­ğı bağ­lan­ma­sı­na hak ka­zan­mış olan­lar­dan bu ta­rih iti­ba­rıy­la ka­dın­lar­da 56, er­kek­ler­de 58 ya­şı­nı dol­dur­muş olan­lar, sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­mez­ler, bun­la­rın iş söz­leş­me­le­ri tüm ya­sal hak­la­rı öden­mek su­re­tiy­le so­na er­di­ri­lir.

(3) İl­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca ya­pı­lan tes­pit­ler so­nu­cun­da, söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­le­ri ön­gö­rü­len ge­çi­ci iş­çi­le­re il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın ka­rar­la­rı teb­liğ edi­lir. Teb­liğ ya­pı­lan ge­çi­ci iş­çi, söz­leş­me­li sta­tü­ye ge­çi­ril­me­ye ve­ya mev­cut sta­tü­sün­de ça­lış­ma­ya de­vam et­me­si­ne iliş­kin ter­ci­hi­ni teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 15 gün içe­ri­sin­de ya­zı­lı ola­rak il­gi­li ida­re, ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şa bil­di­rir. Söz ko­nu­su sü­re içe­ri­sin­de ter­ci­hi­ni bil­dir­me­yen ge­çi­ci iş­çi­ler için il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın ka­rar­la­rı uy­gu­la­nır.

(4) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren, bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin; (a) ve (b) bent­le­rin­de yer alan ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar için en geç 90 gün, (c) ben­din­de yer alan ida­re­ler için 120 gün içe­ri­sin­de; sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­le­cek­le­rin yap­tık­la­rı iş ve bu­lun­duk­la­rı po­zis­yon, bu ku­rum­da­ki top­lam ça­lış­ma sü­re­le­ri, sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na tâ­bi top­lam ça­lış­ma sü­re­le­ri, do­ğum ta­rih­le­ri, öğ­re­nim du­rum­la­rı ile ça­lış­tık­la­rı son yıl­da­ki fi­ilî ça­lış­ma sü­re­le­ri ve ge­çi­ril­me­le­ri öne­ri­len kad­ro ve­ya po­zis­yon un­van­la­rı­na iliş­kin tek­lif­le­ri; 1 in­ci mad­de­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len ida­re­ler­ce Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na, (b) ben­din­de be­lir­ti­len ku­ru­luş­lar­ca Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı (özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alı­nan­lar için Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na) ve Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­na, (c) ben­din­de be­lir­ti­len ku­rum­lar­ca İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­lir.

(5) İl­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si tek­lif edi­len ge­çi­ci iş­çi­ler; bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki ida­re­ler­de Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü üze­ri­ne Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın iz­ni ile sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne, (b) ben­di kap­sa­mın­da­ki ku­ru­luş­lar­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın (özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alı­nan­lar için Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın) gö­rü­şü üze­ri­ne Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­nın iz­ni ile sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na, (c) ben­di kap­sa­mın­da­ki ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ise İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın müş­te­rek iz­ni ile söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ve­ya sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ge­çi­ri­lir.

(6) Sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­le­cek ge­çi­ci iş­çi­ler için ön­ce­lik­li ola­rak il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın ge­çi­ci iş po­zis­yon vi­ze­le­rin­de be­lir­ti­len teş­ki­lât­la­rı­nın mev­cut boş sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı ile söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na esas alı­nan norm kad­ro­lar­dan boş olan­lar kul­la­nı­lır. Sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­nın ve­ya po­zis­yon­la­rının ye­ter­li ol­ma­ma­sı hâlin­de, il­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de bu teş­ki­lât­lar için sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı vi­ze edi­lir. Be­şin­ci fık­ra uya­rın­ca ya­pı­lan ge­çiş iş­le­mi se­be­biy­le 1 in­ci mad­de­nin (c) ben­din­de yer alan ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da­ki sü­rek­li iş­çi sa­yı­sı­nın, norm kad­ro­sun­da yer alan sü­rek­li iş­çi kad­ro sa­yı­sı­nı aş­ma­sı hâlin­de, aşan sa­yı ka­dar sü­rek­li iş­çi kad­ro sa­yı­sı il­gi­li ku­ru­mun norm kad­ro sa­yı­sı­na ila­ve edil­miş sa­yı­lır. An­cak, bu ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da­ki sü­rek­li iş­çi sa­yı­sı, 3/4/2006 ta­rih­li ve 2006/10265 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan İl Özel İda­re­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na İliş­kin Esas­lar ile İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan Be­le­di­ye ve Bağ­lı Ku­ru­luş­la­rı ile Ma­hal­li İda­re Bir­lik­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na Da­ir Yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen sa­yı­nın al­tı­na dü­şün­ce­ye ka­dar bo­şa­lan sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı ip­tal edil­miş sa­yı­lır.

(7) Sü­rek­li iş­çi kad­ro­su­na ge­çi­ri­len­le­rin, il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­na tes­cil­le­ri­nin yap­tı­rıl­ma­sı zo­run­lu­dur. Tes­ci­li ya­pı­la­cak iş­çi­le­rin, il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da 2006 yı­lı içe­ri­sin­de top­lam 6 ay ve da­ha faz­la sü­re­ler­le vi­ze­li ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ola­rak ça­lış­tı­ğı­nın bel­ge­len­me­si­ni sağ­la­mak üze­re, 17/7/1964 ta­rih­li ve 506 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar Ka­nu­nu­nun 79 un­cu mad­de­si uya­rın­ca Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu­na bil­di­ri­len Ay­lık Prim ve Hiz­met Bel­ge­le­ri­nin resmî onay­lı ör­nek­le­ri­nin ib­raz edil­me­si zo­run­lu­dur. Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan tes­ci­li ya­pıl­ma­yan­lar sü­rek­li iş­çi kad­ro­su­na ge­çi­ril­miş sa­yıl­maz­lar. Bu fık­ra uya­rın­ca ya­pı­la­cak iş­lem­ler için Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­na her­han­gi bir mas­raf kar­şı­lı­ğı öden­mez.

(8) Ge­çi­ci iş­çi­le­rin sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çiş iş­lem­le­ri bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay içe­ri­sin­de ta­mam­la­nır.

(9) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi iti­ba­rıy­la boş olan ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı ile sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ya­pı­lan ge­çiş­ler ne­de­niy­le bo­şa­la­cak ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı baş­ka bir iş­le­me ge­rek kal­mak­sı­zın ip­tal edil­miş sa­yı­lır.

(10) Söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ri­len­le­re iş mev­zu­atı­na gö­re her­han­gi bir taz­mi­nat öden­mez. Bu per­so­ne­lin ön­ce­den kı­dem taz­mi­na­tı öden­miş sü­re­le­ri ha­riç, kı­dem taz­mi­na­tı­na esas olan top­lam hiz­met sü­re­le­ri, 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sın­da be­lir­ti­len iş so­nu taz­mi­na­tı­na hak kazanmada ve he­sa­bın­da dik­ka­te alı­nır.

(11) Bi­rin­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­dan sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ge­çi­ril­miş ol­ma­la­rın­dan do­la­yı, bu iş­çi­le­rin mev­cut üc­ret dü­zey­le­rin­de ve di­ğer ma­lî ve sos­yal hak­la­rın­da ar­tış ya­pı­la­maz ve üc­ret ska­la­la­rı de­ğiş­ti­ri­le­mez. Bu iş­çi­le­re sa­de­ce 2007 yı­lı ve son­ra­ki yıl­lar­da­ki top­lu iş söz­leş­me­le­ri ile be­lir­le­ne­cek ge­nel üc­ret ar­tış­la­rı uy­gu­la­nır.

(12) Bu Ka­nun uya­rın­ca be­le­di­ye­ler­de ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da ça­lı­şan ge­çi­ci iş­çi­le­rin sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ya da söz­leş­me­li personel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­le­rin­den do­la­yı per­so­nel gi­der­le­rin­de mey­da­na ge­le­cek ar­tış ne­de­niy­le, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49 un­cu mad­de­si­nin se­ki­zin­ci fık­ra­sın­da ön­gö­rü­len mü­ey­yi­de­ler uy­gu­lan­maz.

Ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rıl­ma­sı

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 in­ci mad­de kap­sa­mın­da­ki ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz.

(2) An­cak mev­sim­lik ve kam­pan­ya iş­le­ri ile or­man yan­gı­nıy­la mü­ca­de­le hiz­met­le­rin­de bir ma­lî yıl­da 6 ay­dan az ol­mak üze­re vi­ze edi­le­cek ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de ça­lış­tı­rı­la­cak iş­çi­ler için her ma­lî yıl­da;

a) 1 in­ci mad­de­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len ida­re­ler­ce, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan,

b) 1 in­ci mad­de­nin (b) ben­din­de be­lir­ti­len ku­ru­luş­lar­ca, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın (özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alı­nan­lar için Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın) ona­yı üze­ri­ne Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğın­dan,

c) Be­le­di­ye­ler ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) ve ma­hallî ida­re bir­lik­le­rin­de, Be­le­di­ye ve Bağ­lı Ku­ru­luş­la­rı ile Ma­hal­li İda­re Bir­lik­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na Da­ir Yö­net­me­li­ğin 24 ün­cü mad­de­si çer­çe­ve­sin­de yet­ki­li mec­lis­le­rin­den,

ge­çi­ci iş po­zis­yon vi­ze­si alın­ma­sı zo­run­lu­dur. Söz ko­nu­su vi­ze iş­le­mi ya­pıl­mak­sı­zın ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz ve her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz. İl özel ida­re­le­ri ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) bu fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­bil­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­lar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

Çe­şit­li hü­küm­ler

MAD­DE 4- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sa­yı­lı Devlet Memurları Ka­nu­nunun;

a) 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sı­nın ikinci pa­rag­ra­fı yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafında yer alan ?, Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek esas ve şart­lar­la? iba­re­si mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış ve ay­nı pa­rag­raf­ta yer alan ?Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı? iba­re­si ?bu Ka­nu­na tâbi ka­mu ida­re­le­rin­de? şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­ ve anılan fıkranın sonuna ?Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.? paragrafı eklenmiştir.

b) 4 ün­cü mad­de­si­nin (D) fık­ra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

?(A), (B) ve (C) fık­ra­la­rın­da be­lir­ti­len­ler dı­şın­da ka­lan ve il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce tah­sis edi­len sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rın­da be­lir­siz sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan sü­rek­li iş­çi­ler ile mev­sim­lik ve­ya kam­pan­ya iş­le­rin­de ya da or­man yan­gı­nıy­la mü­ca­de­le hiz­met­le­rin­de il­gi­li mev­zu­atı­na gö­re ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da al­tı ay­dan az ol­mak üze­re be­lir­li sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan ge­çi­ci iş­çi­ler­dir.?

(2) 25/6/2001 ta­rih­li ve 4688 sa­yı­lı Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Sen­di­ka­la­rı Ka­nu­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin (a) ben­din­de yer alan ?po­zis­yo­nun­da da­imi su­ret­le? iba­re­si ?söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yo­nun­da? şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

(3) 22/1/1990 ta­rih­li ve 399 sa­yı­lı Ka­mu İk­ti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Per­so­nel Re­ji­mi­nin Dü­zen­len­me­si ve 233 Sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin Ba­zı Mad­de­le­ri­nin Yü­rür­lük­ten Kal­dı­rıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 26 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

?Te­mel üc­ret tu­tar­la­rı, söz­leş­me­li per­so­ne­lin un­va­nı, eği­tim dü­ze­yi, iş ge­rek­le­ri, iş­ye­ri ve ça­lış­ma şart­la­rı dik­ka­te alın­mak su­re­tiy­le te­şeb­büs ve bağ­lı or­tak­lık­lar­ca tes­pit edi­lir.?

Sü­rek­li iş­çi kad­ro­su­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­şi ya­pı­la­ma­yan per­so­nel

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­sin­de be­lir­ti­len şart­la­rı ta­şı­ma­dık­la­rı için sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­şi ya­pı­la­ma­yan ve bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si kap­sa­mı­na gir­me­yen ge­çi­ci iş­çi­ler, il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca bir ma­lî yıl­da 6 ay­dan az ol­mak üze­re ve bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­sinde belirtilen usûle göre vi­ze­si ya­pı­la­cak ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da ça­lış­tı­rıl­ma­ya de­vam olu­na­bi­lir.

(2) Söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne geç­me­yi ka­bul et­me­yen­ler, 2006 yı­lın­da­ki ça­lış­ma sü­re­le­ri­ni aş­ma­mak kay­dıy­la bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­sinde belirtilen usûle göre vi­ze­si ya­pı­la­cak ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da is­tih­dam edil­me­ye de­vam olu­nur­lar.

(3) An­cak; bu mad­de­nin bi­rin­ci ve ikin­ci fık­ra­la­rı kap­sa­mı­na gi­ren­le­rin bağ­lı bu­lun­du­ğu sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan yaş­lı­lık ve­ya emek­li­lik ay­lı­ğı bağ­lan­ma­sı­na hak ka­za­na­cak­la­rı ta­rih­te iş söz­leş­me­le­ri tüm ya­sal hak­la­rı öden­mek su­re­tiy­le so­na er­di­ri­lir.

(4) Bu mad­de kap­sa­mın­da­ki ge­çi­ci iş­çi­ler için vi­ze edi­len ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı­nın her­han­gi bir ne­den­le bo­şal­ma­sı hâlin­de bu po­zis­yon­lar ip­tal edil­miş sa­yı­lır.

İş söz­leş­me­si fes­he­di­len­ler

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) 28/5/1986 ta­rih­li ve 3291 sa­yı­lı 1211 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Mer­kez Ban­ka­sı Ka­nu­nu, 3182 Sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu, 2983 Sa­yı­lı Ta­sar­ruf­la­rın Teş­vi­ki ve Ka­mu Ya­tı­rım­la­rı­nın Hız­lan­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun, 2985 Sa­yı­lı Top­lu Ko­nut Ka­nu­nu, 7/11/1985 Ta­rih­li ve 3238 Sa­yı­lı Ka­nun, 2499 Sa­yı­lı Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve 1177 Sa­yı­lı Tü­tün ve Tü­tün Te­ke­li Ka­nu­nu­nun Ba­zı Mad­de­le­ri­nin Yü­rür­lük­ten Kal­dı­rıl­ma­sı ve Ka­mu İk­ti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri­nin Özel­leş­ti­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nun ile 4046 sa­yı­lı Ka­nun ge­re­ğin­ce Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­ru­luş­la­ra (iş­ti­rak­ler ha­riç) yö­ne­lik 1/1/1992 ilâ 20/10/2004 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rı ne­ti­ce­sin­de İş Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne tâbi da­imî ve­ya ge­çi­ci iş­çi­ler­den (kap­sam dı­şı per­so­nel ha­riç), 20/10/2004 ta­rih­li Resmî Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan, 3/5/2004 ta­rih­li ve 2004/7898 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı eki Esas­la­rın 1 in­ci mad­de­sin­de be­lir­til­di­ği şe­kil­de iş söz­leş­me­si, 1/1/1992 ilâ bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi­ni iz­le­yen otuz gün içe­ri­sin­de ka­mu ve­ya özel sek­tör ta­ra­fın­dan fes­he­di­len­ler, mü­ra­ca­at ta­ri­hi iti­ba­rıy­la her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan emek­li­lik ve­ya yaş­lı­lık ay­lı­ğı al­ma­ya hak ka­zan­ma­dık­la­rı tak­dir­de Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­ca is­te­ni­le­cek bel­ge­le­ri bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren alt­mış gün içe­ri­sin­de Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na tes­lim et­me­le­ri hâlin­de anı­lan Esas­lar­da be­lir­ti­len hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de is­tih­dam edi­lir­ler.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3 ? (1) Mes­le­ğe özel ya­rış­ma sı­na­vı ile gi­ren ve be­lir­li sü­re­li mes­lek içi eği­tim­den son­ra özel bir ye­ter­lik sı­na­vı so­nu­cu mü­fet­tiş­li­ğe ata­na­rak 399 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me eki (1) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan mü­fet­tiş ve­ya baş­mü­fet­tiş un­van­lı kad­ro­lar­da gö­rev ya­pan ve­ya yap­mış olan­lar­dan, 4046 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca ya­pı­lan na­kil iş­lem­le­ri se­be­biy­le 21/7/2005 ta­ri­hin­den ön­ce söz ko­nu­su kad­ro­la­ra atan­ma­mış ve ha­len nak­le­dil­dik­le­ri kad­ro­lar­da ça­lı­şan­lar, is­tek­le­ri ha­lin­de, 30 gün için­de ça­lış­mak­ta ol­duk­la­rı ku­rum ara­cı­lı­ğıy­la 4046 sa­yı­lı Ka­nu­nun 22 nci mad­de­si uya­rın­ca mü­fet­tiş kad­ro­la­rı­na atan­mak üze­re Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­na bil­di­ri­lir. Bu şe­kil­de ye­ni bir kad­ro­ya ata­nan­lar­dan, hak­la­rın­da şah­sa bağ­lı hak ve/ve­ya fark taz­mi­na­tı uy­gu­la­ma­sı de­vam eden per­so­ne­lin 4046 sa­yı­lı Ka­nu­nun 22 nci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sın­da­ki hak­la­rı de­vam eder. An­cak, bu mad­de uya­rın­ca ya­pı­lan ata­ma­lar il­gi­li­le­rin şah­sa bağ­lı hak­la­rı­nın ve fark taz­mi­na­tı­nın tes­pi­ti­ne esas ön­ce­ki kad­ro ve po­zis­yon­la­rı­nın üc­ret­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve­ya şah­sa bağ­lı hak­tan ya­rar­lan­ma sü­re­si­nin ye­ni­den baş­la­ma­sı so­nu­cu­nu do­ğur­maz.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da, 26/12/2006 ta­rih­li ve 5565 sa­yı­lı 2007 Yı­lı Mer­ke­zî Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu­nun 24 ve 25 in­ci mad­de­le­rin­de­ki kı­sıt­la­ma­lar uy­gu­lan­maz.

Yü­rür­lük

MAD­DE 5- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber