703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri

Hem 703 sayılı KHK'da hem de 4 ve 11 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde kurum içi uzmanlığa geçişe dair bazı düzenlemelere yer verildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Temmuz 2018 01:57, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2018 02:01
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri

Hem 703 sayılı KHK'da hem de 4 ve 11 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde kurum içi uzmanlığa geçişe dair bazı düzenlemelere yer verildi.

İşte 703 sayılı KHK ile 4 ve 11 Nolu CBK'larda yer alan 4 özel düzenleme

703 sayılı KHK'nın ilgili maddeleri

Madde 118-Geçici Madde 34 (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü-MAPEG)

Geçici Madde 34- Mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı ve Uzmanı kadrolarında çalışanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde talep etmeleri halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında durumlarına uygun kadrolara atanırlar, aksi halde Maden ve Petrol İşleri Uzman Yardımcısı veya Maden ve Petrol Uzmanı kadrolarına atanmış sayılır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile MAPEG kadrosuna geçen personelden, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile MAPEG'in görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezun olmak şartıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatında geçen çalışma süreleri de dahil olmak üzere MAPEG'de en az üç yıllık çalışma süresini doldurmuş ya da dolduracak olan personel, yaş sınırına bakılmaksızın, MAPEG tarafından oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında MAPEG'de ihdas edilen toplam uzman ve uzman yardımcısı kadrosunun yüzde yirmisi için bu maddenin yayımından itibaren iki yıl içinde yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul edilmesi halinde Maden ve Petrol Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Bu oran Cumhurbaşkanınca artırılabilir. Sınavda başarılı olamayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı, tezi kabul edilmeyenlere altı ay düzeltme süresi verilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde avukat ve hukuk müşavirliği kadrosunda çalışmakta olan ve 1/1/2019 tarihine kadar MAPEG'in avukat ve hukuk müşaviri kadrosuna geçen personel hariç olmak üzere, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra MAPEG kadrosuna atanan personel hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

DEĞERLENDİRME

MAPEG bünyesinde çalışanlar için kurum içi yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla Maden ve Petrol Uzmanı olma imkanı doğmuştur.


Madde 140- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Madde 140: 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

k) Geçici 1 inci maddesine, sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak alınıp, en az üç yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile uzman kadrosuna atanmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu kadrolarda bulunan ve Yüksek Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlar, başka bir şart aranmaksızın, görev yaptıkları Yüksek Kurum veya Kurumda durumlarına uygun Yüksek Kuram Uzmanı kadrolarına atanırlar. Bunların Yüksek Kuram veya kuramlarda uzman ve uzman yardımcısı olarak geçirmiş oldukları süreler Yüksek Kurum Uzmanı ve Yüksek Kuram Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlar için anılan Yönetmelik uyarınca yapılmış olan özel yarışma ve yeterlik sınavları, Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı ve Yüksek Kurum Uzmanlığı için yapılan özel yarışma ve yeterlik sınavı olarak kabul olunur. Bu kapsamda atanacakların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın atamanın yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilmiş ve Yüksek Kurum ve Kuramların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır, ihdas edilen kadrolar; unvanı, adedi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle bir ay içinde ilgili kuramlara bildirilir."

DEĞERLENDİRME

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlıklarında çalışan uzmanlar için kurum içi yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla Yüksek Kurum Uzmanı olma imkanı doğmuştur.


4 nolu CBK'nın ilgili madde:

Geçici Madde 1- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi denetçiliğine atanma

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Başkanlık teşkilatında en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitim ve özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı yediyi geçemez ve bu şekilde atananların kadroları ihdas edilmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME:

Başkanlıkta çalışan uzmanlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi olarak atanma imkanı doğmuştur.


11 Nolu CBK'nın ilgili maddesi

Geçici Madde 2- Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Geçici Madde 2 - (1) Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az 2 yıl en fazla 10 yıl görev yapmakta olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar; Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre, bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ay içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başanlı olmak şartıyla Arşiv Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilir.

(2) Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışmakta olup bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az 10 yıldır görev yapmakta olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kunımlarından mezuniyet şartım taşıyanlar, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere, yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başan sırasma göre Arşiv Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Bu şekilde atanacaklann sayısı, Arşiv Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. 10 yıldan aşağı hizmeti olanlar uzman yardımcısı 10 yıldan fazla hizmeti olanlar uzman kadrolarına atandıklarında bunlar için ilgili mevzuattaki kısıtlamalar uygulanmaz.

DEĞERLENDİRME

Kapatılan Başbakanlık Dev. Arş. Genel Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımız için kurum içi yapılacak sınavda başarılı olmak şartıyla Arşiv Uzmanı ve Yardımcısı olma imkanı doğmuştur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber