Geçiçi İşçinin Kadroya Geçirilmesinde Yeni Hak

Geçici işçiye kadro veren kanuni düzenleme 21/04/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu bu kanuna dayalı işlemler devam etmektedir. Diğer taraftan, 6 aydan az hizmet süresi olanlardan 21/04/2007 tarihi itibariyle hizmet sözleşmesi devam edenlere 4/B'li olma imkanı getirilmiştir. Bu düzenleme en çok Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan ve 6 aydan hizmet süresi olan geçici işçileri kapsamaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2007 09:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla, 4/B'li personelin çalışma usullerini düzenleyen esaslarda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliğin geçici işçilere yönelik kısmı şu şekildedir:

"MADDE 3 ? Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 ? 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 21/4/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.?

Yukarıda yer verilen madde metni oldukça tekniktir. Ziyaretçilerimizin anlaması amacıyla kısımlara ayırarak açıklıyoruz.

1- 5620 sayılı Kanunun 1. maddesinin (a) bendi kapsamına giren kamu idareleri ne demektir?

Bu konuya ilişkin detaylı açıklamamızı 20 Nisan tarihinde yayımlamıştık. Bu açıklamayı bir kez daha yayımlıyoruz.

Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir: "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında,"

Buradaki her terimin tek tek açıklanması gerekmektedir:
a- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 5018 sayılı Kanunun ekindeki (I) sayılı cetvelde yer alan kurumlardır. Görmek için tıklayınız.
b- Özel bütçeli idareler: 5018 sayılı Kanunun ekindeki (II) sayılı cetvelde yer alan kurumlardır. Görmek için tıklayınız.
c- Sosyal güvenlik kurumları: 5018 sayılı Kanunun ekindeki (IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüdür.
d- Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen kurumlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
e- Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
f- Özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller
g- Hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları

2- Hangi tarih itibariyle çalışanlar bu haktan yararlanabilecek?

Geçici işçiye kadro veren Kanuni düzenleme 21/04/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Yukarıdaki hükümde de, "21/4/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden" ifadesine yer verilmiştir. Buna göre yayımlanan düzenlemeden 21/04/2007 tarihi itibariyle iş sözleşmesi devam eden yukarıdaki kamu kurumlarında çalışan ve aşağıda yer vereceğimiz kapsamda olan geçici işçiler yararlanacaktır.

3- Aynı Kanunun geçici birinci maddesinin birinci fıkrası kimleri kapsamaktadır?

Kanunun geçici birinci maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir: "Sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan personel
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına girmeyen geçici işçiler, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir."

Bu maddeye göre, şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya 4/B'li sözleşmeli pozisyonlara geçişi yapılamayan ve "mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında çalışan işçilerden" olmayanlar, bu düzenleme kapsamına girmektedir.

4- Son değerlendirme

Yukarıdaki her üç şartı da taşıyan geçici işçiler; Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, Esaslarda yer alan sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilecekler.

Bu Habere Tepkiniz